Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Baďan - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Baďan, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kostol postavený v roku 1685. Pôvodne pozdĺžna sieňová stavba s rovným uzáverom bola začiatkom 19. storočia rozšírená polkruhovým uzáverom hlavného priestoru a k bočnej stene pristavanou vežou. Rovno zakončený oltárny priestor je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Hlavný priestor kostola má rovný strop a jeho polkruhový uzáver nízku kupolu. Vo veži sú dva zvony z rokov 1921 – 1922. [1]
 

Niektoré názory na vznik sakrálnej stavby sú iné. Na prvý pohľad je zrejmé, že kostol je starší a polkruhový uzáver svojou hmotou, proporciami, tvarovým riešením a rozmiestnením otvorov možno označiť ako pôvodnú rotundu. Loď kostola časovo zaraďuje do stredoveku hlavný vstupný portál na južnej stene, ktorého tvarové alegórie sa v banskoštiavnickej oblasti datujú do neskorej gotiky (koniec 15. a začiatok 16. storočia). [2]
 

„Baďanská rotunda“ bola predstaviteľom základného „jednoduchého“ typu centrálnej stavby s polkruhovou apsidou na východe. Práve v mieste svätyne bola neskôr pristavaná obdĺžniková loď s pravouhlým uzáverom. Prestavba našťastie ušetrila celú pôvodnú kamennú kupolu rotundy, ktorá je v mieste prístavby lode podchytená klenbovým pásom. Na rotunde sa zachovali tri funkčné otvory. Prvý (dverový) je umiestnený približne v strede južnej strany centrály. Pravouhlé kamenné ostenia portálu a segmentová platňa v nadpraží tympanónu sú natrete hrubou vrstvou náterov. Na „poschodí“ (dnes je niveleta rotundy rozdelená vložením dreveným chórom s organom a emporami, ktoré pokračujú po takmer celej dĺžke južnej a severnej steny lode) sú dve štrbinové okienka so segmentovými nadpražiami – jedno je umiestnené na južnej, druhé na západnej strane. Plocha fasády rotundy je hladká, omietnutá cementovou omietkou, rovnako ako celý objekt kostola. Touto omietkou je vyhotovená aj mierne vystupujúca neprofilovaná korunná rímsa rotundy. Omietka je nanesená priamo na kamenné murivo, ktoré je viditeľné v jej poškodených častiach. Lícna plocha muriva je z hladko opracovaných veľkých kamenných kvádrov. Zvislé i vodorovné špáry sú minimálne, so spojivom nevychádzajúcim na povrch exteriéru. Takto vo fragmentoch pozorovaný charakter muriva zatiaľ napovedá, že fasáda rotundy nebola omietnutá. [3]
 

Datovanie rotundy by upresnil podrobný umeleckohistorický, reštaurátorský a archeologický výskum. Presnejšiemu datovaniu možno pomôže skutočnosť, že obec už v roku 1156 patrila k majetku bzovíckeho kláštora, kde bolo v roku 1135 založené cisterciánske opátstvo. Príslušníci tohto rádu prišli do Bzovíka z Olomouca, odkiaľ si priniesli silnú staviteľskú veľkomoravskú tradíciu, ktorá tam plynulo prešla do románskych foriem. Nemenej zaujímavá je skutočnosť kumulácie románskych stavebných pamiatok na území bývalej Hontianskej župy. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 


 

V posledných rokoch kostol prechádza kompletnou rekonštrukciou: [5]
 


 

• v roku 2001 - rekonštrukcia stropu v interiéri kostola.
 

• v roku 2002 - výmena strešnej krytiny - pôvodná krytina bola nahradená štiepaným šindľom.
 

• v roku 2004 - rekonštrukcia fasády - z rotundy kostola bola odstránená stará omietka a priamo na kamenné murivo nanesený konzervačný náter. Z lode kostola bola tiež odstránená stará omietka a nahradená novou. Oddrenážovali sa steny, ktoré boli navlhnuté a bol upravený terén v okolí kostola.
 

• v roku 2007 - rekonštrukcia kamenného portálu - bola odstránená dverová výplň, ktorá sa negatívne vizuálne dostala do popredia a samotná pamiatka do úzadia. Osadená bola nová dverová výplň vybratá z piatich predložených výtvarných návrhov KPÚ. Vybraná dverová výplň vyrobená zo smrekových dosiek citovala jednoduché svlakové dvere. Dvere boli sadené na ručne kované pánty. Nová drevená dverová výplň bola neutrálne pritónovaná vhodným neutrálnym náterom. Hlavným cieľom reštaurovania bola predovšetkým hmotná konsolidácia pôvodnej kamennej hmoty, jeho zakonzervovanie a vhodná výtvarno-estetická prezentácia. Najdôležitejším vizuálnym aspektom bola výmena dverovej výplne, ktorá sa veľmi pozitívne premietla do celkového výrazu románskej pamiatky v celom kontexte s kostolom. Zhotoviteľom reštaurátorských prác a reštaurátorského výskumu bol Mgr. art. Vladislav Plekanec, Bratislava.
 

• v roku 2008 - rekonštrukcia vykurovania kostola - kostol bol vykurovaný elektrickými konvektormi, čo bolo neefektívne a finančne náročné. Preto bolo vykurovanie kostola zabezpečené prostredníctvom kotla, umiestneného v evanjelickej fare, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola.
 

• archeologický výskum interiéru kostola, výmena nevhodnej podlahy.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaný je na miernom návrší v severnom okraji obce.
Fotogaléria
Baďan - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 9/2017Baďan - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 9/2017Baďan - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 9/2017Baďan - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 9/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 26.
[2 - 5] www.badan.webnode.sk (30.4.2016)
Bibliografia
HUDECOVÁ, Yvetta: Románska rotunda v Baďane. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 1, s. 40 - 41.
www.badan.webnode.sk
GPS
48.333568, 18.840485
48°20'00.8"N 18°50'25.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk