Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lúčky - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lúčky, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1820 - 1824. Do stavby bola pojatá baroková veža starého kostola z roku 1762, opravená v roku 1937. Ide o jednoloďovú stavbu s rovným uzáverom presbytéria a so vstavanou vežou. Na hlavnom priečelí je vykrojený štít s mierne vystupujúcim rizalitom hmoty veže, akcentovanej horizontálnou bosážou. [1] Veža je zakončená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

Výmaľba interiéru je z roku 1899 od významného spišského maliara Jozefa Hanulu. Znázorňuje sv. Klimenta pápeža, patróna pltníkov. Za oltárom sa nachádza ilno deštruovaná a zle čitateľná nástenná maľba Ukrižovania, zrejme súčasť pôvodného hlavného oltára. Novšia výmaľba z roku 1934 je od Alojza Fellegiho. [2] Krstiteľnica je klasicistická z roku 1818, ktorej hodnotu zvyšuje nápis s presným datovaním. [3] Obrazy Krížovej cesty z rokov 1930 – 1934 sú tiež od Alojza Fellegiho. [4]
 

Vnútorné zariadenie tvorí novoslohový hlavný oltár netradičného typu. Má bohatú dekoratívnu výzdobu s kvalitnou sochárskou prácou v podobe sochy Ukrižovaného. [5]
 

Farský kostol Povýšenia svätého Kríža v Lúčkach sa na základe vyhovenej žiadosti obyvateľov obce dňa 19. januára 1819 kráľovskou komorou začal budovať 20. augusta 1820. Náklady hradila Uhorská kráľovská komora. Stavba sa dokončila koncom novembra roku 1824. Oltár a potrebné bohoslužobné zariadenie dodala kráľovská komora. Na sviatok Povýšenia svätého Kríža 14. septembra 1825 požehnal postavený kostol vdp. Karol Kežmarský, ružomberský farár. [6]
 

Interiér kostola sa zariaďoval postupne. V roku 1827 sa zadovážil osem registrový organ s dvoma mechmi od organára Juraja Pažického z Rajca. V roku 1829 bol z daru Tomáša Slimáka a jeho synov, obyvateľov Liskovej, postavený bočný oltár Navštívenia Panny Márie. V roku 1844 bol preliaty v Banskej Bystrici najmenší zvon. V čase katastrofálneho hladu v roku 1847 vymaľoval svätyňu kostola a postavy k novozadováženému betlehemu maliar Maximilián Račkay. V roku 1848 sa ku vchodu do kostola postavili schody z lúčanského kameňa. V roku 1899 vymaľoval kostol akademický maliar Jozef Hanula so spoločníkmi Emanuelom Brokešom a Gustávom Pauerom. V tom roku sa zriadil aj nový Boží hrob s dvoma vojakmi namaľovanými majstrom Hanulom na drevených doskách. V marci roku 1901 farár zadovážil bočný oltár Lurdskej Panny Márie od Františka Rapčíka zo Spišskej Novej Vsi. [7]
 

25. marca 1922 bol posvätený nový zvon Ondrej a v roku 1925 požehnal 22. novembra pán prelát Andrej Hlinka ďalšie zvony, a to sv. Rodinu a sv. Klimenta, zakúpené od firmy Winter z Broumova. [8]
 

V roku 1930 sa drevenou zasklenou stenou oddelila predsieň od lode kostola. Od 14. júna 1934 sa začalo s prístavbou bočných drevených chórov. Práce previedli lúčanský tesári (Mikuláš Vrzgula, Izidor Druska, Cyril Hrbček, Gustác Ševo a Jozef Salák). Od 25. júna do 10. septembra 1934 previedol výmaľby kostola akademický maliar Alojz Fellegi. Z Hanulovej výmaľby zostali len dva obrazy: Ukrižovaný za oltárom a sv. Kliment s pltníkom nad organom. [9]
 

V dňoch 11. a 12. septembra 1934 postavil Jozef Brieštenský z Rajca nový hlavný oltár. Obnovený kostol požehnal 14. septembra t. r. J. Ex. pán Ján Vojtašák, spišský biskup. V priebehu svojej existencie bol kostol dvakrát zatvorený. Prvýkrát to bolo v roku 1904 od zimy do Veľkej noci 1905 pre veľké trhliny, ktoré sa na budove objavili. Bohoslužby sa konali v kúpeľnej kaplnke a v Kalamenoch. [10]
 

Druhýkrát sa kostol vyprázdnil v roku 2000 pre reštauračné práce. Náhradným priestorom pre konanie bohoslužieb sa stal novopostavený Dom nádeje, a to v čase od konca mája do 3. novembra 2000. [11]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Za vdp. Andreja Sulu (1945- 1958) objekt upravili kameninou a veža sa pokryla pozinkovaným plechom. [12]
 

Počas dlhoročného účinkovania vdp. Kornela Brtku ( 1958 – 1998) sa každoročne niečo na kostole opravovalo. Hodno spomenúť najmä:
 

- v roku 1959 sa sakristia pokryla pozinkovaným plechom. V septembri sa predĺžili okná, že sa asi o jeden meter vyrúbala stena a osadili sa nové oceľové rámy,
 

- od septembra 1962 do júna 1963 Varhany Krnov opravovali organ a dodali nový hrací stôl s dvoma manuálmi,
 

- v jeseni 1966 previedol Váhostav výmenu elektroinštalácie a v decembri zaviedol kostolný rozhlas,
 

- v roku 1970 sa odstránila drevená kazateľňa z roku 1934 a mriežky pred oltárom a podľa nových liturgických úprav postavil sa obetný stôl tvárou k ľudu a ambona,
 

- v roku 1971 sa zdvojili okná osadením druhých rámov, previedlo sa elektrické vykurovanie kostola a vymaľovanie – vytónovanie so symbolmi siedmich sviatostí (Petrák a Husička z Chrámového družstva v Červenom Kostelci). Nakoniec sa podbili ohory, vložila drevená podlaha do lavíc a natreli lavice.
 

- v roku 1977 sa previedlo odvzdušnenie základov kostola a opravil sa sokel,
 

- v roku 1978 Imrich Podmalík z Kotešovej s brigádnikmi pokryl strechu kostola na spôsob eternitovej krytiny. Opravila sa tiež omietka kostola.
 

- v auguste a septembri 1979 pozlátili hlavný oltár páni Bretislav Kafka, Semerák a Sedláček.
 

- v roku 1980 sa v kostole položila nová mramorová dlažba,
 

- v júli a auguste roku 1983 zreštauroval obraz sv. Klimenta akademický maliar Ľudovít Štrompach.
 

- v júli 1985 firma Portáš previedla elektrický pohon zvonov. [13]
 

29. marca 1987 sa konala posviacka nového 550 kg zvona „Kornel“, ktorý vo veži osadilo družstvo Portáš. [14]
 

Za vdp. Jozefa Gazdu (1990 – 1993) sa vymenili vchodové dvere do kostola a pridaním drevenej steny s dverami sa vytvorilo závetrie a oproti Božiemu hrobu sa zriadila spovedná miestnosť. [15]
 

Za pôsobenia vdp. Vincenta Dzurňáka (1993 – 2002) sa:
 

- v roku 1995 vymenili akumulačné pece za konvektory,
 

- v roku 1996 okrem opravy organa na zaistenie bezpečnosti kostola brigádnicky Jozef Sekan s Petrom Pechom zhotovili a namontovali oceľové mreže medzi predsieňou a loďou kostola
 

- v septembri a októbri 1998 sa položila zámková dlažba pred kostolom,
 

- v júli 1999 firma Relis z Liptovského Mikuláša opravila ozvučenie kostola. [16]
 

Jubilejný rok 2000 bol rokom veľkej rekonštrukcie kostola. Od 29. mája do 3. novembra sa previedli nasledovné práce :
 

- osekal sa sokel vo vnútri kostola a obložil sa mramorom tak, aby poza obklad mohol prúdiť vzduch na osušenie steny, previedla sa nová elektroinštalácia a osvetlenie. Boží hrob sa využil na zriadenie východu na chór, drevená dlážka v sakristii a za organom sa nahradila travertínom, zrušili sa drevené stupne k oltáru a svätyňa sa vyložila mramorovou dlažbou. Nanovo sa vymaľoval kostol a natreli lavice, pred kostolom sa nainštalovalo elektrické osvetlenie, začalo sa s prístavbou sakristie a sociálnych zariadení, zakúpil sa nábytok do sakristie a zadovážil nový obetný stôl a amona. [17]
 

5. novembra 2000 obnovený kostol a nový obetný stôl konsekroval pomocný pán biskup Andrej Imrich. [18]
 

V roku 2001 sa do 9. septembra dokončila prístavba sakristie a zadovážil sa do nej nábytok. [19]
 

Za vdp. Petra Kvasňáka v roku 2002 stolár Ernest Liskovec zhotovil sedes pre kňaza a miništrantov, lavicu pri sakristii a pódium pre spevákov pri organe na chóre. V roku 2003 pán Štefan Bednár z Kežmarku vymenil pozinkovanú krytinu na veži za medenú. Výmenu robili zároveň horolezci, ktorý prácu vykonávali zavesený na lanách bez pomoci lešenia. [20]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lúčky - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 8/2018Lúčky - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 8/2018Lúčky - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 8/2018Lúčky - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 260.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 260.
[3] www.ruzomberok.sk/nav/kam-ist/historicke-pamiatky/kostol-povysenia-sv-kriza-v-luckach (20.9.2018)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 260.
[5] www.ruzomberok.sk/nav/kam-ist/historicke-pamiatky/kostol-povysenia-sv-kriza-v-luckach (20.9.2018)
[6 - 20] www.fara.lucky-kupele.sk/web/farnost/hiskos/ (20.9.2018)
Bibliografia
www.obec-lucky.sk
GPS
49.129849, 19.401927
49°07'47.5"N 19°24'06.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk