Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mníšany (Magnezitovce) - zvonica
Lokalita
obec Magnezitovce, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica zo začiatku 19. storočia. Typ gemerských vežových murovaných zvoníc. Fasády sú členené v dolnej polovici veže lizénovým rámom, v hornej polovici pilastrami. Zvonica je zastrešená vysokou mohutnou barokovou laternovou kupolou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zapísaná je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 524/0. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce. Obec vznikla zlúčením menších obcí Kopráš a Mníšany.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 325.
[2] www.pamiatky.sk (7.4.2023)
GPS
48.669711, 20.225645
48°40'11.0"N 20°13'32.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk