Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
chronológia
z gréckych slov chronos = čas, logos = slovo – je náuka o spôsoboch merania času a k tomu používaných jednotkách. Na určovanie časových období sa stanovili jednoznačne definované miery. Poslúžili na to prírodné javy, podmienené skutočným alebo zdanlivým pohybom nebeských telies. Dokonalosť používaných mier a ich spresňovanie v priebehu historického vývoja spoločnosti závisela od stupňa astronomických poznatkov. Chronológiu ako vedu delíme na:
 

1. chronológiu astronomickú (matematickú) - vykladá astronomické fakty, slúžiace na meranie času
 

2. chronológiu historickú (technickú) - vysvetľuje, ako ľudia využívali pri počítaní času v určitej oblasti a určitej epoche vtedajšie znalosti o pohybe nebeských telies. Chronológia ako pomocná veda historická inštruuje, ako prevádzať datovanie používané v minulosti na datovanie súčasné. Umožňuje tak globálne určovať v historickom kontexte časové súvislosti.[1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 72.


www.pamiatkynaslovensku.sk