Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kosorín - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kosorín, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1800 – 1803. [1] Opravený a rozšírený bol v rokoch 1926 – 1928. Ide o jednoloďovú stavbu s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou. Loď kryjú tri polia krížovej hrebienkovej klenby. Vstavaný organový chór stojí na masívnych murovaných pilieroch. Priestor pod chórom je podklenutý českými plackami. Predstavaná štvorcová veža má krížovú klenbu v babinci. [2] Zakončená je ihlanom. Fasády sú členené lizénovým rámovaním.
 

V roku 1785 bola v Kosoríne kaplnka, ktorá v rokoch 1800 - 1805 prestavali na kostol. V roku 1928 sa do novopristavanej veže umiestnili dva nové zvony. Pri nich zostal aj malý zvon z roku 1624 s nápisom SOLI DEO ET HONOR ET GLORIA ANNO DOMINI J-624 (JEDINÉMU BOHU ČESŤ A SLÁVA ROKU PÁNA 1624). [3]
 

Pri vstupe do kostola po ľavej strane visí kríž z roku 1900. Pod chórom po ľavej strane je umiestnená socha sv. Antona s malým Ježiškom na rukách. Na stenách sú obrazy Krížovej cesty. V lodi kostola po ľavej strane je vymurovaný oltárik, v ktorom je Boží hrob. Na oltáriku je položený drevený bohostánok, na ktorom je postavená socha Sedembolestnej Panny Márie. [4]
 

Hlavný oltár je drevený. Na oltári sú tri sochy. V strede je sv. Ladislav, patrón kostola. Vpravo je Božské srdce Pána Ježiša, vľavo je srdce Panny Márie. Po bokoch bohostánku kľačia anjeli. Pred hlavným oltárom na okraji stupienka stojí obetný stôl vyrobený z tvrdého dreva brest a javor v roku 1998. Relikvie troch mučeníkov uložené na obetnom stole, boli pôvodne zamurované v murovanom obetnom stole, ktorý sa asanoval v roku 1998. Po pravej strane sú dvere do sakristie. Z nej sa vchádza na kazateľnicu. V interiéri sú drevené lavice vyrobené v rokoch 1966 - 1971. Na chóre sa nachádza organ. Z chóra vedú drevené schody na vežu, kde sú tri zvony - veľký, stredný a umieráčik. [5]
 

Kostol je zasvätený sv. Ladislavovi. Erb obce Kosorín stvárňuje sv. Ladislava ako jazdca, nie ako kráľa v brnení, držiaceho halapartňu. Ide tu nepochybne o úsilie odlíšiť sv. Ladislava z Kosorína od iných vyobrazení tohto svätca, ktorého symbol má vo svojej pečati a erbe napríklad aj susedná obec Lutila. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kosorín - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 5/2016Kosorín - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 5/2016Kosorín - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 5/2016Kosorín - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 5/2016Kosorín - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 5/2016Kosorín - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 5/2016Kosorín - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 5/2016Kosorín - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 5/2016
Poznámky
[1] Kostol je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ÚZKP pod č. Ss/1235. Je postavený na parcele č. C-KN 363 o výmere 279 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k. ú. Kosorín, súpisné číslo 15. Vlastníkom kostola je od 20.10.1999 Rímskokatolícka cirkev - farnosť Slaská, 966 22 Slaská. www.kosorin.sk (8.11.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 76.
[3 - 6] www.kosorin.sk (8.11.2017)
Bibliografia
www.kosorin.sk
GPS
48.647879, 18.805128
48°38'52.4"N 18°48'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk