Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Múzeum Spiša
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História
Vlastivedné múzeum v Spišskej Novej Vsi vzniklo v roku 1951. Postupne si vybudovalo rozsiahly zbierkový fond so zastúpením prírodovedných, historických, umeleckohistorických, hudobnovedných a etnografických zbierok. [1]
 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od roku 1954 sídli v historickej budove bývalej stredovekej radnice. [2] Budova múzea patrí medzi najcennejšie historické objekty v meste, jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15. storočia. [3] Dnešnú podobu dostala táto budova po prestavbe v roku 1765. Fasádu zdobí rokoková štuková výzdoba šiestich kartuší znázorňujúcich vlastnosti, aké by mal mať mešťanosta. [4]
 

V roku 1777 kúpila Provincia XVI spišských miest radnicu pre svoje účely. Odtiaľ názov Provinčný dom. Po zániku provincie bol daný do prenájmu, až ho napokon od Spišskej župy v roku 1894 odkúpila Sporiteľňa XVI spišských miest. Od roku 1955 sú v nej expozície múzea, ktoré vzniklo 7. 5. 1951 rozhodnutím Rady ONV v Spišskej Novej Vsi. [5]
 

Názvy múzea sa v priebehu existencie menili: 1951 - Okresné vlastivedné múzeum, 1955 - Vlastivedné múzeum, 1971 Vlastivedné múzeum Spiša s galériou, 1984 - Vlastivedné múzeum, 1996 Spišské múzeum v Spišskej Novej Vsi, 1997 - Múzeum Spiša. V priebehu existencie múzea sa menili aj jeho expozície. [6]
 

Zbierkový fond múzea sa verejnosti sprístupňuje prostredníctvom stálych expozícii v budove sídla a v pobočných zariadeniach. [7]
 


 

POBOČKY (vysunuté expozície) múzea v Spišskej Novej Vsi:
 

Markušovce, kaštieľ – Expozícia historického nábytku
 

Markušovce, Letohrádok Dardanely – Expozícia klávesových huodbných mástorojov
 

Smižany, ľudový dom – Expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša
 

Smižany - Rodný dom kpt. Nálepku

Expozície
Súčasná Expozícia prírody a histórie regiónu Spiš bola inštalovaná v roku 1992. [8] Prvá časť expozície predstavuje okolie Spišskej Novej Vsi ako územie s bohatstvom prírodných krás a zaujímavosti, ako prírodný celok s mnohotvárnou geomorfológiou, pestrou a vzácnou flórou a faunou. Živá a neživá príroda je dokumentovaná podľa jednotlivých horopisných celkov, v rámci ktorých je opísaný geologický poklad, rastlinstvo a živočíšstvo. V expozícii je vystavených 1 600 trojrozmerných exponátov. Krajinné celky sú znázornené veľkoplošnými fotografiami. [9] Poskytuje návštevníkovi geografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické charakteristiky orografických celkov: Slovenský raj, Spišskogemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy, pričom v každej časti sú prezentované i špecifiká a jedinečnosti prírody predstavovaného územia. [10]
 

Historická časť expozície s archeologickými nálezmi, trojrozmernými exponátmi (zbrane, cechové výrobky, banícke predmety, keramika), listinami a fotografiami dokumentuje historický vývoj regiónu s dôrazom na mesto Spišská Nová Ves. [11]

Kontakt
Múzeum Spiša
Letná ulica 50
052 01 Spišská Nová Ves

MÚZEUM JE PRE REKONŠTRUKCIU ZAVRETÉ!
Prístup
Nachádza sa v centre mesta. Múzeum sídli v tzv. Provinčnom dome. Architektonicky najzaujímavejšia pamiatka mesta je situovaná na severnej strane najdlhšieho šošovkovitého námestia v Európe, oproti farskému kostolu s najvyššou vežou na Slovensku.
Poznámky
[1] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách a galériách. Bratislava: SNM, 1994. s. 219.
[2] www.muzeumspisa.com (14.9.2015)
[3] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách ... s. 219.
[4 - 6] www.muzeumspisa.com (14.9.2015)
[7] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách ... s. 220.
[8] www.muzeumspisa.com (14.9.2015)
[9] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách ... s. 220.
[10] www.muzeumspisa.com (14.9.2015)
[11] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách ... s. 220.
Bibliografia
OLEJNÍK, Vladimír: História Spiša. Nová expozícia Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 3, s. 27 - 29.
www.muzeumspisa.com
www.spisskanovaves.eu
GPS
48.944493, 20.568398
48.944493, 20.568398
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk