Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Dom Čárskych (Kapitulské dvory)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
V dome po odkúpení a rekonštrukcii (od roku 1940) žili rodiny významných slovenských chirurgov – prof. MUDr. Konštantína Čárskeho, prednostu 1. chirurgickej kliniky v Bratislave (1899 – 1987) a jeho syna, prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc., prednostu 3. chirurgickej kliniky v Bratislave (1942 – 1999). Manželka a deti Stanislava bývajú v dome dodnes. [1]
 

Objekt je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie – Bratislava. Situovaný je v jej juhozápadnej časti, susedí na východnej strane s objektom bývalého Erdödyho paláca (Ventúrska č. 1) a dvorovým krídlom na Ventúrskej č. 3 (areál Academie Istropolitany), na severnej strane a západnej strane s objektom prepoštského paláca (Kapitulská č. 19), na južnej strane je otvorené priestranstvo Rudnayovho námestia. [2]
 

Meštiansky dom je štvorpodlažný, s jedným klasickým suterénnym podlažím v severnej časti domu (druhé podzemné podlažie), podzemným podlažím v juhozápadnej časti domu, ktoré sa však do vnútorného dvora domu otvára klasickou fasádou (prvé podzemné podlažie) a dvoma nadzemnými podlažiami na južnej hranici parcely (prvé a druhé nadzemné podlažie). V dnešnej podobe je objekt pôdorysne nepravidelný. V úrovni druhého podzemného podlažia je to takmer pravidelný štvorcový pôdorys so zasypaným suterénovým priestorom, ktorý je orientovaný súbežne so západným múrom suterénu a dostáva sa do priestoru nádvoria Academie Istropolitana. V úrovni prvého podzemného podlažia je to pravidelný obdĺžnikový pôdorys v línii sever – juh. Prvé a druhé nadzemné podlažie má pôdorysnú podobu písmena L. [3]
 

Druhé podzemné podlažie – priestor je zaklenutý v južnej časti valenou klenbou, v severnej časti valenou klenbou s lunetami. V stredovej osi v južnej časti suterénu je múr – priečka v línii sever – juh. Murivo na západnej, severnej a východnej strane, ako aj priečka sú vybudované z lomového kameňa, klenba je tehlová, podobne tak aj mierne konvexné ukončenie priestoru na južnej strane. V južnej časti pod hlineným nánosom bola čiastočne odkrytá dlažba, ktorá je tvorená vyberaným lomovým kameňom (miestami sú použité veľké riečne valúne). [4]
 

Prvé podzemné podlažie – je tvorené dvoma jednotraktovými krídlami na severnej a južnej strane s úzkym spojovacím (komunikačným) krídlom na východnej strane. Krídlo na južnej strane má dva priestory. Na východnej strane úzku miestnosť so stlačenou tehlovou valenou klenbou opretou na bočné múry vymurované zo zmiešaného muriva. Dlažba miestnosti je tehlová. Na západnej stene je zamurovaný pôvodne dverný otvor do susednej miestnosti. Vstup do miestnosti je z priestoru pod pavlačovou ochodzou v juhovýchodnom rohu dvora. Miestnosti sú plochostropé, podlaha v zadnej miestnosti je drevená palubová, v prednej je betónový poter. V zadnej - severnej časti miestnosti je pruská klenba, oddelená od plochého stropu klenbovým pásom. [5]
 

Prvé nadzemné podlažie – je trojkrídlové, krídla sú jednotraktové s aditívnym radením miestností. V prednom – južnom trakte sú v súčasnosti štyri miestnosti. Prvé dve miestnosti od západu majú rovné stropy s výraznými betónovými prievkami. Podlahy sú drevené palubové. Okná sú drevené dvojité, jednokrídlové, s drevenou parapetnou doskou. Nasleduje chodbová hala, v ktorej je umiestnený hlavný vstup do objektu. Zo zádveria sa do nej zostupuje betónovými schodíkmi. Z prvého nadzemného podlažia na poschodie sa vystupuje schodiskom situovaným v južnom krídle. Schody sú z umelého kameňa svetlobéžovej farebnosti, lemované z jednej strany širokým nízkym soklom, z druhej strany soklovou lištou. [6]
 

Druhé nadzemné podlažie – všetky krídla sú jednotraktové, v južnom krídle sú štyri aditívne radené miestnosti, so subtílnymi deliacimi priečkami. Z poslednej miestnosti sa vystupuje na balkón orientovaný smerom na západ. Východné krídlo predstavuje prechodová hala sprístupňujúca tri miestnosti severného krídla. Miestnosti sú plochostropé, nerovnaká výšková úroveň je prekonaná drevenými schodíkmi. Vo väčšine miestností je vysoký drevený soklový obklad stien. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý.
Prístup
Rudnayové námestie 1
Fotogaléria
Bratislava - Dom Čárskych (Kapitulské dvory) - foto na informačnej tabuli foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom Čárskych (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom Čárskych (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom Čárskych (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom Čárskych (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom Čárskych (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom Čárskych (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Dom Čárskych (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014
Poznámky
[1 - 7] Informačná tabuľa v teréne. (5/2014)
Bibliografia
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk