Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Betliar - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Betliar, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1794 na spôsob tolerančných chrámov bez veže. [1] Podľa iného zdroja bol postavený už v roku 1786. [2] Doplnený vežou bol až v roku 1834. [3] Podľa iného zdroja v roku 1826. [4] Je to pozdĺžny sieňový priestor, ktorý má dvojstenový uzáver, stavaný do ostrého uhla a zaklenutý jedným poľom pruskej klenby. Samotný sieňový priestor má dve klenbové polia pruskej klenby s medziklenbovým pásom, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Fasádová úprava stavby je klasicistická, členená lizénami. Veža značne prevyšuje stavbu a je situovaná do pôvodného volútového priečelia. Krytá je dvojstupňovou zvonovitou prilbou, zakončenou cibuľovitou laternovou kupolou. Prilba dosadá na profilovanú terčíkovú rímsu s ciferníkom. [5] Fasády veže členia pilastre.
 

Oltár je klasicistický z roku 1834 s obrazom Krista a Samaritánky pri studni od Jozefa Czauczika. Kazateľnica je luisézna z čias stavby kostola. Krstiteľnica je klasicistická z čias stavby kostola. [6]
 

Evanjelická cirkev v Betliari pôsobila už v 16. storočí a viedla tu aj vlastnú školu. V danom čase sídlili v terajšom gotickom katolíckom kostole, ktorý získali pod správu v čase reformácie. V roku 1662 však gróf M. Andrássy kostol aj školu odobral v prospech katolíkov. V čase kuruckých povstaní evanjelici opäť kostol i školu získali napäť. V roku 1709 sa však o slovo prihlásil ďalší člen grófskeho rodu – Pavol Andrássy, ktorý oba objekty znovu previedol pod katolíkov a evanjelického farára i učiteľa z Betliara vyhnal. Tri štvrtiny storočia teda chodili evanjelici z Betliara na bohoslužby do kostola v Nižnej Slanej. Až päť rokov po vydaní tolerančného patentu, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1781, obyvatelia Betliara s pomocou ľudí z Nižnej Slanej vybudovali evanjelický kostol v Betliari. To už mali naspäť vo vlastníctve školu, ktorú im Andrássyovci vrátili v roku 1784. [7]
 

Zaujímavo znie dobová informácia, podľa ktorej bol kostol „postavený z hliny“, teda je pravdepodobne veľkolepou ukážkou toho, čo je možné vybudovať z hlinených váľkov. Betliar sa nikdy nestal typickou poľnohospodárskou dedinou, dominovali tu najmä remeselníci a betliarskí murári boli známi svojimi vandrovkami po Uhorsku – v Betliari sa traduje, že postavili mnohé známe stavby v Budapešti. [8]
 

Dobový zápis ďalej konštatuje, že kostol zväčšili „vápennými múrmi“ v roku 1794, zároveň ho spevnili železnými obručami a tyčami a podpivničili. Vežu ešte stále nemal. I napriek murárskemu majstrovstvu sa čelná stena chrámu v roku 1823 naklonila, takže ju museli vybúrať a vystavať nanovo. V roku 1826 ku kostolu postavili vežu, ktorá pretrvala do súčasnosti, pričom jej výstavba trvala iba dva a pol mesiaca. Postoj Andrássyovcov k evanjelikom sa medzitým zmenil a grófsky rod v roku 1835 poskytol obci peniaze na novú strechu chrámu. V tom istom roku darovali evanjelikom aj krstiteľnicu, ktorá sa tu dodnes nachádza. [9]
 

K veži patrí aj zvon. Betliar mal šťastie na vzácnu mecenášku Zuzanu Miklóšikovú. Táto dala v roku 1841 vystavať aj súčasný oltár, ktorého ústredným motívom sa stal vzácny obraz významného levočského maliara Jozefa Czauczika. Obraz bol vytvorený v roku 1838. [10]
 

Ako mnohým iným chrámom, ani tomuto sa nevyhol požiar. Stalo sa tak v roku 1896, keď počas jednej hodiny v Betliari zhorelo aj 117 domov. Vyhorel aj kostol, fara a škola. Už v danom čase však boli poistené a včasný zásah poisťovne umožnil rýchlu opravu. [11]
 

Počas prvej svetovej bol zvon zrekvirovaný. Nový zvon zakúpili až v čase existencie Československej republiky v roku 1922. Dnes sa tu nachádzajú dva zvony. [12]
 

Interiér kostola sa vyznačuje typickou evanjelickou jednoduchosťou, ktorá však umožňuje viac vyniknúť jeho dominantám. Pozornosť upúta najmä oltár s latinským nápisom Soli Deo Gloria, čo znamená Len Bohu sláva. Pri kazateľnici sa nachádza vzácna krstiteľnica z roku 1835, ktorú chrámu darovali Andrássyovci. [13]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023Betliar - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 6/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 120.
[2] SZABÓ, Slavomír: Barokový evanjelický kostol. https://gemer.vucke.sk/trip/gemer/gemer/kultura/kulturne-dedicstvo/barokovy-evanjelicky-kostol.html 13.10.2013, (22.2.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 120.
[4] SZABÓ, Slavomír: Barokový evanjelický kostol. https://gemer.vucke.sk/trip/gemer/gemer/kultura/kulturne-dedicstvo/barokovy-evanjelicky-kostol.html 13.10.2013, (22.2.2018)
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 120.
[7 - 13] SZABÓ, Slavomír: Barokový evanjelický kostol. https://gemer.vucke.sk/trip/gemer/gemer/kultura/kulturne-dedicstvo/barokovy-evanjelicky-kostol.html 13.10.2013, (22.2.2018)
Bibliografia
www.obecbetliar.sk
GPS
48.703494, 20.508836
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk