Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kovarce - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kovarce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1755. [1] V polovici 19. storočia (1854) prešiel klasicistickou fasádovou úpravou. Ďalšie stavebné úpravy prebehli v roku 1919 a 1929. [2] Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté kupolou. V lodi sú pruské klenby, dosadajúce na vtiahnuté piliere s pilastrami. V západnej časti lode je murovaný chór. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Priečelie so štítom má na strednú os situovanú vežu, na ktorú nadväzuje konkávne profilované volútové štítové krídla. Rovná zvonovitá strecha spočíva na terčíkovej podstrešnej rímse. [3]
 

Vnútorné zariadenie je barokové z čias stavby kostola. [4]
 

Hlavný oltár tvorí stĺpová architektúra s obrazom sv. Mikuláša biskupa. Bočné oltáre sú rokokové s ústrednými obrazmi sv. Jána Nepomuckého a sv. Františka Xaverského. Kazateľnica je neskorobaroková s polkruhovým parapetom, na rečništi so sochami štyroch evanjelistov. Kamenná rokoková krstiteľnica má na okrúhlej kupe dekor kartuší a rokaja. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila sa v roku 1967, v rokoch 1974 - 1977, v roku 1986 a 1995. [6]
 

Kostol je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 187/0. [7]
 

Záchranný archeologický výskum pri Kostole sv. Mikuláša sa uskutočnil od mája do augusta 2016. Výskum prebiehal počas výstavby teplovodnej prípojky od fary ku kostolu. Počas výskumu bolo vytýčených a preskúmaných šesť sônd. V sonde 1 v severovýchodnom rohu kostola bol zachytený dutý priestor (140 x 140 cm) s kruhovým otvorom v hornej časti. Priestor slúžil buď ako detská hrobka alebo ako miesto na uskladňovanie relikvií. V pôvodnej tehlovej podlahe sa pri výskume zachytili tehly s písmenami CBI (comes Berényi Iudita – jedna z donátoriek výstavby kostola). V sonde 2 v exteriéri bola vykopaná základová špára barokového kostola a bol zachytený jeden stredoveký hrob (orientácia juhozápad, severovýchod). V sonde tri bolo objavené schodisko a vstup do krypty vybudovanej v 60. rokoch 19. storočia A. Welsom (pradedo americkej herečky Audrey Hepburnovej). Krypta bola už otvorené počas druhej svetovej vojny alebo po nej. V sonde 4, ktorá bola pri severnom múre kostola boli zachytené iba zásypové vrstvy z baroka. V sonde 5 pri východnej strane presbytéria sa podarilo zachytiť zvyšky staršej gotickej stavby – časť gotického polygonálneho presbytéria s dvoma opornými piliermi. Sonda X (6) bola ryha, ktorá prechádzala od sondy 2 ku fare. Bola vykopaná iba do hĺbky 110 – 120 cm. Zásyp bol jednoliaty a vznikol pri stavených úpravách v druhej polovici 18. storočia. Následnej bolo v kostole uskutočnené aj geofyzikálne meranie, ktoré identifikovalo niekoľko krýpt a stavebných štruktúr v interiéri lode. [8]
 

Kovarce – Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 187/0) – umelecko-historický výskum - rok 2016. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 113.
[2] http://kovarce.nrb.sk/o-farnosti/ (18.8.2023)
[3 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 113.
[6] http://kovarce.nrb.sk/o-farnosti/ (18.8.2023)
[7] www.pamiatky.sk (18.8.2023)
[8] Kovarce Kostol sv. Mikuláša. Výsledky výskumu. Archeologický ústav SAV Nitra, 2016. (pdf 18.8.2023)
[9] www.pamiatky.sk (19.11.2017)
Bibliografia
www.obeckovarce.sk
GPS
48.497854, 18.156885
48°29'52.3"N 18°09'24.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk