Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pucov - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pucov, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1801 – 1805. Postavil ho murár J. Haydrich. Je to jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. [1] Fasády sú hladké, členené iba segmentovo zakončenými oknami. Priečelie má mierny rizalit a tympanón. V ploche rizalitu a na čelnej fasáde veže je lizénové rámovanie. Veža je zastrešená zvonovitou prilbou.
 

Pôvodný hlavný oltár z roku 1805 s murovanou plochou pilastrovou architektúrou je dnes zakrytý novorománskym oltárom. Socha Panny Márie, nosená pri procesiách, je ľudová drevorezba zo začiatku 19. storočia. Kamenná krstiteľnica pochádza zo 17. storočia. Spovednica je tiež klasicistická zo začiatku 19. storočia. [2]
 

Prvý kostol, ktorý stál v Pucove, bol drevený. V roku 1635 ho obyvatelia Námestova predali do Pucova. Z vizitácie superintendenta Joachima Kalinku z roku 1666 sa možno dozvedieť, že kostol mal jeden oltár, na ľavej strane sakristie, vzadu bol chórus s organom – ohradený a prístupný len organistovi. Zasvätený bol sv. Ondrejovi apoštolovi. Okolo bol cintorín. Z dreveného kostola sa zachovalo niekoľko pamiatok – kamenná krstiteľnica, obrazy, socha Panny Márie s Ježiškom, socha vzkrieseného Krista a dva kalichy. [3]
 

Po postavení farskej budovy a po zriadení školy sa v Pucove začalo stále viac hovoriť o výstavbe kostola. Starý drevený kostol už nevyhovoval. Po niekoľkoročných prípravách bol dňa 16. júna 1801 položený základný kameň kostola. Posviacka chrámu sa konala 6. augusta 1805. Zo starého kostola preniesli kamennú krstiteľnicu z roku 1643, bohoslužobné rúcha, sochy, nádoby, obrazy a zvon. Kostol mal štyri oltáre. Veľký bol zasvätený sv. Ondrejovi. Ďalší prenosný bol pri krstiteľnici. Vľavo od hlavného oltára bol tretí so sv. Jozefom a Jánom Nepomuckým a pod chórom bol štvrtý s Jánom Krstiteľom. Hlavný oltár bol dôstojným ochrancom svätostánku. Mal drevený viacramenný maľovaný svietnik. V sakristii, ktorá bola na pravej strane, sa nachádzala jedna almara na odkladanie bohoslužobných vecí. Chór bol v dobrom stave ako celý kostol. V jeho strede stál organ. Pod chórom bolo sakrárium. Relikvie v kostole neboli. Sedes – sedadlá pre kňazov boli v kostole dve. Oddelenie alebo sedadlá pre patrónov a honoráciu neboli. Lavica pre mužov bola na pravej strane, pre ženy na ľavej. Veža kostola bola v dobrom stave. Boli v nej umiestnené tri zvony. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obyvatelia Pucova venovali kostolu i farskej budove pravidelnú pozornosť. Tak to bolo aj v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Postupne sa však aj tak začala prejavovať vlhkosť. V roku 1945 sa kostol odvodňoval. Rúrkami odviedli vodu a z južnej strany sa múr ešte zosilnil. V rokoch 1949 – 1950, v súvislosti s elektrifikáciou obce, sa zaviedol prúd aj do kostola (v novembri 1949 boli zakúpené do kostola lustre). Napriek vonkajšiemu odvodneniu zostával kostol ešte dosť vlhký, preto sa v roku 1958 sa prikročilo k odstráneniu vnútornej dlažby (150 rokov starej). Pri týchto prácach sa našli hroby. Po úpravách bola položená nová dlažba. V roku 1958 boli pred oltárom osadené šramky, opravovali sa schody. V roku 1960 sa prikročilo k rozšíreniu chóru. Interiér bol doplnený štyrmi novými mramorovými svätenicami. V roku 1966 sa dokončili práce na kostole. Namaľovali vežu a dali namontovať hromozvod. [5]
 

Vo väčších prácach sa pokračovalo v roku 1968. Rekonštrukciu si vyžadovali schody do kostola. Vybudované boli v roku 1804, potom viackrát opravované. Naposledy v roku 1958. Pôvodná dispozícia s troma medzischodovými plochami sa mala zachovať, no pieskovec mala nahradiť žula a betón. Práce boli ukončené v roku 1969. [6]
 

V roku 1971 elektrifikovali pohon zvonov vo veži. Zvonenie už bolo automatické, ovládané hodinami. V roku 1972 sa prikročilo k rekonštrukcii sakristie. V roku 1974 sa vybudovala samostatná elektrická prípojka do fary a kostola pre elektrické vykurovanie. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 579.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 579.
[3] Katolícka farnosť bola v Pucove založená 25. júla 1787 z Náboženského fondu, ktorý sa utvoril zo zrušených kláštorov. V ten deň cirkevná i svetská vrchnosť uviedla do Pucova správcu fary. Prvá fara sa stavala z dreva a mala výzor sedliackeho domu – vpredu izba, pitvor, kuchyňa a jedna väčšia miestnosť vzadu. Steny boli vymazané hlinou. Nová fara sa začala využívať 6. apríla 1790. Novým farárom sa stal Michal Karpinský. Hoci v obci vydržal len rok, podarilo sa mu postaviť kamennú budovu terajšej fary. Budova bola postavená v roku 1796. Práce pokračovali až do leta 1797. Faru opravovali v roku 1810. Mala kuchyňu a štyri miestnosti. Pán farár mal na fare aj viacero kníh. Okrem matriky pokrstených, sobášených a zomretých to bola História domus od roku 1797, protokol zmiešaných manželstiev, protokol konvertitov, kanonické vizitácie, ale aj životopisy svätých, umenie dlhého života, slovenský katechizmus a iné teologické, historické a filozofické diela. Fara sa pred rokom 1945 poslednýkrát opravovala v roku 1935. V roku 1965 bola odstránená stará stavba verandy a postavená nová, avšak na betónovom základe. Vo fare vybetónovali chodbu a vonku betónový múrik od školy. V roku 1968 sa do fary zaviedlo ústredné kúrenie a v nasledujúcom roku utesnil 150-ročný komín. www.pucov.sk/cirkev.html (22.9.2018)
[4 - 7] www.pucov.sk/cirkev.html (22.9.2018)
Bibliografia
www.pucov.sk
GPS
49.216247, 19.378703
49°12'58.5"N 19°22'43.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk