Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Bar - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horný Bar, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol, ktorý postavili v roku 1778 zo starého gotického kostola. Je to jednoloďová stavba s presbytériom štvorcového pôdorysu, vstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Fasáda so štítovým priečelím je členená lizénami. Do priečelia je komponovaná veža ako rizalit. [1]
 

Maľba za hlavným oltárom zobrazuje kráľa sv. Štefana, ktorý venuje Panne Márii maďarskú kráľovskú korunu a Maďarsko. [2]
 

V interiéri sú dva bočné oltáre (sv. Imricha a Panny Márie) z roku 1780 s veľkým klasicistickým oltárnym obrazom v klasicistickom ráme, ktorý na vrchu držia anjelíci. Oba oltáre sú totožne riešené, len obrazy sú odlišné. Kazateľnica je rokoková z konca 18. storočia. Krtsiteľnica je klasicistická z čias okolo roku 1800. V kostole sú dva epitafy: Mikuláša Istvánffyho, renesančný s erbami z roku 1581 a Jána Lipcseyho z Veľkého Lúcsu, neskororenesančný z roku 1606. [3] Náhrobné nápisy sú dodnes čitateľné. [4]
 

V kostole sa nachádzali ešte v 60. rokoch 20. storočia tri kalichy - gotický zo 14. storočia, neskorogotický z 15. storočia a renesančný zo 16. storočia. Večné svetlo je strieborné klasicistické z roku 1783. Vo veži sú dva zvony – jeden je renesančný s nápisom a druhý ranobarokový z roku 1632 od zvonolejára G. Mohácsiho. [5]
 

Kostol mali v rukách v rokoch 1561 - 1562 katolíci, v roku 1630 kalvíni (protestanti) a neskôr luteráni (evanjelici). Dnes je rímskokatolícky. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Horný Bar - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jiří Fiedler 10/1978Horný Bar - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 436.
[2] www.hornybar.sk (21.3.2014)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 436.
[4] www.hornybar.sk (21.3.2014)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 436.
[5] www.hornybar.sk (21.3.2014)
Bibliografia
www.hornybar.sk
GPS
47.947181, 17.463600
47°056'49.9"N 17°027'49.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk