Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rusovce (Bratislava) - Kostol sv. Víta
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol postavený v roku 1613. Upravený v historicky chápanom neorománskom slohu bol v druhej polovice 19. storočia. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté krížovou klenbou. Loď má valenú klenbu s lunetami. Veža má renesančné sgrafitové kvádrovanie. Nad južným renesančným portálom je letopočet 1613 datujúci stavbu. [1] Fasády sú hladké.
 

Objekt je hmotovo a dispozične jednoduchá jednoloďová stavba výškovo gradujúca od sanktuária, cez loď k veži. Štvorcová veža je predstavaná na pilieroch s podklenutím. Loď obdĺžnikového pôdorysu je zaklenutá tehlovou valenou klenbou so štyrmi pármi luniet, nesených šiestimi pármi pilierov. Je prístupná dvoma vstupmi - hlavným z podvežia a bočným z juhovýchodnej strany. Zastrešená je sedlom. Štvorcové sanktuárium je zaklenuté tehlovou klenbou a zastrešené polvalbou. Predstavaná veža je nesená dvoma hranolovitými piliermi. Podvežie je z troch strán otvorené a zaklenuté krížovou klenbou. Druhé poschodie veže má otvory do všetkých štyroch strán, z toho tri sú združené so stredným kamenným stÍpikom s bobuľovou hlavicou a pätkou s pazúrikmi. Veža je ukončená polygonálnym ihlancom.
 

Fasády objektu plne odrážajú zložitý stavebný vývoj kostola od kameňa s rímskym nápisom na pilieri veže, zachovaného pôvodného "okula" sanktuária, nárožných bosáží, až po renesančný kamenný portál s datovaním 1613 na bočnej fasáde. [2]
 

Najproblematickejšou sa pri sakrálnom objekte stáva otázka datovania jeho vzniku. Stavebno-architektonický výskum realizovaný v roku 1993 zhrnul doterajšie výsledky o stavebno-historickom vývoji kostola. V prvej etape vznikol jednotný stavebný celok pozostávajúci z hmoty veže, lode, zaklenutého sanktuária a podklenutia veže. Loď bola plochostropá. Predpokladá sa, že kostol postavili na mieste staršieho objektu. Už v tejto etape boli do objektu dva vstupy - čelný a bočný. Veža bola zvnútra neomietnutá, delená dvoma podestami na trámoch. Predpokladá sa, že bola ukončená tehlovou prilbou. Datovanie prvej stavebnej etapy nie je jednoznačné, uvažuje sa o 14. - 15. storočí. [3]
 

Druhá, jednoznačnejšia fáza - renesančná, je datovaná latinským nápisom nad bočným vchodom, ktorý hovorí o tom, že rusovský farár Peter Tisliarich dal kostol upraviť a znova vysvätiť. Uvedený je dátum 15. 6. (sviatok sv. Víta) 1613. V druhej etape dostal bočný vstup kamenný portál s lištou a nadpražnou rímsou. Realizované sú ryté výzdoby nároží objektu a okien. [4]
 

Najväčším zásahom tretej a to barokovej stavebnej fázy z polovice 18. storočia bolo vloženie valenej klenby na pilieroch do priestoru lode. Vtedy bola pravdepodobne postavená i sakristia podkovovitého tvaru. [5]
 

Posledná ucelená úprava kostola prebehla koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Došlo k zbúraniu sakristie, vybudovala sa dnešná tehlová strecha veže, osadil sa zvon a kríž, realizoval sa nový krov. Kostol bol omietnutý v exteriéri a interiéri. Pôvodný mobiliár kostola sa nezachoval. [6]
 

Okolo kostola bol cintorín, funkčný do konca 18. storočia. Dnes ho pripomína len drevený kríž pri ceste. [7]
 

Zhodnotenie významu kostola ako stredovekej sakrálnej stavby, jeho miesto a postavenie vo vývoji stredovekých Rusoviec, ako i Bratislavy, prípadné vývinové súvislosti so stredovekou sakrálnou architektúrou vidieckych sídiel Podunajska je doteraz nezodpovedanou vecou. [8]
 

Kostol dlhodobo priťahuje pozornosť archeológov, historikov umenia a architektov - pamiatkarov. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 703/0. [10]
 

Bratislava-Rusovce - Kostol sv. Víta (ÚZPF 703/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2004. Autor: Mgr. Ing. arch. Andrej Botek. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol je situovaný v južnej časti parku kaštieľa, v tesnej blízkosti Balkánskej ulice. [12]
Fotogaléria
Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - Kostol sv. Víta foto © Hana Farkašová 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 65.
[2] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. Bratislava: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rusovce, 2004. s. 54.
[3 - 7] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. s. 54.
[8] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. s. 54 - 55.
[9] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. s. 54.
[10] www.pamiatky.sk (11.6.2023)
[11] www.pamiatky.sk (15.4.2018)
[12] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. s. 54.
GPS
48.049610, 17.151421
48.049610, 17.151421www.pamiatkynaslovensku.sk