Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pamiatková ochrana


AUGUSTÍN, Ľubomír: Špecifiká pamiatkovej ochrany architektúry druhej polovice 20. storočia na príklade Bratislavy. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 32. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 239 – 244.

AVENARIUS, Alexander: Pamiatky starších dejín v systéme pamiatkovej starostlivosti. In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 73 – 78.

BARTL, Ján - HAIN, Miroslav: Fyzikálne metódy v pamiatkovom výskume. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 2, s. 52 - 56.

BUDAY, Peter: Arnold Ipolyi a obnovy stredovekých pamiatok. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 30. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 247 - 265.

CEBECAUEROVÁ, Daniela – KLUČKOVÁ, Eva: Prieskum drevených zrubových objektov. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 3, s. 39 – 41.

CIULISOVÁ, Ingrid: Historizmus a moderna v pamiatkovej ochrane: Obnova stredovekej cirkevnej architektúry. Bratislava: Veda, 2000. 222 s. ISBN 80-224-0647-3

CIULISOVÁ, Ingrid.: Osudy pamiatok na Slovensku 1919 – 1949. Bratislava: Kubko Goral, 1994. 47.s . ISBN 80-88858-04-6

DOROTJAK, Dušan: Súbory pamiatok v historických jadrách miest. (Vývoj a súčasný stav ich ochrany v procese výstavby v Slovenskej socialistickej republike) In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 123 – 139.

DUDÁŠ, Miloš: Historické budovy evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku – základná starostlivosť, ochrana a obnova. Kežmarok: ViViT, 2006. 120 s. ISBN 80-88903-90-4

DÚBRAVEC, Stanislav: Rozvoj pamiatkovej starostlivosti v Stredoslovenskom kraji. In: Pamiatky - príroda, 1972, č. 5, s. 18 - 21.

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Súbory slovenských pamiatok v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 1, s. 4 – 6.

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Svetové kultúrne dedičstvo, nádeje a realita. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 3, s. 48 – 51.

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Bratislava: DAJAMA, 2009. 128 s. ISBN 978-80-89226-76-4

DVOŘÁKOVÁ, Viera: 20. výročie zápisu slovenských lokalít do Zoznamu svetového dedičstva. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 4, s. 57 – 58.

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Pamiatkové územia – nádeje a realita. In: Monument revue, II, 2013, č. 2, s. 10 – 13.

FRICKÝ, Alexander: Kultúrne pamiatky v okrese Bardejov. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 3 - 4, s. 11 – 13.

FRICKÝ, Alexander: 20 rokov pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. In: Vlastivedný časopis, 1972, č. 3, s. 105.

FRICKÝ, Alexander: Záchrana, obnova a kultúrno-spoločenské využitie hnuteľných a výtvarných pamiatok SSR. (Príspevok Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody na úseku pamiatkovej starostlivosti o hnuteľné a výtvarné pamiatky zapísané v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok) In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 211 – 223.

FRICKÝ, Alexander: K počiatkom ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 2 – 5.

GLASER-OPITZOVÁ, Renáta: Archeologické dedičstvo. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 18 – 22.

GREGOR, Pavel: Dobrodružstvo pamiatok: Vývoj teórie a praxe obnovy architektonického dedičstva od staroveku do konca 19. storočia. Bratislava : Perfekt, 2008. 88 s. ISBN 978-80-8046-401-1

GREGOR, Pavel et al.: Obnova pamiatok. Bratislava: Perfekt, 2008. 112 s. ISBN 978-80-8046-405-9

GREGOROVÁ, Jana et al.: Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava: STU, 2003. 140 s. ISBN 80-227-1837-8

GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia architektonického dedičstva II (Ochrana historických typologických druhov, ako predpoklad zachovania diverzity architektonického dedičstva). Bratislava: Perfekt, 2008. 192 s. ISBN 978-80-8046-394-6

GREGOROVÁ, Jana – ŠKRINÁROVÁ, Alexandra et al.: Kultúrne dedičstvo 2017. Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok. Zborník príspevkov z konferencie. Banská Štiavnica: Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky, 2017. 100 s. ISBN 978-80-972880-0-6

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568 s.

HAMADA, Milan et al: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. 238 s. ISBN 978-80-968382-3-3

HEROUT, Jaroslav: Jak poznávat kulturní památky. Praha: Mladá fronta, 1986. 336 s.

HORSKÝ, Michal: Starostlivosť ústavu o pamiatky spredmetňujúce pokrokové dejinné tradície. In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 65 – 68.

HRAŠKO, Ján – HARMINC, Ivan – JANKOVIČ, Vendelín: Kultúrne pamiatky na Slovensku. Bratislava: Osveta, 1963. 128 s.

HRAŠKOVÁ, Erika: Pamiatky Novohradu. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 3, s. 2 – 6.

HUSOVSKÁ, Ľudmila: Formovanie ochrany historického urbanizmu – pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. In: Monument revue, II, 2013, č. 2, s. 2 – 9.

CHEBEN, Ivan et al.: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. Nitra: Archeologický ústav SAV v Nitre, 2002. 225 s. ISBN 80-88709-59-8

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

JANKOVIČ, Vendelín: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1850 – 1950. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 10. Bratislava: Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1973, s. 7 – 80.

JANKOVIČ, Vendelín: Dejiny Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (úsek pamiatkovej starostlivosti) v rokoch 1951 – 1981. In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 9 – 33.

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Martin: Osveta, 1984. 336 s.

KALAFUS, Tibor: Historické pamiatky zo zoznamu UNESCO. Slovenské pamiatky zapísané v zozname svetového a prírodného dedičstva UNESCO v Paríži. In: Historická revue, ročník XV, 2004, č.10, s. 15 – 17.

KANTÁR, Ján: Ľudová architektúra na Slovensku, jej stav a ochrana. In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 187 – 204.

KARASOVÁ, Zuzana: Ruiny a ich význam v dejinách architektúry a pamiatkovej starostlivosti. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 12 – 13.

Kolektív autorov: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1998. 292 s. ISBN 80-88709-36-9

Kolektív autorov: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2006. 336 s. ISBN 80-88709-92-X

Kolektív autorov: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2009. 302 s. ISBN 978-80-89315-17-8

Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. 196 s. ISBN 978-80-89175-55-0

Kolektív autorov: Vademecum vlastníka. Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2001. 14 s. ISBN 80-968492-2-0

Kolektív autorov: Zaostrené na kultúrne dedičstvo. Prierez starostlivosťou o kultúrne dedičstvo malokarpatského regiónu. Zborník príspevkov odborného seminára. Svätý Jur: Academia Istropolitana Nova, 2011. 80 s. ISBN 978-80-968598-6-3

KONČEK, Emil: Nehnuteľné pamiatky Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Košice: Vydalo Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove ako svoju účelovú publikáciu vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach, 1966. 164 s.

KOSOVÁ, Katarína: Desať rokov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. In: Monument revue, I., 2012, č. 1, s. 16 - 17.

KOWALSKI, Tomáš: Poznámky ku genéze pamiatkovo chránených území a ochranných pásiem. In: Monument revue, II, 2013, č. 2, s. 14 – 18.

KOWALSKI, Tomáš: “Katastrovanie“ pamiatok. Súpis a inventarizácia na Slovensku v rokoch 1919 - 1945. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 27. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. s. 123 - 156.

KOWALSKI, Tomáš – GULDAN, Patrik: Pamiatkové súbory, územia, ochranné pásma. Poznámky k dejinám a praxi v ochrane prostredia pamiatok. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 26. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2016. s. 109 - 134.

KRESÁNEK, Peter et al.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Bratislava: Simplicissimus, 2009. 984 s. ISBN 978-80-969839-0-2

KRIŽANOVÁ, Eva: Pamiatkové výskumy a ich uplatnenie v praxi. In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 147 – 157.

KROPILÁK, Miroslav et al.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Bratislava: Veda, 1977. 526 s.

KROPILÁK, Miroslav et al.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislava: Veda, 1977. 520 s.

KROPILÁK, Miroslav et al.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava: Veda, 1978. 532 s.

KUŠNIEROVÁ, Edita: Kultúrne pamiatky Gemera. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 3, s. 55 – 60.

KUTLÍK, František: Príspevok k dejinám pamiatkovej legislatívy na Slovensku. In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 37 – 58.

KVASNICOVÁ, Magdaléna – GONDOVÁ, Anna: Medzi urbanitou a ruralitou alebo paradox Partizánskej Ľupče. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 26. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2016. s. 167 - 182.

MAKÝŠ, Oto: Úvod do pamiatkovej obnovy budov. In: Projekt – Stavba, I., 2005, č. 3, s. 5 – 6.

MAKÝŠ, Oto: Poznámky k príprave obnovy pamiatok. In: Projekt – Stavba, II., 2006, č. 1, s. 11 – 12.

MAKÝŠ, Oto: Príčiny porúch historických stavebných objektov. In: Projekt – Stavba, II., 2006, č. 3, s. 5 – 6.

MAKÝŠ, Oto: Zriadenie staveniska a realizácia pamiatkovej obnovy. In: Projekt – Stavba, II., 2006, č. 4, s. 10 a 14.

MARKUŠOVÁ, Kristína: Pamiatková ochrana zvonov. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 3, s. 27 - 29.

MATÁKOVÁ, Barbora:Od novogotiky po art déco – príspevok k hnuteľným pamiatkam v regióne hornej Nitry. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 32. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 61 – 72.

OBUCHOVÁ, Viera: Archívno-historický výskum kultúrnych pamiatok – dôležitá súčasť pamiatkovej starostlivosti. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005, s. 53 – 62. ISBN 80-89079-13-X

ONDREKOVÁ, Dušana: Využitie počítačovej tomografie v reštaurovaní. In: Pamiatky a múzeá, 2019, č. 1, s. 23 - 29.

OROSOVÁ, Martina: Archív Pamiatkového ústavu – fondy a zbierky. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 3, s. 3 - 6.

OROSOVÁ, Martina: Organizácia ochrany pamiatok v medzivojnovom období. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 2 – 11.

OROSOVÁ, Martina: Slovenský pamiatkový ústav 1951 – 1958. In: Informátor Archívu PÚ SR, 2011, č. 45, s. 1 – 7.

OROSOVÁ, Martina: Pamiatkový úrad SR ako vedeckovýskumné pracovisko. In: Monument revue, I., 2012, č. 1, s. 9.

PAULUSOVÁ, Silvia: K problematike pamiatkových výskumov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum, Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 113 - 114.

PELLOVÁ, Daniela: Možnosti výskumu kultúrnych pamiatok v archívnych fondoch a zbierkach. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005, s. 63 – 76. ISBN 80-89079-13-X

PLÁVKOVÁ, Viera: Zbierka negatívov. Stručná história zbierky a jej charakteristika. In: Informátor Archívu PÚ SR, 2006, č. 35, s. 2 – 6.

PLÁVKOVÁ, Viera: Zbierka veľkých diapozitívov. In: Informátor Archívu PÚ SR, 2007, č. 37, s. 4 – 6.

PLÁVKOVÁ, Viera: Najstaršie fotografie v Archíve PÚ SR z rokov 1919 – 1939. In: Informátor Archívu PU SR, 2009, č. 41, s. 1 – 5.

PLESKOTOVÁ-PETROVÁ, Anna: Po stopách výtvarnej minulosti Slovenka. Výber z diela Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Bratislava: PALLAS, 1995. 272 s. ISBN 80-7095-021-8

PODUŠELOVÁ, Gabriela: Pamiatka alebo múzeum. In: Múzeum, LX, 2014, č. 1. s. 1.

POLÁKOVÁ, Mária: Kultúrne dedičstvo v kultúrnej spoločnosti. In: Monument revue, II, 2013, č. 1, s. 35 – 36.

PUKANSKÁ, Katarína - FRAŠTIA, Marek - GEMBICKÝ, Juraj: Nové technológie dokumentácie pamiatok. In: Pamiatky a múzeá, 2008, č. 4, s. 56 - 59.

PUŠKÁR, Imrich: Záchrana kultúrnych pamiatok v oblasti vodného diela Liptovská Mara. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 3, s. 12 – 14.

PUŠKÁROVÁ K., Blanka: Pamiatky rožňavského okresu. In: Pamiatky – príroda, 1970, č. 6, s. 3 – 5.

PUŠKÁROVÁ, Blanka: Starostlivosť o národné kultúrne pamiatky. (Bilancia prác ústavu pri ochrane a obnove našich najvýznamnejších pamiatok) In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 83 – 119.

ROZINAJ, Viktor: Statika stavebných pamiatok. In: Pamiatky - príroda, 1972, č. 5, s. 38 - 40.

SEMANOVÁ, Eva: Zeleň na pamiatkovo chránených územiach. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 3, s. 65 – 68.

SISA, József: Pramene archívov a múzeí pre architektonicko-historické výskumy. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005, s. 77 – 84. ISBN 80-89079-13-X

SLIVKA, Michal – TÓTHOVÁ, Štefánia – VALLÁŠEK, Adrián: Archeologické výskumy SÚPSOP. In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 161 – 179.

Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2007. 111 s. ISBN 978-80-89175-16-1

SVĚCHOTA, Lukáš: Pamiatky a Trianonská zmluva. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 12 – 17.

SVĚCHOTA, Lukáš: Dejiny ochrany pamiatok vo fonde Slovenského pamiatkového ústavu. In: Informátor Archívu PÚ SR, 2011, č. 45, s. 8 – 12.

ŠÍPOŠOVÁ, Katarína: Založenie Archívu Pamiatkového úradu SR v roku 1992. In: Monument revue, I., 2012, č. 1, s. 18 - 19.

ŠMELKOVÁ, Eva: Problematika vyhlasovania pamiatkových zón a ochranných pásiem a metodická práca na týchto územiach. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum, Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 83 - 86.

ŠUJANOVÁ, Oľga: Reštaurovanie a technológia obnovy kultúrnych pamiatok. (Bilancia prác ústavu v odbore reštaurovania a fyzikálno-chemického laboratória) In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 231 – 258.

TAKÁTSOVÁ, Júlia: Vojenské mapovanie – zdroj nevyčerpateľných informácií pre pamiatkovú starostlivosť. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005, s. 89 – 96. ISBN 80-89079-13-X

URBANOVÁ, Norma: Problematika odbornej argumentácie v procese pamiatkovej obnovy. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum a Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 16 - 17.

Vademecum - vlastníka kultúrnej pamiatky, vlastníka nehnuteľnosti v pamiatkovom území a ochrannom pásme, vlastníka a správcu hnuteľností v sakrálnom objekte. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

VÁROŠ, Milan: Stratené slovenské poklady 1. Osudy umeleckých pamiatok šľachty a panovníkov. Martin: Matica slovenská, 2006. 360 s. ISBN 807-09-08-173

VÁROŠ, Milan: Stratené slovenské poklady 2. Osudy našich umeleckých diel a pamiatok (najmä v maďarských múzeách a galériách).Martin: Matica slovenská, 2007. 560 s. ISBN 978-80-7090-845-7

VEĽASOVÁ-SZERDOVÁ, Ľubica: Pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu SR. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 32. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 9 – 24.

VINTER, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče I.: Nástin vývoje a základní ideové otázky památkové péče. Praha: SPN, 1971. 175 s.

WIRTH, Z.: Vývoj obnovy památek 1845 – 1945. In: Architektura ČSR, roč. IX /1950, s. 44.

ŽAŽOVÁ, Henrieta: Knižnice v agende pamiatkových orgánov. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 55 – 61.

ŽAŽOVÁ, Henrieta: Veľká vojna a ochrana pamiatok. In: Monument revue, III, 2014, č. 1, s. 2 – 7.

www.pamiatky.skwww.pamiatkynaslovensku.sk