Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hybe - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hybba, Hyby, Hibbe
Lokalita
obec Hybe, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol postavený okolo roku 1300. Presbytérium upravili v 15. storočí. Loď prestavali a doplnili emporami v rokoch 1638 – 1643. Kostol neskôr barokovo a klasicisticky upravili. Vežu pristavali v roku 1824. Ďalšie úpravy a opravy podstatnejšie nezasahovali do charakteru sakrálneho objektu. Ide jednoloďový priestor s ranogotickou dispozičnou schémou, polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane. Presbytérium je zaklenuté gotickou rebrovou klenbou, na východnej strane má gotické lomené okno. Z presbytéria vedie gotický portál do sakristie, ktorá bola najstaršou časťou stavby. Loď so stavanými emporami má tri polia renesančnej krížovej hrebienkovej klenby, datovanej na štukovom geometrickom obrazci rokom 1643. Vstupný západný portál lode je gotický so skosenou hranou. Fasády sú hladké, členené opornými piliermi. Novšia predstavaná veža tvorí ústrednú akcentovanú časť priečelia, do výšky prvej kordónovej rímsy má rustikovanie, v ostatných etážach sú nárožné pilastre. Pod zvukovými oknami je štukové božie oko. Zvonovitá strecha dosadá na rímsu s terčíkmi. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z polovice 18. storočia, má dodatočné doplnky a obraz Všetkých svätých od M. Rátskaya z roku 1843, od toho istého autora bol aj nadstavcový obraz Najsvätejšej Trojice. Bočné oltáre sv. Jána Nepomuckého a Premenenia Pána majú veľké obrazy od M. Rátskaya, okolo ktorých bola namaľovaná drapéria. Pochádzajú z čias okolo roku 1843. Nad oboma oltármi je kruhové okno. [2]
 

Pod kostolom je v krypte pochovaný renesančný uhorský básnik barón Valentín Balaša (Bálint Balassa) 1554 – 1594. [3]
 

Kostol obkolesuje nízka kamenná murovaná ohrada, ktorá bola použitá v druhej polovici 17. storočia ako provizórne opevnenie. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Patrik Kunec 10/2015Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Patrik Kunec 10/2015Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Patrik Kunec 10/2015Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Ladislav Luppa 5/2013Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Zuzana Grúňová 2010Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Zuzana Grúňová 2010Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Zuzana Grúňová 2010Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Zuzana Grúňová 2010Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Parrik Kunec 5/2020Hybe - Kostol Všetkých svätých foto © Zuzana Grúňová 2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 474.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 474.
[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Valentín_Balaša (28.3.2022)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 474.
Bibliografia
www.hybe.sk
GPS
49.045534, 19.828749
49°02'43.9"N 19°49'43.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk