Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomášov
Iný názov
Majorháza
Lokalita
obec Tomášov, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kaštieľ z roku 1736. Upravený na barokovo-klasicistický bol koncom 18. storočia. [1] V roku 1953 bol adaptovaný v duchu romantizujúceho historizmu. [2]
 

Kaštieľ je rozsiahla dvojpodlažná trojkrídlová stavba s pôdorysom tvaru U, situovaná v parku. Hlavná fasáda s mierne vystupujúcimi rizalitmi, dvoma bočnými a jedným stredným, ktorý je zakončený trojuholníkovým tympanónom. Stredný rizalit so segmentovo zakončeným vchodom, na poschodí členený pilastrami, má balkón, ktorý stojí na združených stĺpoch. Prízemie budovy člení pásová rustika a od poschodia ho oddeľuje kordónová rímsa. [3] Vstupná časť prešla romanticko-neorokokovou úpravou, čitateľnou najmä na ornamentálnych prvkoch. Vstupný priestor tvorí podjazd a široký vestibul, zaklenutý striedavo pruskými a českými klenbami, ktoré sú na pilieroch. Tento typ klenieb je aj v ďalších miestnostiach objektu. [4] Na poschodie vedie dva razy zalomené schodište. Miestnosti kaštieľa sú zaklenuté pruskými a českými klenbami, niekde aj rovným stropom. [5] Z bočného východného krídla vystupuje polygonálne ukončenie kaplnky. [6]
 

Vidiecke šľachtické sídlo si dal v štýle klasicizujúceho rakúskeho baroka postaviť v rokoch 1766 - 1769 barón Ján Jesenák. Súčasťou kaštieľa sa stal rozsiahly krajinársky park, ktorý vznikol z lužného lesa a dodnes ho obklopuje. [7]
 

V nasledujúcich rokoch prešiel kaštieľ do vlastníctva šľachtických rodín Draškóciovcov, Vayovcov a Strasserovcov, ktorí kaštieľ stavebne upravili v duchu módnych štýlov. Na prelome 19. a 20. storočia pristavali z podnetu Klementíny Vayovej k východnému krídlu kaštieľa kaplnku, ktorá bola pri ostatnej adaptácii kaštieľa obnovená a nanovo zasvätená Anjelom strážnym. V roku 1908 sa vlastníkmi tomášovského panstva a kaštieľa stali Strasserovci, ktorí v čase prvej svetovej vojny zriadili v kaštieli vojenský lazaret. Po skončení tragických vojnových udalostí kaštieľ vyhorel. Uskutočnená obnova dávneho šľachtického sídla našťastie nenarušila jeho barokový vzhľad. Naopak, rešpektovala ho a ešte umocnila. Úpravy sa výraznejšie dotkli iba interiéru, ktorý poznačilo módne art deco a dodnes je zachované v umeleckoremeselnom vybavení kaštieľa. Po znárodnení v roku 1948 sa kaštieľ stal majetkom štátu a dostalo ho do užívania Povereníctvo sociálnej starostlivosti. To v ňom zriadilo nápravno-výchovný ústav pre neprispôsobivú mládež. Kaštieľ bol upravený na nové využitie, ktoré nerešpektovalo jeho historický vývoj a vnútornú dispozíciu. Prízemné bočné krídla kaštieľa boli účelovo nadstavané o jedno poschodie, čím sa vytvorili potrebné priestory na zriadenie učební a internátnych izieb. Našťastie, nadstavba objektu bola naprojektovaná s citom a organicky splynula s historickým objektom. V roku 1991 bol kaštieľ v zmysle reštitučného zákona vrátený posledným majiteľom Strasserovcom. Tí ho v roku 2005 odpredali novým vlastníkom, ktorí chátrajúci historický objekt zadaptovali na hotelové zariadenie vysokého štandardu [8] a citlivo obnovili všetky jeho rokmi zdevastované a zaniknuté výtvarné, slohové a estetické hodnoty. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a adaptácia.
 

Ku obnove kaštieľa a parku sa pristúpilo do poslednej hodnotnej úpravy – klasicistickej, s akceptovaním nadstavieb dvorových krídel začiatkom 20. storočia. V tomto období kaštieľ poskytoval maximálny disponibilný objem pre využitie a zároveň vykazoval ucelenú slohovú úpravu. Požiadavka investora bola, aby bol kaštieľ doplnený o funkciu konferenčnej sály a športového areálu, čo si vyžiadalo umiestniť do areáku pamiatky nové objekty, zabezpečujúce požadovaný štandart vybavenia a zároveň neznehodnocujúce historický kontext. [10]
 

Po odstránení nehodnotných konštrukcií sa navrhované dispozičné riešenie maximálne prispôsobovalo hierarchii hodnotných priestorov v interiéri kaštieľa. Obnovili sa honosne koncipované komunikačné priestory, do reprezentačných miestností na prvom poschodí sa umiestnili konferenčné miestnosti so salónikmi. Do západného krídla (pôvodne slúžiace ako hospodárske krídlo) sa umiestnila kuchyňa so zázemím a do reprezentačných priestorov na prízemí recepcia a jedáleň. [11]
 

Problémom sa javilo navrhnutie konferenčnej sály, ktorej podoba, rozsah a poloha sa hľadali variantnými riešeniami. Nakoniec sa vybral variant rešpektujúci vizuálnu dominantnosť kaštieľa, ktorý navrhol umiestnenie sály pod nádvorie kaštieľa. [12]
 

Ostatné priestory boli navrhnuté na ubytovanie. Návrat priečelia do klasicistického výrazu si okrem farebnosti, plasticity a charakteru okenných výplní vyžiadal na prvom poschodí žalúziové okenice a na komínoch ozdobné komínové hlavice. [13]
 

Z pôvodného rozľahlého parku, rozprestierajúceho sa na ploche troch meandrov slepého ramena Dunaja južným smerom od kaštieľa, sa zachovala iba severná časť, v priamom kontakte s kaštieľom. Absencia potrebnej plochy pôvodného parku si pri návrhu vyžiadala potrebu imitácie niektorých základných kompozično-krajinárskych princípov, na ktorých bol pôvodne romantický park postavený. Základným princípom bolo naznačenie pôvodnej hĺbky parku smerom na juh, obnovenie základných priehľadov z parku na kaštieľ a opačne, obnovenie pôvodnej komunikačnej siete ciest v parku a výsadby so spevnenou plochou v dotyku s kaštieľom. [14]
 

Tomášov - kaštieľ (č. ÚZPF 549/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2007. Autori: Mgr. Marián Havlík, Mgr. Elena Sabadošová, archívny výskum Veronika Nováková, kaštieľsky park Veronika Vágenknechtová. [15]
 

Komplexná obnova kaštieľa a prestavba šľachtického sídla na hotelové zariadenie prebehla v rokoch 2008 – 2011. [16]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ prešiel nedávno veľkorysou rekonštrukciou. Slúži ako hotel.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Tomášov (nádvorie v 50. rokoch 20. storočia) foto © https://commons.wikimedia.org/ Kaštieľ Tomášov (obnova) foto © Imrich Kluka 9/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 285.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 194.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 285.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 194.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 285.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 194.
[7] www.hotelkastiel.sk (20.8.2013)
[8] Počas prestavby historického objektu na hotelové zariadenie boli pod vrstvami omietok objavené nástenné maľby niekdajších kaštieľskych salónov. Najzaujímavejší z nich bol, tak ako uvádza cestovateľ Gottfried Rottenstein vo svojom bedekri vydanom v roku 1784, grafický kabinet. Jeho steny zdobili obrazové rámy namaľované iluzívnou technikou, do ktorých boli vlepené grafické listy od nizozemských maliarov. www.hotelkastiel.sk (20.8.2013)
[9] www.hotelkastiel.sk (20.8.2013)
[10] GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel: Príloha (ukážky vybraných aktuálnych pamiatkových obnov významných objektov). In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia architektonického dedičstva II (Ochrana historických typologických druhov, ako predpoklad zachovania diverzity architektonického dedičstva). Bratislava: Perfekt, 2008. s. 182.
[11 - 14] GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel: Príloha (ukážky vybraných aktuálnych pamiatkových obnov významných objektov). In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia architektonického dedičstva II ... s. 182.
[15] LENHART, Jozef: Kaštieľ v Tomášove. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 2, s. 48 a 54.
[16] LENHART, Jozef: Kaštieľ v Tomášove. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 2, s. 51.
Bibliografia
LENHART, Jozef: Kaštieľ v Tomášove. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 2, s. 48 - 54.
SIKORIAK, Ján - LENHART, Jozef: Grafický kabinet Jesenákovho kaštieľa. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 3, s. 35 - 38.
www.tomasov.sk
GPS
48.13812, 17.322933
48°0 8' 17.23", 17°0 19' 22.56"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk