Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Adamovce (Adamovské Kochanovce)
Lokalita
obec Adamovské Kochanovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ postavený asi v polovici 18. storočia. V roku 1958 bol adaptovaný pre nové účely a bolo dokončené aj jeho východné bočné krídlo. Kaštieľ je dvojpodlažný objekt, postavený na obdĺžnikovom pôdoryse s dvoma krátkymi krídlami. Dispozícia je riešená na os hlavnej sály, v architektúre exteriéru vyjadrená centrálnym prevýšeným rizalitom s tympanónom a dominujúcou kopulovou strechou s laternou. Dvojtraktová dispozícia kaštieľa s okružnými chodbami zaklenutými valenými lunetovými klenbami, miestnosti majú korýtkové a rovné stropy. Na poschodí je slávnostná sieň. [1]
 

Posledným vlastníkom bola rodina Sizzo Noris. Kaštieľ je obklopený upraveným anglickým parkom so vzácnymi drevinami. Pôvodný nábytok z kaštieľa bol prevezený na hrad Červený Kameň.
 

Dôležitý význam obec zohrala najmä v minulosti, keď sa tu usadil zemiansky rod Ottlíkovcov. V obci sa narodil významný slovenský básnik Vladimír Roy.
 

Vojnové udalosti a nepriaznivé pomery po roku 1948 výrazne negatívne zasiahli do osudov kaštieľov na Slovensku. Uskutočnil sa nekontrolovateľný vývoz vzácnych tlačív za hranice, mnohé knižnice boli rozkradnuté a zničené. Ich torzá prevzali rôzne inštitúcie, ktoré v čase búrlivej likvidácie kaštieľov preberali tiež ich zariadenia. Rovnako to bolo aj v prípade knižnice kaštieľa v Adamovciach, ktorej časť (313 exemplárov) sa nachádza v knižnici Trenčianskeho múzea, časť na hrade Červený Kameň a časť je v rukách súkromných zberateľov. V rokoch 1948 – 1949 sa pod dohľadom Národnej kultúrnej komisie realizovali zvozy šľachtických knižníc na hrad Červený Kameň, pričom ešte v roku 1956 sa uskutočnila jedna z posledných rozsiahlych zvozových akcií z kaštieľa v Adamovciach, zameraná na zbierky úžitkového umenia, ktoré rozšírili zbierkový fond na hrade Červený Kameň. [2]
 

Šľachtická knižnica z kaštieľa je neoddeliteľne spojená s grófom Christophom Sizzo Noris a jeho druhou manželkou Margot. Grófka Margarete Maria Andrea Valeria de Crouy-Chanel sa narodila 4. marca 1891 na rodinnom majetku Ipoly-Szécsénke a svoju mladosť prežila v harmonickom prostredí a v širokom kruhu súrodencov v rokokovom kaštieli Šaca pri Košiciach. Odtiaľto podnikala cesty a výlety do Francúzska, Anglicka, Nemecka a Talianska. Grófka sa ako 27-ročná vydala za grófa Christopha Sizzo Noris (1856 – 1925) [3], ktorému krátko predtým zomrela jeho prvá žena, mladšia sestra jej matky. V tom období vyhorel kaštieľ v Šaci a novým domovom Margot sa stal barokový kaštieľ v Adamovciach, obkolesený nádherným parkom. [4]
 

Knižnica rodiny Sizzo Noris je ukážkovou šľachtickou osvieteneckou knižnicou stredoeurópskej proveniencie. Väčšina kníh je v nemeckom jazyku, nasleduje francúzsky (30 titulov), taliansky a latinský jazyk, menej titulov je v maďarčine. Podľa zloženia fondu sa členovia rodiny zaujímali predovšetkým o nové objavy vo svete, cestovanie a aktuálne kultúrno-politické dianie v Rakúsko-Uhorsku. [5]
 

Maďarské tituly predstavujú najmä denné záznamy zo zasadaní uhorského snemu v rokoch 1790 - 1792, 1805 a 1808. Súčasťou knižnice je niekoľko kusov výročných správ nemeckej dendrologickej spoločnosti Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft z rokov 1908 a 1915, v ktorých sa uvádza meno grófovej prvej manželky Sibyli Semsey de Semse (Sibylle Maria Anna Franziska de Paula Semsei, (1863 – 1917), ktorá bola členkou Nemeckej dendrologickej spoločnosti. Ostatné knihy týkajúce sa parkového záhradníctva pribudli počas života grófovej druhej manželky v kaštieli. Vo francúzskej knihe Les Jardins de plantes vivaces z roku 1929, sa zachoval rukou písaný zoznam jarných a letných rastlín s uvedením ich latinského názvu, výšky, farby a termínu kvitnutia, ktoré mali byť vysadené v parku Adamovského kaštieľa. Väčšina kníh z tejto doteraz málo známej knižnice pochádza z 18. a 19. storočia, niekoľko titulov je z 20. storočia a skoro všetky sú signované podpisom Sizzo Noris Adamovce, jedna nesie podpis Christof Sizzo Noris. Zastúpené sú európske vydavateľstvá, veľa nemeckých titulov bolo vytlačených vo Viedni a v Lipsku. V piatich knihách sa zachoval heraldický exlibris Christophorus Sizzo Noris Adamócz a v jednej knihe tiež heladický exlibris Carl Graf von Abensperg und Traun, Herr der Herrschaft Nagy Tapoltschan in Ungarn in Neitraier Comitut K.K. würklicher Cammer Herz. [6]
 

Gróf Christoph Sizzo Noris zomrel v roku 1925 v juhotirolskom meste Merano, jeho manželka až o 52 rokov neskôr. Bola poslednou majiteľkou kaštieľa v Adamovciach a práve ona sa zaslúžila o rozširovanie a doplňovanie knižnice. Na základe jej podpisu takmer vo všetkých knihách bolo možné zrekonštruovať časť tejto šľachtickej knižnice. Je známe, že udržiavala písomné kontakty s rakúskym básnikom Erichom Maria Rilkem a táto korešpondencia vyšla v rozsahu 30 listov v roku 1977 v Nemecku. Po smrti manžela žila grófka v kaštieli sama, jej posledné roky boli poznačené smutnými životnými okolnosťami a pre ňu nepriaznivou spoločenskou a politickou atmosférou tej zvláštnej doby. [7]
 

Margot zomrela v roku 1977 ako 86-ročná a je pochovaná na cintoríne v Adamovských Kochanovciach. [8]
 


Súvisiace články
HARŠÁNY, Ľuboš: Konfiškácia kaštieľa v Adamovciach a činnosť Národnej kultúrnej komisie pre Slovensko. In: Monument revue, IV, 2015, č. 1, s. 54 - 59.
 

Uverejnené so súhlasom autora. Ďakujeme.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. V súčasnej dobe sa v kaštieli nachádza Ústav sociálnej starostlivosti.
Prístup
V obci Adamovské Kochanovce v časti Adamovce.
Fotogaléria
Kaštieľ Adamovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Adamovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Adamovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Adamovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Adamovce foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 18.
[2] KRIŠTOFOVÁ, Alica: Osudy šľachtickej knižnice grófky Margot Sizzo Noris z Adamoviec. In: Múzeum, LXI, 2015, č. 1, s. 44.
[3] Christoph Sizzo Noris bol vlastníkom panstva Adamovce v Trenčianskej župe. Bol nadporučíkom 7. rezervného husárskeho pluku Wilhelma II, nemeckého cisára a pruského kráľa (zmienka o tom sa našla aj v dvoch knihách z knižnice). Zastával funkciu cisársko-kráľovského komorníka. Okrem toho bol od roku 1878 čestným rytierom suverénneho Rádu Maltézskych rytierov, čo potvrdzujú viaceré listiny rádu, ktoré citujú jeho meno a sú súčasťou knižnice. KRIŠTOFOVÁ, Alica: Osudy šľachtickej knižnice grófky Margot Sizzo Noris z Adamoviec. In: Múzeum, LXI, 2015, č. 1, s. 44.
[4] KRIŠTOFOVÁ, Alica: Osudy šľachtickej knižnice grófky Margot Sizzo Noris z Adamoviec. s. 44.
[5] KRIŠTOFOVÁ, Alica: Osudy šľachtickej knižnice grófky Margot Sizzo Noris z Adamoviec. s. 44 – 45.
[6 - 8] KRIŠTOFOVÁ, Alica: Osudy šľachtickej knižnice grófky Margot Sizzo Noris z Adamoviec. s. 45.
Bibliografia
HARŠÁNY, Ľuboš: Konfiškácia kaštieľa v Adamovciach a činnosť Národnej kultúrnej komisie pre Slovensko. In: Monument revue, IV, 2015, č. 1, s. 54 - 59.
KRIŠTOFOVÁ, Alica: Osudy šľachtickej knižnice grófky Margot Sizzo Noris z Adamoviec. In: Múzeum, LXI, 2015, č. 1, s. 44 – 45.
www.adamovskekochanovce.sk
GPS
48.849898, 17.932463
48.849898,17.932463
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk