Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kultúrna tradícia
časť minulých ľudských predstáv, činností a diel, ktorú určité spoločenstvo chápe ako svoju duchovnú minulosť. Nachádza v nich východiská a podnety na svoju kultúrnu tvorbu. Nie je to minulá kultúrna tvorba ako celok, ale len tá jej časť, ktorá má spoločenstvu čo povedať. Preto sa môže aj v rámci jedného spoločenstva meniť po historických zvratoch (napríklad avantgardy boli vylúčené zo slovenskej kultúrnej tradície v 50tych rokoch 20. storočia). Na jej základe spoločenstvo tvorí novú kultúrnu tradíciu. Kultúrna tradícia má významnú úlohu pri socializácii človeka. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 130.


www.pamiatkynaslovensku.sk