Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
heraldika
veda o vzniku, vývoji, vyhotovovaní a používaní erbov a znakov. O tvorení erbov a znakov podľa heraldických pravidiel. Jej názov pochádza od slova herold = pôvodne znalec symboliky pohanských kultov.Heraldika úzko súvisí a spolupracuje so sfragistikou, genealógiou a s dejinami umenia. Delíme ju na dve časti:
 

1. teoretickú – skúma dejiny a používanie erbov
 

2. praktickú – učí o spôsoboch vyhotovovania erbov a znakov.
 

Praktická heraldika pozostáva zo štyroch odborov:
 

1. blazonovanie – popis erbov
 

2. historizovanie – dejinný výklad erbov
 

3. kritizovanie – analýza a posudzovanie erbov
 

4. kreslenie – grafické alebo plastické vyhotovovanie erbov a znakov.[1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 110.


www.pamiatkynaslovensku.sk