Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezov - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brezov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol postavený v roku 1652. Barokizovaný bol po roku 1763. Klasicisticky ho upravili v roku 1797. Obnovený bol v roku 1899. Veža bola rekonštruovaná v roku 1908. Po druhej svetovej vojne opravili celý kostol. Ide o jednoloďový priestor s presbytériom štvorcového pôdorysu, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou, ku ktorej sú pristavané poschodové prístavby. Interiér je zaklenutý českými a pruskými klenbami so združenými medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsu pilastrov. Z presbytéria vedie neskororenesančný portál do sakristie. Portál má kamenné profilované ostenie s pravouhlým zalomením celého profilu vo výške podstavca, v nadpraží je zvýšenie zalomením. Fasády sú hladké, dôraz je kladený na renesančnú vežu s východoslovenskou atikou, skladajúcou sa zo slepej arkády a zo štítkov nad arkatúrou. Atika dosadá na korunnú rímsu veže, ktorá sa skladá z vlysu šikmo položených tehál. Vo veži je vstupný portál s klasicistickým ostením, v klenáku s letopočtom 1797. [1] Veža má dvojstupňové nárožné oporné piliere. Zvukové otvory majú segmentové zakončenie.
 

Vnútorné zariadenie je z čias obnovy sakrálneho objektu s novšími doplnkami. Nad hlavným oltárom je rokokový krucifix zo 60. rokov 18. storočia. [2]
 

Kostol sa v roku 1666 dostal do rúk protestantov a v roku 1763 sa vrátil katolíkom. Od roku 1788 je Brezov miestnou kapelániou a od roku 1810 farou. Matričné zápisy sú od roku 1789. [3]
 

Pred vchodom do kostola vľavo stojí kamenný kríž, ktorý postavil v roku 1895 Ján Kameničný. Okolo kostola bol postavený z pieskovca kamenný múr na ochranu sakrálneho objektu pred povodňami. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 167/0. [5]
 

V roku 1994 obnovený múr okolo kostola. V roku 1997 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia - obnova strechy, výmena okien, dverí, elektrickej a rozhlasovej inštalácie, vnútorných omietok, podlahového kúrenia, dlažby, výmena lavíc, obetného stola, ambóny, bol vystavaný nový chór a schody na chór, obnovený orgán a uskutočnená celá vnútorná maľba kostola. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 218 - 219.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 219.
[3 - 4] https://brezov.sk/farnost/ (11.9.2023)
[5] www.pamiatky.sk (11.9.2023)
[6] https://brezov.sk/farnost/ (11.9.2023)
Bibliografia
www.obecbrezov.sk
GPS
49.145179, 21.493986
49°08'42.6"N 21°29'38.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk