Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podbiel - pamiatková rezervácia
Lokalita
obec Podbiel, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Podbiel sa nachádza v etnograficky charakteristickej oblasti Oravy. Je jednou z najzachovalejších lokalít, v ktorej sa v málo narušenej forme zachovala tradičná zástavba hospodárskych dvorov, charakteristická pre strednú Oravu. [1]
 

Základným, rozlišujúcim znakom oravských obcí je spôsob zástavby domov a situovanie ich dominujúcich fasád. V starších obciach založených na valašskom práve, sústredených pri brehoch riek a potokov, ide o ulicový alebo radový typ osídlenia. Takýto typ predstavuje aj Podbiel, ktorý je sústredenou obcou typu dvojradovej ulicovky s trojuholníkovým námestím okolo kostola. Základom hospodárskych dvorov sú spoločné dvory, postavené takmer s pravidelným odstupom. Dvory sú k ceste otvorené. Pozdĺžna os domu je sitruovaná kolmo na os cesty. Zástavba domov je hĺbková, vpredu sú za sebou dva až tri domy, na obytnú časť nadväzujú v ich pozdĺžnej osi hospodárske objekty (maštale, chlievy, šopy, drevárne). Vzťah domu a stodoly je riešený uhlovým spojením do tvaru písmena „L“, na dlhú líniu domu je kolmo pripojená stodola, ktorá uzatvára dvor. [2]
 

Ľudovú architektúru v Podbieli výrazne ovplyvnila proletarizácia oravských obcí. Už v druhej polovici 19. storočia existovali sústredené komplexy robotníckych domov. Proletárske obydlia boli bez akejkoľvej výrobnej funkcie. V Podbieli a v niekoľkých mestečkách Oravy sa zaužíval spôsob obývania zadných komôr a upravených izieb pristavaných za dom do dlhej línie, ktorá zároveň predlžovala dvor. Na niektorých miestach boli v domovej línii postavené dvoj až štvorbytové celky. [3]
 

V Podbieli sa zachoval typický komplex celkov postavených v radoch za sebou, nazývaný „Bobrova raľa“. Súbor drevených ľudových stavieb z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia do dnešných dní vytvára neodmysliteľnú súčasť malebného prostredia obca Podbiel. Ako tzv. Bubrovská roľnícka usadlosť, podľa mena jej užívateľov – rodiny Bubríkovcov, sa spomína v urbári z roku 1626 ako jedna z deviatich valašských roľníckych usadlostí. Súbor pôvodne pozostával z 56 (dnes 50 obytových celkov postavených v 32 radoch. Obsahoval 18 dvojbytových domov, dva trojbytové a jeden so štyrmi bytovými celkami. [4] Domy majú datovania na drevených trámoch, pričom najstarší dom číslo 115-116 je datovaný rokom vzniku 1833. [5]
 

Vzhľadom na priestorové členenie patrí ľudový dom v Podbieli k typu stredoslovenského dreveného domu, ktorý je rozšírený v severnej časti stredného Slovenska. V severnej časti Oravy sa najčastejšie vyskytuje spojenie izby, pitvora – predeleného kuchyňou a zadnej izby. Takéto členenie má väčšina domov vo všetkých obciach povodia Oravy od Tvrdošína nadol. Výnimku vytvára Podbiel, kde väčšina starých domov vytvára spojenie štvorpriestorových, trojdielnych obytných celkov (izba, pitvor s kuchyňou, komora. Z pitvora sa vstupuje na jednej strane do izby, na druhej strane do komory, ktorá vo väčšine domov zmenila svoju pôvodnú funkciu a stala sa zadnou izbou. Pôvodne bola v prednej časti slúžiacej ako kuchyňa, kde sa nachádzalo ohnisko. V jednom dome bývali pôvodne dve rodiny, každá v jednej izbe, pitvor a kuchyňa boli spoločné. Varilo sa na otvorenom ohni a dym sa odvádzal kochom do podstrešia. Komín nebol vyvedený nad strechu, ale bol ukončený na pôjde tzv. pieckou z plochých skál, ktorá zachytávala iskry. [6]
 

Základným stavebným materiálom obytných domov a hospodárskych stavieb je drevo. Obytné domy sú zrubené z trámov kresaných z dvoch strán. Sú postavené na nízkych kamenných podnurovkách, ktoré vyrovnávajú mierne svahovitý terén a izolujú drevá stien od vlhkosti. Prvý priestor – izba je obyčajne konštruovaný ako plný zrub, k nemu v odskoku od línie dvorovej steny sa pridávajú zrubové, do stĺpikov čapované steny pitvora a komory. Vo väčšine domov sú pôvodné trámové stropy. Škáry medzi jednotlivými trámami sú vypchaté machom. Vonkajšie steny zrubu nie sú upravované, ojedinele sa omietala spodná časť zrubu – sokel – bielou farbou. Na štítovej stene sú obyčajne dve združené okná. Strechy sú strmé sedlové, ukončené štítmi, lomenými podlomenicou v jednej až dvoch tretinách výšky, hore ukončené polkružím a kolíkom. Štíty sú debnené zvislo nabitými doskami. Konštrukcia krovu je hambálková. Na obytných domoch a hospodárskych stavbách tvorí pôvodnú krytinu šindeľ. Celkový charakter obce dokresľujú zemiakové jamy, ktoré sa nachádzajú v jej juhozápadnej časti i ojedinelé vahadlové studne na priedomiach. Nová výstavba sa sústredila mimo historické jadro obce. [7]
 

Objekty na území rezervácie, ako aj niektoré v jej ochrannom pásme, pochádzajú z druhej polovice 19. storočia a zo začiatku 20. storočia. Datovanie i s nápisom stavebníka sa zachovalo na stropných trámoch v izbe vo väčšine domov. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Časť obce Podbiel – Bobrova raľa – bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na základe uznesenia vlády SSR zo 14. septembra 1977 číslo 316/77 s cieľom trvalo uchrániť kultúrne hodnoty ojedinelej lokality. Zároveň bolo stanovené ochranné pásmo rezervácie. [9]
 

Predmetom pamiatkovej ochrany je autenticky zachovaný stavebný fond s historickou urbanistickou skladbou, pôdorysná osnova sídelnej formy, parcelácia vyjadrujúca zákonitosti danej sídelnej formy, ako aj situovanie objektov na parcelách, zachovaný historický komunikačný systém a konfigurácia terénu. [10]
 

Zachovaný komplex hospodárskych dvorov (63 dreveníc) má význam nielen z hľadiska odborného, ale aj kultúrno-historického a turisticko-rekreačného. Autentickosť sídelnej formy obce, jednotlivých hospodárskych dvorov a samotných typov domov dokazujú jedinečnosť obce v rámci Slovenska. [11]
 

Pamiatkový ústav spracoval v roku 1996 Zásady pamiatkovej starostlivosti pre pamitaokvú rezerváciu Podbiel, v ktorých podrobne stanovil, akým spôsobom možno meniť územie rezervácie a územie ochranného pásma a ich stavebný fond. Zásady boli v roku 1994 aktualizované. Zdá sa, že dodnes nenašli adekvátne uplatnenie v procese konkrétnej záchrany a obnovy v pamiatkovej rezervácii, o čom svedčí súčasný stav pamiatok v rezervácii. [12]
 

Zrubové domy v Podbieli sa využívajú prevažne na individuálnu rekreáciu. Podmienka nebudovania sociálnych zariadení v domoch a nerozširovanie ubytovacích kapacít v podkroví, jedine pri prestavbe stodôl, sa neujala. [13]
 

Ako akútna sa javí záchrana hospodárskych objektov v zadných častiach dvorov, ktoré sa nevyužívajú, chátrajú a budú neskôr odstránené, čím sa vytvorí situácia redukcie pôvodnej urbanistickej zástavby, čo bude mať za následok negatívnu zmenu autenticity historického prostredia a jedinečnosť pamiatkovej rezervácie značne utrpí. Otvorením priehľadov dvormi do voľnej krajiny sa zmení atmosféra pôvodne uzavretých priestorov a vznikne situácia voľných plôch. Druhou závažnou a akútnou záležitosťou je relatívne utajená devastácia vnútorných priestorov prestavbami a zmenami vybavenia objektov v rozpore s vypracovanými a aktualizovanými zásadami pamiatkovej starostlivosti pre rezerváciu. [14]
 

Po roku 2000 pretrvávajú tendencie, ktoré smerujú najmä k vnútorným prestavbám zrubových domov, menia sa pôvodné dispozičné usporiadanie a funkčné využitie priestorov – kúpeľne, toalety, schodiská do podkrovia, vytvárajú obytné priestory v podkroví, z čoho vyplýva potreba realizácie vnútorných inštalácii vody, elektriny a problémy so spôsobom vykurovania (komíny) a podobne. Využiteľnosť podkrovia vyvoláva problémy a rozpory kvôli potrebám presvetlenia (razantné vyžadovanie realizácie vikierov) a zateplenia strechy. [15]
 

Z dôvodu nevymožiteľnosti práva, ako fenoménu súčasného obdobia na Slovensku, vyskytujú sa prípady, ktoré výrazne poškodzujú pamiatkový fond a prostredie pamiatkovej rezervácie. Ako pozitívne príklady realizácie obnovy možno uviesť iba dva objekty – domy číslo 177 a 181. [16]
 

Na Slovensku nás všetkých ovládla arogancia vo všetkých sférach nášho života. Vzťah k pamiatkam Slováci deklarujú chválením sa svojou krajinou, ale prakticky im je jedno ako prebieha financovanie a opatera pamiatkového fondu. Verejnosť výrazne nerozrušilo ani búranie pamiatok aj v dnešných časoch. V prípade Podbielu a iných pamiatkových rezervácií sa nám nakoniec stane, že budeme mať Potemkinove dediny, ostanú iba fasády domov a všetko ostatné bude prestavané. Získame makety, ktoré budeme môcť obdivovať iba zvonku, ale budú mať už minimálnu historickú hodnotu. Je až šokujúce, že ľudia chcú vlastniť pamiatky a potom sa ich snažia prebudovať na moderné domy. Vlastník pamiatky si musí byť vedomý, že historický objekt nemôže a ani nemá poskytovať jeho osobe komfort súčasnej doby. Na to si musí postaviť moderný dom a nie štylizovať pamiatku do funkcií, ktoré jej nie sú vlastné a nikdy ani nebudú. Sú tu limity a obmedzenia, ktoré keď sa narušia, tak je po pamiatke. Obzvlášť to platí pri zrubových domoch a ľudovej architektúre.

Prístup
Obec leží v Oravskej vrchovine na a na juhovýchodných svahoch Oravskej Magury pri vyústení Studeného potoka do Oravy. Rozprestiera sa na veľkom kuželi Studeného potoka. Podbiel je nástupným bodom do priestoru prírodného chráneného krajinného celku Roháče. [17]
Fotogaléria
Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Ľudová architektúra Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016Podbiel - pamiatková rezervácia foto © Hana Farkašová 7/2016
Poznámky
[1 - 2] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 4, s. 54.
[3] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. s. 54 - 55.
[4] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. s. 55.
[5] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 76 - 77.
[6 - 8] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. s. 55.
[9] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. s. 54.
[10 - 11] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. s. 55.
[12] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. s. 55 - 56.
[13 - 16] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. s. 56.
[17] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. s. 54.
Bibliografia
LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 4. s. 54 - 56.
PISOŇ, Štefan: Podbiel. In: Vlastivedný časopis, XIX, 1970, č. 4, s. 161 – 168.
www.podbiel.sk
GPS
49.306658, 19.484106
49°018'24.0"N 19°029'02.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk