Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
K najzákladnejším duchovným hodnotám ľudstva patrí literatúra. Má veľmi významné miesto v dejinách slovenského národa, a to nielen ako dokument jeho života, ale ako dôležitý hýbateľ jeho spoločenského rastu a formovania jeho národného povedomia. Literatúra je i most medzi našou národnou kultúrou a kultúrou ostatných národov. [1] Na Slovensku je veľa miest a objektov, ktoré nazývame literárne pamiatky. Spoznať podobu takého miesta, uvidieť ho na vlastné oči, vdýchnuť atmosféru jeho okolia, znamená hlbšie vniknúť do určitého literárneho diela a bližšie sa zoznámiť s jeho tvorcom. Spoznať celý rad literárnych pamiatok na Slovensku znamená lepšie si osvojiť vývoj slovenskej literatúry. A spoznať vývoj slovenskej literatúry znamená spoznať veľkú časť slovenskej národnej histórie. [2] V sekcii Literárne pamiatky sú zaradené nehnuteľné literárne pamiatky. Ide o rodné domy, hroby, sochy, busty, pamätné tabule a pamätníky slovenských spisovateľov (prozaikov a básnikov), literárnych vedcov a novinárov.
 

Väčšina priamych literárnych pamiatok, ako sú napríklad rodné domy či hroby, už ani neexistuje. [3] Nemali by sme zabúdať, že nehnuteľné literárne pamiatky tvoria organickú súčasť fondu národných kultúrnych pamiatok. [4]
 

V oblasti ochrany a popularizácie literárnych pamiatok máme ešte aj dnes čo doháňať. Tradične sa ochraňovali iba architektonicky a umelecky cenné objekty. To spôsobilo, že sa zanedbalo veľa nehnuteľných literárnych pamiatok a mnoho z nich sa zničilo úplne. Pritom viaceré bolo možné zachrániť, premyslene a užitočne včleniť do architektonicko-urbanistického riešenia renovácie starých a výstavby nových sídlisk. Je nevyhnutné zmeniť nezmieriteľný boj nového a starého, nahradiť ho súladom, včlenením a akceptovaním starého s novým. [5]
 

Kartotéku nehnuteľných literárnych pamiatok umiestnených na cintorínoch celého územia Slovenska buduje Slovenské národné literárne múzeum v Martine, ktoré je súčasťou Slovenskej národnej knižnice v Martine. [6]
 

Na múzejné aktivity Matice slovenskej vo vzťahu k umeleckej literatúre a literárnemu životu na Slovensku nadviazal v roku 1967 Pamätník slovenskej literatúry, neskôr Literárno-múzejné oddelenie, potom opäť Pamätník slovenskej literatúry a nakoniec od roku 1994 Slovenské národné literárne múzeum. [7]
 

Slovenské národné literárne múzeum v Martine je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárnomúzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj slovenskej literatúry. Rieši vlastné vedeckovýskumné úlohy a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií. Je ústredným literárnym múzeom a galériou knižnej grafiky na Slovensku. Zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje múzejné predmety vo vzťahu k dejinám národnej literatúry, národnej literárnej kultúre a k dejinám knižnej grafiky na Slovensku. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky. Buduje súbory zbierok textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru ako aj dokumenty umenovednej povahy so zameraním všestranne dokumentovať slovenskú literatúru, jej dejiny, prezentáciu a popularizáciu. Spolupracuje pri budovaní informačnej databázy všetkých zbierkových fondov SNK. Spolupracuje s Medzinárodným výborom ICOM-ICLM pre literárne múzeá a s príbuznými pracoviskami doma i v zahraničí. [8]
 

Výsledky výskumov zverejňuje v krátkodobých a stálych expozíciách, vo vedeckom zborníku Literárnomúzejný letopis, špecializovanými vydaniami i ďalšími formami. Expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje literárnomúzejné fondy vo vlastných i cudzích priestoroch, prijíma výstavy iných subjektov. Pripravuje a prevádzkuje a sústavne inovuje stálu expozíciu Slovenského národného literárného múzea. Buduje ústrednú bázu údajov o múzejných predmetoch a dokumentoch so vzťahom k slovenskej literatúre z celého územia Slovenska i zo zahraničia, vrátane pamätných tabúľ, pamiatkových objektov, rozhlasových a televíznych relácií literárneho charakteru. Podieľa sa na správe Národného cintorína s galériou pomníkov a dejateľov. Zabezpečuje administratívno-správnu agendu Národného cintorína a ochranársku starostlivosť o tento objekt ako národnú kultúrnu pamiatku. Vedie evidenciu pochovaných, pomníkov a hrobových miest. Je redakciou zborníka Literárnomúzejný letopis a iných múzejných publikácií. [9]
 


 


 

text: Viliam Mazanec
 


 


Poznámky
[1] UHRIN, Pavol: Album literárnych pamiatok na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 1976. s. 9.
[2] REZNÍK, Jaroslav: Túry do Literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. Bratislava: Slovart, 2001. s. 7.
[3] REZNÍK, Jaroslav: Túry do Literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. s. 7.
[4 - 5] UHRIN, Pavol: Album literárnych pamiatok na Slovensku. s. 10.
[6 - 9] www.muzeum.sk (11.4.2014)www.pamiatkynaslovensku.sk