Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Janova Ves (Klátova Nová Ves)
Iný názov
Janova Nová Ves, Janovejsa
Lokalita
obec Klátova Nová Ves, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kaštieľ z roku 1906. Typ romantickej vily v parku. Ide o dvojpodlažnú stavbu s postrannými balkónmi a štvorosovým rizalitom na hlavnom priečelí. [1] Na nároží má kruhovú vežu s kuželovou špicatou strechou. Pri kaštieli je dendrologicky bohatý park s viacerými vzácnymi cudzokrajnými drevinami.
 

Dnešná viackrídlová stavba kaštieľa je výsledkom niekoľkých prestavieb a vznikla s veľkou pravdepodobnosťou na mieste pôvodného renesančného kaštieľa Bošániovcov. Prvá známa zmienka o tunajšom zemianskom sídle - kúrii Jána Bošániho pochádza z roku 1591 a v roku 1614 sa v rámci deľby majetkov po Jánovi a Martinovi Bošánim už uvádza ako kaštieľ (castellum). Ďalší údaj o existencii tunajšieho starobylého kaštieľa nám prináša župná vizitácia z roku 1778. Podoba pôvodného renesančného kaštieľa Bošániovcov zostáva bez hĺbkových výskumov neznáma a na dodnes stojacich zvyškoch kaštieľa možno zatiaľ identifikovať len mladšie barokové konštrukcie z 18. storočia. Katastrálna mapa z roku 1869 znázorňuje kaštieľ ako dvojkrídlovú stavbu s tromi nárožnými baštami. [2]
 

K rozsiahlym úpravám objektu došlo v priebehu druhej polovice 19. storočia, keď bol v majetku Langhammerovcov a následne do začiatku 20. storočia v rukách Pidolovcov. V tomto období bola dvojkrídlová stavba doplnená prístavbou rizalitov k dvorovému priečeliu severného krídla, pričom východné krídlo si ponechalo hospodársky charakter. Ku kaštieľu vtedy patril i menší park, ktorý sa rozprestieral západne a severne od kaštieľa a jeho súčasťou bolo aj rameno potoka Vyčoma. [3]
 

O rozšírenie kaštieľa v roku 1906 sa postaral barón Leopold Haupt - Stummer, ktorý ho odkúpil pre najstaršiu dcéru Gertrúdu, vydatú za lekára Edmunda Nesneru. K rozšíreniu došlo prístavbou secesnej vily, ktorá sa napojila na starší objekt od západu. Nová dvojpodlažná bloková stavba s manzardovou strechou a štíhlou kužeľovou vežičkou sa stala dominantou stavebného komplexu. Z jej ústrednej haly s reprezentačným dreveným schodiskom na poschodie bola prístupná terasa orientovaná na sever do parku. V južnej časti objektu s dominantným ústredným rizalitom a bočnými balkónmi boli situované obytné miestnosti. Následne po prístavbe vily vykonali majitelia aj úpravu a zväčšenie parku. [4] Spomienka na výnimočného človeka a ľudomila MUDr. Edmunda Nesneru je dodnes živá. Liečil ľudí v celom okolí, a to predovšetkým bylinkami, ktoré aj sám pestoval. Po jeho smrti manželka darovala kaštieľ štátu. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a adaptácia.
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ je v zlom stave.
 

V roku 1967 bola v kaštieli zriadená detská ozdravovňa, ktorá tu sídli dodnes. V roku 1998 národnú kultúrnu pamiatku získala obec do svojho vlastníctva. [6]

Prístup
Janova Ves je miestna časť obce Klátova Nová Ves. Kaštieľ s rozsiahlym parkom je situovaný v juhovýchodnom okraji obce Klátová Nová Ves, miestnej časti Janova Ves.
Fotogaléria
Kaštieľ Janova Ves foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Janova Ves foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Janova Ves foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Janova Ves foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Janova Ves foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Janova Ves foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Janova Ves foto © Imrich Kluka 9/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 510.
[2 - 3] www.klatovanovaves.sk (28.7.2013)
[4] Park rozšírili najmä južným smerom až k lúkam pod lesom, čím dosiahol park celkovú rozlohu okolo 10 ha. Hneď za kaštieľom na okraji lúk bol založený väčší rybník a pokračujúc južným smerom boli postupne vybudované ďalšie tri menšie, napájané z Hradského potoka. Vznikol tak neobyčajne pôsobivý prírodno-krajinársky anglický park vytvárajúci malebné zákutia s priehľadmi do okolitej krajiny i na samotný kaštieľ. Z parkovej architektúry sa dodnes zachoval mostík s kovaným zábradlím a k zaujímavostiam patrila aj vodná turbína na sútoku potokov, určená na výrobu elektriny pre kaštieľ. www.klatovanovaves.sk (28.7.2013)
[5 - 6] www.klatovanovaves.sk (28.7.2013)
GPS
48.558144, 18.319506
48°0 33' 29.32", 18°0 19' 10.22"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk