Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gombasek (Slavec)
Iný názov
Kúria Andrássyovcov
Lokalita
obec Slavec, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kúria postavená v druhej polovici 18. storočia. Upravená v klasicistickom slohu bola v 19. storočí. Jednopodlažný blokový čiastočne podpivničený objekt s manzardovou strechou. Fasády sú hladké. Na oknách sú rokokové kované mreže. [1]
 

V interiéroch sú klenby s bohatými štukami. V zásade ide o objekt na štvorcovom pôdoryse s centrálnym vstupom v päťosovom priečelí. Vstupná časť je pravouhlá, prevýšená a vytvára plytké uskočenie. Po ľavej strane vstupu je umiestnené schodisko do suterénneho priestoru, ktorý je obdĺžny a zaklenutý valenou klenbou. Suterénny priestor prebieha iba pod menšou časťou stavby. Vnútorná dispozícia rozdeľuje celý priestor do štyroch miestností, ktoré sú komunikačne spojené na centrálnu chodbu s výklenkom a otvorenou pecou. Miestnosť po pravej strane je plochostropá, strop je tvorený trámcami vyrovnanými omietkou do rovnej plochy. Svetlo do miestnosti je privádzané dvojicou okien na severnej strane a dvojicou na západnej strane. Okná, podobne ako v celom objekte, sú obdĺžne s dovnútra sa rozširujúcou špaletou a rovnou bankálovou rímsou. V ľavej časti budovy je dvojica za sebou umiestnených obdĺžnych miestností, vzájomne prepojených a zaklenutých českou plackou. Na klenbe prvej z miestností je umiestnené štukové zrkadlo geometrickej formy so striedajúcimi sa konkávnymi a konvexnými oblúčikmi, ktoré sa v ose miestnosti zbiehajú do špice. Rám zrkadla je iba celý, bez významnejšej profilácie. V oboch prípadoch sú miestnosti osvetľované vždy dvojicou okien v obvodových múroch. [2]
 

Hlavnou a reprezentačnou miestnosťou kúrie je pomerne rozmerný priestor, ktorého vstup nadväzuje na os hlavného vstupu do budovy. Má obdĺžny pôdorys a je zaklenutá pruskou klenbou v dvoch rozmerovo na rovnakých poliach oddelených medziklenbovým pásom. Je tiež osvetľovaná dvojicou okien na dvoch stranách v obvodových múroch. Prevažná časť zaklenutia je zdobená štukovými zrkadlami ustúpenými v ploche. V ľavej časti miestnosti je v strednom zrkadle ďalšie kruhové zrkadlo s profilovaným rámom. Vo vnútornom priestore je opäť štukový erb a obiehajúci text s datovaním 1768. Geometrické, symetrické zrkadlo je umiestnené aj na zaklenutí druhej, pravej časti miestnosti a na medziklenbovom páse je umiestnená rakúska dvojhlavá orlica v štukovom prevedení. [3]
 

Pri ľavej strane objektu je pripojená novšia prístavba, pripojená k južnému múru. Je tvorená dvojicou za sebou nasledujúcich výrazne obdĺžnych miestností s plochým stropom. [4]
 

Podlahy sú v prevažnej väčšine priestorov z cementového poteru okrem vstupnej časti, kde je palubová podlaha z dosák. [5]
 

Povala je nekrytá, s voľnými vrcholnicami klenieb, cez ktoré sú umiestnené väzobné trámy, ktoré čiastočne presahujú obvodové murivo stavby. Jednoduchá väzba krovu vytvára manzardovú ihlancovú strechu nad štvorcovým pôdorysom, ktorá je krytá eternitom. [6]
 

Interiérové omietky sú hladké a hladké sú aj všetky vonkajšie omietky. Exteriérová fasáda objektu je členená iba nadokennými rímsami, ktoré sú v prípade priečelia oblúkovité, úzke a v prípade zostávajúcich obvodových múrov priamo s ustupujúcou profiláciou. Okná boli vo všetkých prípadoch kryté kovanou železnou mrežou s pretínajúcimi sa diagonálami, ktoré vytvára kosoštvorcové otvory. V 90. rokoch 20. storočia boli odcudzené. Neskoršie (nie všetky) boli vrátené na obecný úrad v Slavci. [7]
 

S výnimkou novodobej prístavby pri južnom múre, je celý objekt ucelenou stavbou zo záveru barokového obdobia a jej vznik možno datovať do druhej polovice 60. rokov 18. storočia. [8]
 

Kúria je z umeleckohistorického hľadiska najvýznamnejším objektom v areáli (okrem zrúcanina kláštora a kostola), prevažná časť hodnotnejších umeleckoremeselných doplnkov sústredená práve v a na budove. Relatívne hodnotným prvkom sú zachované rokokovo-klasicistické mreže okien v počte päť kusov, ktoré boli v roku 1992 odcudzené, z toho v roku 1993 štyri kusy vrátené. Sú kováčsky spracované, železné a formované z diagonálne vedených prútov, ktoré vytvárajú kosoštvorcové otvory vo forme diapra. Najvýznamnejšími artefaktami umelecko-remeselného charakteru sú zachované štuky v reprezentatívnej miestnosti kúrie. V strednej časti kruhového medailónu štukovej výzdoby je umiestnený štukový erb a kruhový nápis po vnútornom obvode kruhu. V štítovom poli erbu je umiestnená figúra medveďa stojaceho na zadných labách a držiaceho rozvalinu. Štít je doplnený helmou, v ktorej sa objavuje opäť figúra medveďa. Zvyšná plocha v kruhu je pokrytá plastickými, štylizovanými rozvalinami. Opis kruhu je možné citovať iba čiastočne, nakoľko je v súčasnej dobe nečitateľný: AEDIFICOOVIT SO:::...........POLTZ ANNO DOMINI 1768. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 2022 – 2023.
 

Kúria je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 2474/0. [10]
 

Z poskytnutých finančných príspevkov "Obnovme si svoj dom" Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a z vlastných prostriedkov obce bol v roku 2007 vypracovaný projekt celkovej obnovy strechy kúrie. [11]
 

Historický objekt sa podarilo zachrániť vďaka cezhraničnej spolupráci zoskupenia Via Carpatia, ktorého zakladateľom je aj Košická župa. Občianske združenie Sine Metu zachránilo kúriu Andrássyovcov. Spolu s maďarskými partnermi získali z programu Interreg dokopy 1,3 milióna eur, z toho až 930 tisíc eur putovalo na Gemer. Kúria je súčasťou náučného chodníka v Gombaseku, ktorý vznikol s finančnou podporou župy. Návštevníci sa na desiatich zastávkach dozvedia zaujímavé informácie o histórii, kultúre, tradíciách a prírode regiónu, v troch jazykoch. Neďaleko kúrie sa nachádza dom správcu (remeselnícky dom), sýpka, zrúcanina kláštora paulínov, Gombasecká jaskyňa a vyhliadková veža v podobe zvonice.

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý. Slúži ako múzeum.
Prístup
Nachádza sa v katastrálnom území obce Slavec, lokalita - miestna časť Gombasek, súpisné číslo 173. [12] Gombasek je časť obce Slavec.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 118.
[2 - 9] www.slavec.sk/obec-1/kulturne-pamiatky/gombasek-30sk.html (12.7.2023)
[10] www.pamiatky.sk (12.7.2023)
[11 - 12] www.slavec.sk/obec-1/kulturne-pamiatky/gombasek-30sk.html (12.7.2023)
Bibliografia
www.slavec.sk
GPS
48.568482, 20.464928
48°34'06.5"N 20°27'53.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk