Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov
Lokalita
obec Horné Obdokovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Panstvo Horné Obdokovce kúpila rodina Stummerovcov v roku 1877. Do kaštieľa sa nasťahoval Alexander Stummer. V jeho časti zriadil múzeum historických, umeleckýcha a prírodných zbierok. [1]
 

Mauzóleum, náhrobnú kaplnku zasvätenú Panne Márii Pomocnici dal postaviť Barón Alexander Stummer (1831 - 1914, pochovaný v krypte mauzólea) pre svoju zosnulú manželku Augustu Stummerovú, rodenú Winterovú (1848 - 1896), dcéru šľachtica z Viedne. Barónka Augusta Stummerová zomrela 5. júna 1896 vo Viedni. O dva týždne neskôr prišiel, z dôvodu plánovanej výstavby mauzólea do Horných Obdokoviec viedenský architekt Emil Bressler (1847 - 1921). Bressler pri projekte mauzólea v Horných Obdokovciach vychádzal z koncepcie svojej predchádzajúcej práce – mauzólea rodiny Mallmannovcov na cintoríne Mauer vo Viedni (1885 - 1889). Porovnanie tejto neobarokovej štylizovanej stavby a Stummerovho mauzólea vykazuje podobné dispozičné a do značnej miery aj objemové riešenie. [2]
 

Rodinná sepulkrálna kaplnka bola postavená v rokoch 1896-98 v štýle wagnerovskej klasicizujúcej secesie. Na výstavbu použili tesané kamenné články, pravdepodobne privezené z Rakúska alebo Maďarska, základy sú asi z lomového kameňa zo Súloviec a vápno bolo použité zo Skýcova. Mauzóleum s kryptou v podzemí je centrálna stavba s pôdorysom redukovaného gréckeho kríža. Hlavná štvorcová časť je ukončená osemhrannou kupolou, bočné apsidy sú pravouhlé, záverová apsida je polkruhová. Vstupný portál, smerom nahor sa zužujúci, ukončený ušami s kvapkami má tvar podľa egyptského vzoru, v Európe bol uplatňovaný už u empírových stavieb. Trojuholníkovo ukončené nadpražie s volútami je zavŕšené latinským krížom. V strede nadpražia je reliéfny erb Stummerovcov s barónskou korunou. Alexandrovi Stummerovi, jeho bratom Karolovi a Augustovi udelil cisár v roku 1871 šľachtický status za ich všeobecne prospešné aktivity, v roku 1884 získali titul uhorských barónov. [3]
 

Podľa archívneho materiálu uloženého v Štátnom archíve v Nitre sa na realizácii stavby a výbave interiéru pohrebnej kaplnky podieľali v rokoch 1897-1898 prestížne uhorské firmy. [4]
 

Kamenárske práce vykonával a celú stavbu viedol bratislavský majster Ján (János) Rumpelmayer, ktorý pochádza zo starej kamenárskej rodiny Rumpelmayerovcov z Devína. Okrem stavby mauzólea realizoval aj rozsiahle oplotenie areálu a vyhotovil dve segmentové kamenné lavičky v rohoch areálu. Je pravdepodobné, že kamenné články sa na stavbu doviezli predpripravené, osekané do blokov a na stavbe sa dosekávali a opracovali do konečného tvaru. Priamo na mieste sa vysekávali všetky reliéfy, ktoré sú súčasťou stavených blokov. [5]
 

Zámočnícke práce – okná, dvere, brána oplotenia sú dielom firmy Ľubomír Marton (Marton Lajos) a syn z Bratislavy. Firma dodávala svoje výrobky do mnohých palácov a za svoje zásluhy bola vyznamená Františkom Jozefom I.. [6]
 

Sklá okien a dverí, v pôvodných záznamoch označené ako žltkasté katedrálne sklo, dodala firma Sklomaliarstvo a leptanie skla – Carl Geyling´s Erben z Viedne. [7]
 

Dažďové žľaby a zvody z pozinkovaného plechu vyhotovil majster Wilhelm Burckhardt z Viedne. Sochárske práce v exteriéri a štukatérske práce v interiéri realizoval ateliér L. Raba z Viedne. [8]
 

Tabule s nápisom z mikritového čierneho belgického vápenca (mramoru) Noir Belge, vsadené v stenách v interiéri, zaobstarala fabrika Paula Tarettiho z Viedne. Bronzové písmena dodala firma Antona Büchlera z Viedne, zaoberajúca sa písmolejárstvom a výrobou kovových písmových tabúľ. [9]
 

Podlaha a dlaždice sú výrobkom fabriky Lederer & Nessényi z Viedne. Kamenné platne krypty sú vysekané z oolitického vápenca a pochádzajú pravdepodobne z lokality Wofsthal, asi sú dielom Jána Rumpelmayera. [10]
 

Stolárske výrobky, oltár a lavice sú dielom Alexandra Alberta z Viedne, cisárskeho dvorného stolára. Drevený oltár pozostáva z obetného stola s dreveným krížom s kovovou sochou Ježiša Krista, zakúpený bol od firmy Szüts & Comp. Nad oltárom sa nachádza drevený rám s čalúnením s motívom dvoch ník, v ktorých sú zobrazení rodičia Ježiša Krista. Iluzívne niky so svätcami sú vytvorené technikou vyšívania a sú všité do zamatového pozadia. Architekt Bressler zaobstaral relikviový kameň do oltára. A. F. Walter z Gross Ruchela (?) dodal rastliny. Filcový koberec dodala fabrika na koberce a nábytkové textílie Philipp Haas & Söhne z Viedne. [11]
 

Z archívnych záznamov je známy mobiliár. Predmety zo žltého kovu, štyri oltárne svietniky vysoké 48 cm, oltárny kríž vysoký 50 cm, sa už v kaplnke nenachádzajú. Predmety dodala firma Ernst Kricke und Schweiger z Viedne. [12]
 

Celkové náklady sa stavbu a zariadenie mauzólea dosiahli výšku 30 492 zlatých a 89 grajciarov. [13]
 

Objekt sa zachoval spolu s ohradou do dnešných dní takmer v autentickom stave. Takmer po 124 rokoch sa zachovali originálne železné vstupné dvere a okná s pôvodnými ručne vyrobenými sklami (niektoré sklá sú poškodené, na dverách chýbajú úplne), zinkové dažďové zvody s dekoratívnymi doplnkami v kompaktnom stave vrátane objímok, kompaktná neporušená dlažba a časť pôvodného interiérového vybavenia. [14]
 

Mauzóleum je osadené v centre parkovo upraveného symetrického areálu na umelej miernej vyvýšenine, vedie k nemu priamy chodník. V severnom a východnom rohu areálu sa nachádzajú dve kamenné, v pôdoryse segmentové lavičky, východne od mauzólea je osadený jednoduchý náhrobok – Karola (1878 - 1925) syna baróna Alexandra Stummera v tvare kríža. [15]
 

Mauzóleum patrí medzi pozoruhodné stavebné pamiatky z obdobia secesie na Slovensku. [16]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Areál mauzólea, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 164/1-3 tvorí samotná stavba mauzólea, oplotenie s bránou a sadovnícka úprava. [17]
 

Z dôvodu narušeného stavebno-technického stavu mauzólea (narušená hmota kameňa, zatekanie do interiéru, poškodené vstupné dvere, okná) na podnety a požiadavky Krajského pamiatkového úradu Nitra, podnikla Obec Horné Obdokovce – vlastník mauzólea – kroky smerujúce k jeho obnove. Vzhľadom na charakter stavby postavenej z kamenných blokov a zastúpenie množstva zachovaných umelecko-historicky hodnotných prvkov je nevyhnutné obnovu pamiatky vykonať reštaurovaním. [18]
 

V roku 2021 bol vykonaný komplexný reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru objektu, finančne podporený z dotačného systému Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovme si svoj dom. Reštaurátorský výskum realizoval Mgr. art. Martin Mikuláš, člen komory reštaurátorov. V interiéri sa zameral na povrchové úpravy stien s ich pôvodnou farebnosťou, pôvodnej podlahe, dverám, okenným rámom s výplňami, mobiliáru. V exteriéri sa zameral na stav kamenných článkov, ich spájanie a tmelenie, určenie príčin poškodenia a sekundárne zásahy. Zameral sa aj na výskum exteriérového schodiska, terén pred mauzóleom a pôvodnej lavičke v areáli mauzólea. Nedeštruktívnymi metódami reštaurátorského výskumu bolo pozorovanie diela v reálnom svetelnom spektre, ďalej archívny výskum a umelecko-historický opis spracovaný Mgr. Marošom Semančíkom, fotodokumentovanie pomocou dronu Mgr. Pavlom Stankom. Z deštruktívnych metód bol reštaurátorom vykonaný sondážny výskum, odobratie vzoriek omietok a kameňov a ich podrobenie petrografickým rozborom, ktorý vykonal Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., chemický rozbor vzoriek vykonal Ing. Karol Bayer. Archívny výskum vykonaný Mgr. Marošom Semančíkom priniesol nové poznatky. [19]
 

Reštaurátorským výskumom mauzólea vykonanom v roku 2021 sa podarilo identifikovať pôvodnú koncepciu nielen stien interiéru, ale všetkých jeho prvkov. Reštaurátorský výskum spolu s umelecko-historickým výskumom priniesli dostatok informácii o vzniku a priebehu stavby a taktiež o jej výtvarnej výzdobe a zachovanom mobiliári. Na základe získaných informácii je možné interiér a exteriér mauzólea reštaurovať do pôvodnej podoby v súlade s jeho pamiatkovými hodnotami a požiadavkami ochrany pamiatkového fondu. [20]

Súčasný stav a využitie
Stav mauzólea je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce. Nachádza sa juhozápadne od kaštieľa Stummerovcov. Hlavný vstup do areálu, zo strany neskôr zriadeného miestneho cintorína s barokovou kaplnkou, je cez dvojkrídlovú kovanú bránu osadenú medzi dvoma vysokými piliermi oplotenia. [21]
Fotogaléria
Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022Horné Obdokovce - Mauzóleum Stummerovcov foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1 - 21] GAŽIOVÁ, Eva.: Archívny a reštaurátorsky výskum mauzólea rodiny Stummer v Horných Obdokovciach odhalil nové zistenia. 10. augusta 2022. www.pamiatky.sk/page/vyskum-mauzolea-rodiny-stummer-v-hornych-obdokovciach/ (28.3.2023)
Bibliografia
www.hobdokovce.sk
GPS
48.494105, 18.043722
48°29'38.8"N 18°02'37.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk