Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
estetická funkcia
obsahovo-formové usporiadanie javov, predmetov a činností, ktoré im umožňuje uspokojovať estetické potreby človeka a vyvolávať estetické zážitky. Rôzne predmety majú estetickú funkciu vtedy, ak sú usporiadané v zhode s určitými estetickými normami, ak tvorca dokázal v predmete vyjadriť svoje sily a svoju dobovú kultúru. Nositeľom estetickej funkcie sa môže stať akýkoľvek predmet. Ak predmet získa estetickú funkciu, stáva sa estetickým objektom. Pri stretnutí s človekom, u ktorého obsahovo-formové usporiadanie predmetu nachádza odozvu, vyvoláva takýto objekt estetický zážitok. Ak sa tento objekt zapojí do kultúrnych aktivít spoločenstva a človek ho ako taký aj zhodnotí, získava objekt estetickú hodnotu. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 64 - 65.


www.pamiatkynaslovensku.sk