Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kostoly

BAGIN, Anton – KRAJČI, Jozef: Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1988. 214 s.

BELOHORCOVÁ, Marta: Prehľad pamiatkových výskumov a obnov sakrálnych pamiatok v Bratislavskom kraji v rokoch 2004 - 2013. In: Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014. s. 19 - 44.

BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. 84 s. ISBN 978-80-969720-1-2

BOTEK, Andrej: Veľkomoravské kostoly na Slovensku a odraz ich tradície v neskoršom období. Bratislava: Post Scriptum, 2014. 200 s. ISBN 978-80-89567-37-9

BUDAY, Peter: Sakrálna architektúra prvej polovice 20. storočia v Bratislavskom kraji. In: Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014. s. 92 - 107.

ČAJKA, Michal: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, 2004, 2, s. 14 – 19.

ČAJKA, Michal: Stredoveká architektúra na Slovensku. Románsky a gotický sloh. In: Historická revue, XXIII, 2012, č. 9, s. 54 – 59.

DANCÁK, František: Ľutina. Bazilika a hora. Prešov: PETRA, n.o., 2010. 128 s. ISBN 978-80-8099-046-6

DANCÁK, František: Mariánske pútnické miesta Prešovskej archieparchie. Prešov: PETRA, n.o., 2013. 96 s. ISBN 978-80-8099-066-4

DRÁB, Pavol: Ekumenizmus na Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1998. 220 s. ISBN 80-7165-116-8

DUDÁŠ, Miloš: Tolerančné drevené kostoly na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 2, s. 25 – 32.

DUDÁŠ, Miloš: Historické budovy evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku – základná starostlivosť, ochrana a obnova. Kežmarok: ViViT, 2006. 120 s. ISBN 80-88903-90-4

DUDÁŠ, Miloš: Drevené kostoly – nominácia do Zoznamu svetového dedičstva. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 1, s. 43 – 48.

DUDÁŠ, Miloš: Artikulárne kostoly v historických súvislostiach (mýty a legendy podmienok ich výstavby). In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 171 - 180.

DUDÁŠ, Miloš: Výstavba artikulárnych kostolov. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 1, s. 19 – 25.

DUDÁŠ, Miloš: Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7140-375-3

DUDÁŠ, Miloš: Zaniknuté oravské drevené kostoly v Babíne a Novoti. In: Monument revue, VI, 2018, č. 1, s. 38 – 45.

DUDÁŠ, Miloš: Artikulárne kostoly na Slovensku – stereotypy a dezinterpretácie ich súčasného poznania. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 28. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. s. 23 – 36.

DUDÁŠ, Miloš – GOJDIČ, Ivan – ŠUKAJLOVÁ, Margita: Drevené kostoly. Bratislava: DAJAMA, 2007. 128 s. ISBN 80-89226-14-0

DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. 192 s. ISBN 978-80-88900-56-6

FELBEROVÁ, Mária: Drobná sakrálna architektúra na strednom Spiši. Levoča: Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum Levoča, 2008. 15 s. ISBN 978-80-85167-37-5

FIALA, Andrej: Sakrálne architektúry v stredovekých opevnených feudálnych sídlach. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 4, s. 18 – 21.

GOJDIČ, Ivan: Drevená sakrálna architektúra na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, č.3, 1999, s. 3 - 5.

GOJDIČ, Ivan: Kostol ako urbanistický fenomén slovenského vidieka. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 1, s. 1 – 8.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568 s.

HARAKSIM, Ľ.: K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 1867. Bratislava: SAV, 1961, s. 14.

HLAVAČKOVÁ, Miriam: Kapituly v stredovekom Uhorsku. In: Historická revue, XXIII, 2012, č. 9, s. 37 – 41.

CHALUPECKÝ, Ivan: Chrám sv. Jakuba v Levoči. Martin: Osveta, 1991. 152 s. ISBN 80-217-0359-8

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

JURKOVIČ, Peter: Vývoj a význam sakrálnej architektúry Bratislavského kraja v pamiatkovej obnove. In: Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014. s. 13 - 18.

KAHOUN, Karol: Neskorogotická sakrálna architektúra na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 1995. 80 s. ISBN 80-223-020-X

KAHOUN, Karol: Regionálna sakrálna architektúra na Slovensku v 13. storočí. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 4, s. 2 – 4.

KIRINOVIČOVÁ, Naďa: Františkáni-observanti a ich stavby na území Slovenska v 15. storočí. In: Monument revue, I., 2012, č. 2, s. 2 - 7.

KLÁTIK, Miloš: Kultúrne dedičstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 28. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. s. 7 – 16.

KLIŽANOVÁ, Hana – ŠKULAVÍK, Peter: Sakrálne pamiatky Slovenska. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 4, s. 2 – 7.

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. 340 s. ISBN 978-80-970152-4-4

KOLLÁR, Daniel: Drevené kostoly horného Zemplína. In: Krásy Slovenska, LXXXV, 2008, č. 3-4, s. 26 – 27.

KOLLÁR, Daniel – LACIKA, Ján – POHANIČOVÁ, Jana: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. 128 s. ISBN 978-80-8136-022-0

KOVAČOVIČOVÁ – PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I.: Drevené kostoly východného rítu na Slovensku. In: Náučný zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, č.5, Prešov, 1971.

KOWALSKI, Tomáš: Počiatky ochrany súboru drevených kostolov na východnom Slovensku. In: Monument revue, VI, 2018, č. 1, s. 2 – 23.

KRAVJANSKÁ, Ivica: Digitalizácia drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka. In: Monument revue, VI, 2018, č. 1, s. 72 – 81.

KRESÁNEK, Peter: Sakrálne pamiatky Bratislavského kraja, ich širšie európske umelecko-historické súvislosti a ich prezentácia. In: Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014. s. 120 - 131.

KVASNICOVÁ, Magdaléna: Sakrálna architektúra. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia architektonického dedičstva II (Ochrana historických typologických druhov, ako predpoklad zachovania diverzity architektonického dedičstva). Bratislava: Perfekt, 2008. s. 49 - 74.

LIŠKA, Anton: Chrámy východného byzantského obradu z liturgického hľadiska. In: Monument revue, VI, 2018, č. 1. s. 24 – 33.

LIŠKA, Anton: “Uniatské“ liturgické zariadenie a mobiliár v tereziánskych chrámoch gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. s. 192 - 205.

LIŠKA, Anton – GOJDIČ, Ivan: História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. 582 s. ISBN 978-80-555-1546-5

MARSINA, Richard: Vznik a vývoj cirkevnej organizácie na Slovensku do konca 13. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 2, s. 5 - 7.

MEŠŠA, M.: Dedičstvo tradičnej ľudovej architektúry na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, č. 3, 1998, s.1.

MEŠŤAN, Pavol – KRIVOŠOVÁ, Janka – KISSOVÁ, Darina: Architektúra synagóg na Slovensku. Bratislava: SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2002. 38 s. ISBN 80-8060-086-4

MORAVČÍKOVÁ, Andrea – DAMJANOVOVÁ, Katarína: Nové objavy pri reštaurovaní sakrálnych objektov na juhu stredného Slovenska. In: Monument revue, IV, 2015, č. 1, s. 6 - 11.

NIPČOVÁ, Daniela – PATERKA, Pavel – TIRPÁK, Ján: Výsledky geofyzikálnych prieskumov stredovekých sakrálnych objektov. In: Monument revue, VIII, 2019, č. 2, s. 37 - 47.

ONDICA, Slavomír et al: Duchovné Slovensko. Sabinov-Trnava: DINO-Spolok sv. Vojtecha, 2010. 408 s. ISBN 978-80-85575-52-1 / ISBN 978-80-7162-820-0

ORIŠKO, Štefan: Prvé stredoveké stavby žobravých reholí na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 1, s. 15 - 22.

PATERKA, Pavel – TIRPÁK, Ján: Terénne a geofyzikálne prieskumy stredovekých sakrálnych objektov. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 69 – 71.

PAULUSOVÁ, Silvia: Artikulárne kostoly. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 4, s. 50 – 55.

PIATROVÁ, Alena: Pútnické miesta Slovenska. Sprievodca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2010. 280 s. ISBN 808082-132-6

PODOLINSKÝ, Štefan: Gotické kostoly – vidiek. Bratislava: DAJAMA, 2010. 128 s. ISBN 978-80-89226-917

PODOLINSKÝ, Štefan: Románske kostoly. Bratislava: DAJAMA, 2009. 128 s. ISBN 978-80-89226-78-8

PORUBSKÁ, Bronislava: Sakrálne pamiatky. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 23 – 29.

PUŠKÁROVÁ K., Blanka: Drevené kostoly na Slovensku. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 5 - 6, s. 31 - 35.

RUTTKAY, Alexander: Počiatky kresťanskej sakrálnej architektúry v archeologických nálezoch. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 4, s. 8 – 13.

SABOL, Dominik: Zaniknuté drevené chrámy na severovýchode Slovenska. In: Monument revue, VI, 2018, č. 1, s. 46 – 48.

SABOL, Dominik: Drevená sakrálna architektúra Prešovského kraja. In: Monument revue, VI, 2018, č. 1, s. 61 – 71.

SEMANČÍK, Maroš: Sakrálna architektúra vo Vysokých Tatrách. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 2, s. 25 - 28.

SINČÁKOVÁ, Kveta: Metodické problémy pamiatkovej ochrany a obnovy barokových a barokizovaných kostolov na Zemplíne. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum a Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 26 - 29.

SOPOLIGA, Miroslav: Perly ľudovej architektúry. Prešov: DINO, 1996, 128 s. ISBN 80-85575-15-9

SOPOLIGA, Miroslav: Drevené „cerkvi“ na východnom Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 3, s. 6 – 8.

ŠEVČÍKOVÁ, Eva: Ikony z drevených kostolíkov a ich reštaurovanie. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 3, s. 47 – 51.

ŠLEBODA, Jaroslav et al.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“. Kežmarok: JADRO, 2010. 112 s. ISBN 978-80-89426-06-5

ŠVORC, Peter: Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova. Prešov: UNIVERSUM, 1999. 160 s. ISBN 80-967753-4-0

TAJKOV, Peter: Sakrálna architektúra 11. – 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Košice: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2012. 308 s. ISBN 978-80-553-0930-9

VDOVIČÍKOVÁ, Mária: Kultúrne pamiatky evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Trenčíne a okolí. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 28. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. s. 71 – 88.

VELIČKA, Drahomír: Zaniknuté drevené kostoly na Kysuciach. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 2, s. 41 - 46.

VEĽASOVÁ, Ľubica: Karnerové kaplnky v románskej architektúre Slovenska. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 2, s. 46 – 48.

VOLOŠČUK, Peter: Typológia drevených kostolov, ich ochrana a obnova. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 3, s. 9 – 13.

VORLÍČKOVÁ, Barbora: Vývoj sakrálneho priestoru evanjelickej komunity vo Svätom Jure. In: Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014. s. 132 - 151.

VOŠKOVÁ, Katarína a kol.: Sakrálne pamiatky v krajine. Banská Štiavnica a okolie. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2014. 165 s. ISBN 978-80-227-4308-2

VYDRA, Jozef: Ľudová architektúra na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958. 340 s.

ZAVARSKÝ, A. Valer: Slovenské kostoly románske. Martin: Matica slovenská, 1943. 59 s.

ŽÁRY, Juraj: Sakrálna architektúra. In: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG a Slovart, 2009. s. 225 – 237.www.pamiatkynaslovensku.sk