Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrakúň - Kostol sv. Jakuba staršieho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nyékvárkony
Lokalita
obec Vrakúň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z druhej polovicie 14. storočia. Bol renesančne upravovaný, prestavovaný v rokoch 1760 – 1761 a obnovený v roku 1928. [1] V roku 1971 bol z historického pohľadu nevhodne omietnutý brizolitom. [2]
 

Kostol je jednoloďová stavba s polygonálne uzavretým presbytériom, zaklenutým gotickou krížovou rebrovou klenbou dosadajúcou na skrátené prípory. Loď a vstavaný organový chór sú zaklenuté pruskou klenbou. [3] Pruskú klenbu lode v roku 1959 vymaľoval nitriansky maliar Ödön Massányi. Tieto fresky boli v roku 1979 neodborne zrekonštruované a na vnútro lode sa zároveň dostali aj ďalšie nevhodné nástenné maľby. [4] Na severnej strane presbytéria sa zachovalo kamenné výklenkové pastofórium s vimperkom a fiálami z 15. storočia. Do podvežia vedie lomený gotický portál. Fasáda má gotické okná, na južnej stene je gotický lomený portál s okosením. Kostol má predstavanú blokovú gotickú vežu so štyrmi novými nárožnými vežičkami a krytá je ihlancom. [5]
 

Priečelie lode kostola je členené lizénami, z ktorých sa zachovala len horná časť. Časom boli zničené aj maľované polkruhovité okenné rámy a rámy dverí. Zo stien kostola na niekoľkých miestach bola odstránená omietka, aby sa zviditeľnila povôdná gotická kamenná stena. Kostol má dva hlavné vchody, jeden na západnej, druhý na južnej strane. V strede svätyne je vchod do krypty. Nad vetracím oknom je kamenný erb rodiny Schertzigovcov z roku 1864. Vedľa južného vchodu kostola stojí pranier. Vnútorná časť kostola je bohato zdobená a honosne zariadená. [6] Staršia literatúra spomína nástennú maľbu sv. Krištofa v lodi, ktorá už neexistuje. [7]
 

Na klenbe lode sa aj dnes nachádzajú rodové erby rodín Amadeovcov, Schertzingovcov a Pfeiferovcov. Na severnej strane lode však vidieť odkrytú a zreštaurovanú peknú gotickú fresku, ktorá prekvapí návštevníka svojou farebnosťou. [8]
 

Hlavný oltár je barokový stĺpový z rokov 1750 – 1760 s obrazom Panny Márie s Ježišom ako dieťaťom. Obraz je dielom J. Minnigeroda. Na južnej strane oltára sa nachádzajú polychrómované drevené sochy sv. Štefana a sv. Imricha. Baroková monštrancia pochádza z roku 1716 a je z pozláteného striebra. [9] Ľavý bočný oltár sv. Jakuba je tiež stĺpový barokový z obdobia okolo roku 1740. Pravý bočný oltár sv. Jána Krstiteľa s nadstavcom je barokový a datovaný rokom 1725 s ústredným obrazom Krst Krista a sochami sv. Štefana a Ladislava z druhej polovice 18. storočia. [10]
 

Steny lode kostola zdobia staré olejomaľby, ktoré zobrazujú 14 zastávok Kalvárie, ale už bez originálnych rámov. Na južnom priečelí kostola sa nachádza originálna gotická krsteľnica, ktorú v prvej polovici 19. storočia prestali používať a umiestnili ju pri stene budovy. Namiesto nej vyhotovili krásnu novú krsteľnicu. Pri južnom vchode kostola, na jeho vnútornej strane sa nachádza nádrž na svätenú vodu z pieskovca, ktorá pochádza z prvej polovice 17. storočia. Kostol sa napriek nevhodným opravám z druhej polovice 20. storočia považuje za veľmi cennú gotickú architektonickú pamiatku. Do roku 1871 bol pri kostole aj cintorín. [11]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vrakúň – Kostol sv. Jakuba staršieho (č. ÚZPF 129/1) – architektonicko-historický výskum fasád - rok 2019. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Krivda, Akad. arch. Marián Strieženec. [12]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Kostol stojí v srdci Vrakúňa, na najvyššom mieste obce. [13]
Fotogaléria
Vrakúň - Kostol sv. Jakuba staršieho foto © Jiří Fiedler 10/1978Vrakúň - Kostol sv. Jakuba staršieho foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 418.
[2] www.vrakun.sk (19.10.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 418.
[4] www.vrakun.sk (19.10.2013)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 418.
[6] www.vrakun.sk (19.10.2013)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 418.
[8 - 9] www.vrakun.sk (19.10.2013)
[10] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 418.
[11] www.vrakun.sk (19.10.2013)
[12] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
[13] www.vrakun.sk (19.10.2013)
Bibliografia
www.vrakun.sk
GPS
47.939252, 17.602828
47°0 56' 21.31", 17°0 36' 10.18"www.pamiatkynaslovensku.sk