Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Betliar - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Betliar, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z prvej polovice 14. storočia. Upravený bol v 17. a 19. storočí. Na gotický pôvod poukazuje iba pôdorys a lomený portál, vedúci do sakristie. Ide o jednoloďovú stavbu s obdĺžnikovým rovno uzavretým presbytériom a s predstavanou masívnou hranolovou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, v lodi lunetová klenba so štukovým obrazcom. Klenby dosadajú na rímsy vtiahnutých pilieov. Drevená organová empora pochádza z 19. storočia. [1] Veža bola pristavaná v 17. storočí počas úpravy kostola. [2] Fasády sú hladké, loď a veža majú nárožné kvádrovanie. Loď má segmentovo ukončené okná. Veža zastrešená ihlancom má polkruhovo zakončené zvukové otvory.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína, že hlavný oltár je barokový z rokov 1700 – 1710 s točenými stĺpmi a výklenkami zakončenými mušľou. Vo výklenkoch sú plastiky sv. Štefana kráľa a Ladislava, uprostred obraz Navštívenia Panny Márie, v nadstavci vo svätožiari skupina Najsvätejšej Trojice. Oltár má ambitové dvere s maľovanými postavami sv. Petra a Pavla apoštolov. [3]
 

Súčasný hlavný oltár pochádza z konca 19. storočia a má obraz sv. Alžbety vdovy. Na bočnom oltári je obraz sv. Alžbety Uhorskej. [4] Kazateľnica bez rezonančnej striešky je baroková, súčasná s hlavným oltárom a z tej istej dielne, ktorý sa však už v kostole nenachádza. Parapet kazateľnice je členený točenými stĺpmi a soškami štyroch evanjelistov. Socha Panny Márie typu Patrona Hungariae pochádza z čias okolo roku 1700, baroková s novšou premaľbou. [5]
 

Podľa dostupných prameňov na mieste kostola stála už v 14. storočí kaplnka, ktorá postupnými prestavbami získala dnešnú podobu. Na gotický pôvod kostola poukazuje jeho pôdorys s pravouhlou svätyňou zaklenutou valenou klenbou a sakristiou, do ktorej vedie lomený portál. Po stranách presbytéria sa nachádzajú dve sakristie. Pôvodná orientovaná na sever a novšia zo 70. rokov 20. storočia orientovaná na juh. Pôvodný kamenný gotický portál so zasekanými hranami tvorí vstup do staršej obdĺžnikovej sakristie.. Za hlavným vstupom do kostola sa nachádza drevená orgánová empora. [6] Prestavby výrazne zmenili pôvodne gotický sakrálny objekt. Za kostolom sa v minulosti nachádzal starý cintorín.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovený bol v roku 1973 a 2002. [7]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 2390/0. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine neďaleko kaštieľa. Nachádza sa v hornej časti obce.
Fotogaléria
Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Kostol sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 6/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 120.
[2] www.obecbetliar.sk/obec/kultura/kulturne-pamiatky/ (6.7.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 120.
[4] www.obecbetliar.sk/obec/kultura/kulturne-pamiatky/ (6.7.2023)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 120.
[6] www.obecbetliar.sk/obec/kultura/kulturne-pamiatky/ (6.7.2023)
[7 - 8] www.pamiatky.sk (6.7.2023)
Bibliografia
www.obecbetliar.sk
GPS
48.704163, 20.509396
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk