Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Uherce - opevnený kaštieľ
Lokalita
obec Veľké Uherce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Výšinná poloha kaštieľa s dobrým výhľadom do údolia Nitry a na horskú cestu prichádzajúcu z Požitavia prezrádza strategickú obrannú funkciu stavby. I keď sa niektorí bádatelia nazdávali, že ide o zvyšky stredovekého hradu z 13. storočia, zreteľná dispozícia stavby určuje jej oveľa mladší – novoveký pôvod. [1]
 

Zo zamerania pôdorysných zvyškov vyplýva, že išlo o pravidelnú stavbu štvorcového pôdorysu s vonkajšími rozmermi okolo 60 x 60 m, ktorej nárožia boli spevnené mierne predstupujúcimi hranolovými baštami 15 x 15 m. Štvorkrídlovú dispozíciu stavby s ústredným nádvorím dokladá nákres „Ruiny kaštieľa Uherce“ na vojenskej mape z roku 1782, ktorá okrem samotného kaštieľa zachytáva jeho severné priechodné predhradie s hospodárskymi budovami. Podľa štvorkrídlovej dispozície s nárožnými baštami možno stavbu zaradiť k renesančným opevneným kaštieľom, aké sa v údolí Nitry budovali od sklonku 16. storočia, ako odozva na ničivé turecké vpády (Oponice, Tovarníky, Bošany, Zemianske Kostoľany a iné). [2]
 

Strohé písomné pramene prezrádzajú, že o výstavbu opevneného kaštieľa sa pričinili Bošániovci na začiatku 17. storočia, kedy ich snahu nakrátko prerušil ďalší turecký vpád. Presná podoba kaštieľa nie je známa. Zo zachovanej historickej fotografie zachytávajúcej zvyšok obvodového múru vyplýva, že išlo minimálne o trojpodlažný objekt. Predpokladá sa, že k poškodeniu kaštieľa došlo počas ústupu Rákócziho vojsk v roku 1708. Mapa a opis z roku 1782 už zaznamenáva len zrúcaninu kaštieľa, avšak s ešte dobre zachovanými vysokými múrmi. V roku 1865 panstvo zakúpili Thonetovci a materiál zrúcaniny použili na výstavbu miestnej továrne na stoličky. Ponechaný posledný zvyšok múru bol rozobratý v roku 1945 na výstavbu pomníka. [3]

Prístup
Na návrší vo východnom susedstve obce sa na zalesnenom ostrovčeku uprostred rolí ukrývajú nepatrné zvyšky zaniknutého renesančného kaštieľa. Nachádzal sa pri vedľajšej ceste z Uheriec do Oslian. [4]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 123.
[2 - 4] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 123.
Bibliografia
www.velkeuherce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk