Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Osikov - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Osikov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kostol postavený v roku 1612 s použitím staršieho gotického sakrálneho objektu. Interiér bol upravený v druhej polovici 18. storočia. Kostol obnovili v roku 1905, 1934 a 1955. Pôvodne to bol jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je kryté valenou klenbou s lunetami. Loď má pruské klenby. Hranolová veža v jadre gotická ma diagonálne nárožné operáky a nárožné sgrafitové kvádrovanie. Nad korunnou rímsou veže je renesančná štítová atika. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza zväčša z roku 1905. Z pôvodného inventára sa zachoval renesančný kalich z roku 1545 s retardovanými gotickým ornamentálnymi prvkami a baroková monštrancia zo začiatku 18. storočia. [2]
 

Kostol dal postaviť začiatkom 17. storočia gróf Žigmund Forgách v renesančnom slohu. [3]
 

Kolmo na kostol bola postavaná nová moderná loď.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 232/0. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 437.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 437.
[3] www.obecosikov.sk/obec-2/historia-osikova/ (18.8.2023)
[4] www.pamiatky.sk (18.8.2023)
Bibliografia
www.osikov.sk
GPS
49.173783, 21.264150
49°10'25.6"N 21°15'50.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk