Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Piešťany - Židovský cintorín
Lokalita
obec Piešťany, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Židovský cintorín na Jánošíkovej ulici je starším z dvoch židovských pohrebísk v Piešťanoch Na zostatkovej oplotenej obdĺžnikovej ploche sa nachádza 637 zväčša dobre zachovaných náhrobkov - pieskovcových, mramorových, granitových a ojedinele i terazzových - rozmanitej veľkosti, tvaru i veku, najstaršie z identifikovaných pochádzajú z polovice 19. storočia. [1]
 

Z pôvodného pozemku bol koncom 20. storočia vyňatý ceremoniálny objekt (ciduk hadin), ktorý po úprave slúži profánnemu účelu. Z funebrálneho inventára Pohrebného bratstva (Chevra kadiša) sa zachoval nepoškodený pohrebný voz (merkavat - ha - metin), uskladnený na cintoríne v provizórnom prístrešku. [2]
 

Presná doba vzniku židovského cintorína zatiaľ nie je známa, pretože nie sú k dispozícií žiadne spoľahlivé údaje. No už okolo roku 1736 žilo v Piešťanoch 13 židovských rodín, ich počet ešte do konca storočia narástol na štvornásobok, nie je vylúčené, že sa na ňom pochovávalo už v 18. storočí. Predpoklad by mohla potvrdiť až identifikácia najzvetralejších pieskovcových kameňov. Najstaršie doteraz identifikované náhrobky sú z polovice 19. storočia. [3]
 

Náboženská židovská pospolitosť vnímala náhrobný kameň ako obetný dar, náhradu za rozklad porušiteľného tela, hlásateľa očistenia a vzkriesenia zosnulého. Trvanlivosť kameňa ho robila blízkym večnosti. Stély zavŕšené oblúkom majú pripomínať tabule Desatora. Na nich možno nájsť hebrejské písmo, ktoré je pre židov posvätné. Podľa ich zákona nemožno zobrazovať nič čo je „na nebi“, na rozdiel od kresťanských pomníkov, kde často vídať sošky anjelov alebo kríže. Preto sa na náhrobkoch prejavovala tvorivosť v ozdobnom písme a množstve ornamentov. Hoci v tých časom bola sloboda výtvarného prejavu v mnohom ovplyvňovaná predpismi, predsa na pomníkoch vidieť bohatú nápaditosť, ktorá sa na náhrobkoch prejavovala aj ornamentom a ozdobným písmom. Akýkoľvek ozdobný motív sa stával symbolom, ktorý v skratke vypovedal o zosnulom. Ak je na náhrobnom kameni zobrazená otvorená kniha, značí to, že je tam pochovaný mudrc – znalec Tóry. Ak vidíme krčah, misku alebo iné náčinie potrebné na umývanie nasvedčuje to tomu, že je tam pochovaný levita – židovský kňaz. Korunka alebo hviezda symbolizuje muža. Zlomený strom, zlomená svieca a ohnuté pero sú vo všeobecnosti symbolmi smrti. [4]
 

Niektoré ozdobné články, často považované iba za prejav slohu, sú ozvenou mysticizmom presiaknutej histórie vyvoleného národa. Tak stĺpy vytesané po stranách stély majú predobraz v bronzových stĺpoch predsiene Jeruzalemského chrámu, pomenovaných Jakín a Bóaz. [5]
 

Na cintoríne je pochovaný Weber Koloman (zomrel v roku 1931), ortodoxný rabín a jedna z najvýraznejších osobností židovského politického i náboženského života v medzivojnovej ČSR. Ako hlavný rabín a predseda Ústrednej kancelárie autonómnej ortodoxnej židovskej obce na Slovensku a Podkarpatskej Rusi zosobňoval fundamentalizmus, s ktorým sa nie všetci veriaci dokázali stotožniť. Nespokojnosť časti príslušníkov piešťanskej náboženskej obce s jeho aktivitami bola jednou z príčin revolty, ktorá v roku 1926 vyústila do založenia nezávislej neologickej komunity s vlastným rabínom, vlastnou synagógou (1928) a od počiatku tridsiatych rokov i vlastným pohrebiskom, vyhradeným pre komunitu pri zriaďovaní nového obecného cintorína na Bratislavskej ceste. Akokoľvek, K. Weberovi sa ušlo miesto i v Zlatej knihe Slovenska 1918 –1928 (II. vydanie 1930); jeho meno sa bežne vyskytuje v publikáciách venovaných dejinám Židov na Slovensku. [6]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
V súčasnej dobe je cintorín opustený. Pozemok je obohnaný silným, no nie príliš vysokým múrom. Bránka je zamknutá a po kľúče sa musí ísť do jedného z dvoch domov, kde ich uchovávajú. Cintorín nie je veľmi udržiavaný. Tráva je väčšinou nepokosená a prístrešok, ktorý sa nachádza hneď pri vchode je len provizórny a to už niekoľko rokov. Samotné pomníky sú však vzhľadom na svoj vek v dobrom stave. [7]
Prístup
Jánošíkova ulica
Poznámky
[1 - 7] https://www.pic-piestany.sk/o-meste/pamiatky/cintoriny/ (7.7.2023)
Bibliografia
www.piestany.sk
GPS
48.607185, 17.827995
48°36'25.9"N 17°49'40.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk