Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Demjata - renesančný kaštieľ
Iný názov
Hámošov (Amošov) kaštieľ
Lokalita
obec Demjata, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Demjatský kaštieľ Hamoš patrí medzi pomerne málo známych reprezentantov renesančného staviteľstva na východnom Slovensku. Staveno-historický prieskum ukázal, že súčasná podoba kaštieľa vznikla v niekoľkých etapách. [1]
 

Kaštieľ postavili v rokoch 1640 – 1642. Na jeho stavbu použili časti staršieho neskorogotického objektu. [2] Pôvodná gotická stavba bola situovaná v centre dnešného západného krídla objektu, siahala pravdepodobne hlbšie do priestoru nádvoria a len neskôr ju prestavali do súčasnej zasunutej polohy. [3]
 

Dnešný vzhľad kaštieľa dispozične determinovala renesančná stavebná fáza (1640 – 1642), keď vznikla štvorkrídlová budova s uzavretým nádvorím. Jednoduché vonkajšie fasády kaštieľa končili štítkovou atikou. Pri neskorších stavebných úpravách atiku odstránili (okrem štítkov na nárožiach zachovaných v fragmentoch). [4]
 

Barokovo ho upravili v rokoch 1752 – 1754. [5] Rozsiahlu prestavbu realizovali asi po požiari. Barokizácia obohatila jednoduché renesančné priečelie kaštieľa pozoruhodnými prvkami dynamického baroka, evidentnými predovšetkým na vstupnej fasáde objektu - portál, predložená terasa a kazulové okno, oba bočné arkiere s konvexne vydutou čelnou stenou. Výrazné barokové stavebné úpravy sa prejavili na riešení fasád vnútorného nádvoria a interiéru kaštieľa (nové barokové klenby, štukový dekor a ďalšie). [6]
 

Kaštieľ je štvorkrídlový poschodový objekt obdĺžnikového pôdorysu s ústredným dvorom. V západnej časti budovy je zvyšok staršej neskorogotickej stavby s nárožnou hranolovou vežou, so zachovaným gotickým okienkom so skosenou hranou. Vstupné päťosové priečelie má ústredne situovanú niku, lemovanú po stranách pilastrami s volútami a rímskymi hlavicami, na ktoré dosadajú ďalšie volúty segmentovej rímsy. Do niky je vložený barokový portál s letopočtom 1754. K portálu vedie voľné kamenné schodište. Priečelie ukončuje rad strieľní a zuborez. [7]
 

V prízemí sú renesančné a na poschodí pruské klenby. Vo dvore pôvodne otvorené, dnes zamurované arkády. [8] Je to starší kaštieľ z dvoch, ktoré sa v obci nachádzajú. Kaštieľ sa často označuje aj ako Amošov kaštieľ.

Pamiatková ochrana
V rokoch 1959 – 1960 urobili na kaštieli malé opravné práce. [9] Stavebno-historický prieskum (SÚRPMO, Praha) sa uskutočnil v roku 1977. [10] Prípravná a projektová dokumentácia vypracovaná pre pamiatkovú rekonštrukciu objektu vychádzala z vtedajšieho stavu kaštieľa, ktorý zahŕňal architektonické prvky všetkých troch období – gotického (mohutné kamenné murivo a zachované kamenné gotické okienko so skoseným ostením), renesančného (výrazná štvortraktová dispozícia a celkové riešenie vonkajších priečelí) a barokového (detaily fasády a vnútorné priestory). Projektová dokumentácia sa v maximálnej miere snažila rešpektovať a zachovať všetky historické architektonické hodnoty kaštieľa. Pri obnove sa mal súčasne objekt očistiť od nežiaducich stavebných úprav, ktoré vznikli ako dôsledok neprimeraných zásahov hlavne z obdobia 20. storočia (nevhodné novodobé okenné krídla, prístavy a podobne). [11]
 

Po roku 1980 celý objekt zrekonštruovali. Po obnove slúžil kultúrno-spoločenským účelom. [12]
 

Demjata – kaštieľ (č. ÚZPF 278/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [13]

Súčasný stav a využitie
Kaštieľ je vo veľmi zlom stave. Je opustený a chátra. Zaujímavá renesančná stavba je z jednej strany zastavaná rodinnými domami. V okolí kaštieľa bol veľký park, z ktorého nezostalo takmer nič preto, lebo v tesnej blízkosti objektu postavili rozsiahle ihrisko. Okolie kaštieľa je znečistené. Narušené je celé pásmo pamiatky a krása renesančnej stavby zaniká. Obec sa môže pochváliť skvostnou stavbou, no zdá sa, že sa nie je s čím chváliť.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Demjata - renesančný kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Demjata - renesančný kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (detail dobovej pohľadnice, 1910)Demjata - renesančný kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (detail dobovej pohľadnice, 1910)Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - asistentka fotografa..: ) foto © Viliam Mazanec 2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Demjata - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012
Poznámky
[1] NEVICKÁ, Irena: Renesančný kaštieľ v Demjate. In: Pamiatky - príroda, 1982, č. 1, s. 36.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 68.
[3] NEVICKÁ, Irena: Renesančný kaštieľ v Demjate. s. 36.
[4] NEVICKÁ, Irena: Renesančný kaštieľ v Demjate. s. 37.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 68.
[6] NEVICKÁ, Irena: Renesančný kaštieľ v Demjate. s. 37.
[7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 68.
[8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 289.
[9] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a... s. 68.
[10] NEVICKÁ, Irena: Renesančný kaštieľ v Demjate. s. 36.
[11] NEVICKÁ, Irena: Renesančný kaštieľ v Demjate. s. 37.
[12] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a... s. 68.
[13] www.pamiatky.sk (27.4.2023)
Bibliografia
NEVICKÁ, Irena: Renesančný kaštieľ v Demjate. In: Pamiatky - príroda, 1982, č. 1, s. 36 - 37.
www.demjata.saris.eu.sk
GPS
49.106558, 21.310638
49°0 6' 23.61", 21°0 18' 38.30"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk