Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Evidencia kultúrnych pamiatok na Slovensku

 

Zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa zmenil systém evidencie pamiatkového fondu.
 


 

Ústredný zoznam pamiatkového fondu sa člení na 4 registre:
 

• register hnuteľných kultúrnych pamiatok
 

• register nehnuteľných kultúrnych pamiatok
 

• register pamiatkových rezervácií
 

• register pamiatkových zón
 


 

Podľa zákona NR SR č. 49 /2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa kultúrne pamiatky a národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok považujú za "národné kultúrne pamiatky" (NKP).
 


 

Pôvodná kategória Národných kultúrnych pamiatok (NKP) sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie tohto javu zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ústredného zoznamu.
 


 

Tieto pamiatky tvoria aj teraz významnú časť pamiatkového fondu.
 

Ide o:
 

• 69 nehnuteľných pamiatok, alebo ich súborov
 

• 3 hnuteľné (dielo majstra Pavla v Levoči, dielo Szilassyho a diecézna knižnica v Nitre) pričom diecézna knižnica sa stala súčasťou knižničného fondu, ktorý je chránený podľa zákona o knižniciach.
 


 

Zoznam vybraných Národných kultúrnych pamiatok
 

K 1. 1. 2011 je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR evidovaných 9 681 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 14 818 pamiatkových objektov, 14 654 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 32 492 pamiatkových predmetov.
 


 

Okrem národných kultúrnych pamiatok sú chránené:
 

5 lokalít v zozname Svetového kultúrneho dedičstva
 

28 pamiatkových rezervácií
 

85 pamiatkových zón
 


 

Druhové členenie nehnuteľných NKP:
 

druh nehnuteľnej NKP / počet
 

Archeologické náleziská 393
 

Pamiatky architektúry a urbanizmu 8 164
 

Pamiatky histórie 1 399
 

Ľudové staviteľstvo 2 043
 

Výtvarné pamiatky 1 450
 

Pamiatky vedy, výroby a techniky 524
 

Historická zeleň 373
 


 

Evidenciu pamiatkového fondu sa člení aj podľa ďalších hľadísk, napr.:
 

• územné rozdelenie (kraje, okresy, mesta, obce a katastre),
 

• druhové členenie (architektúra, zvlášť ľudová architektúra, archeológia, historická zeleň, technické pamiatky, pamiatky histórie a výtvarné pamiatky),
 

• členenie podľa typu (kostoly, meštianske domy, kaštiele, hrady a pod.)
 


 

Okrem prehľadov podľa určitého rozdelenia sa dlhodobo sledujú aj tieto údaje:
 

• stavebno – technický stav pamiatok
 

• vlastníctvo - vlastnícku formu
 

• nárast, resp. úbytok pamiatkového fondu.
 


 

Ochrana kultúrnych pamiatok prináša obmedzenia predovšetkým ich vlastníkom. Okrem povinnosti dáva súčasná legislatíva vlastníkom kultúrnych pamiatok aj určité výhody a úľavy. [1]
 


 


 


 


Poznámky
[1] www.pamiatky.sk - oficiálna internetová stránka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky


www.pamiatkynaslovensku.sk