Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kočín-Lančár, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený na mieste staršieho gotického kostola [1] z roku 1332 [2] s renesančným opevnením, z ktorého sa zachovali zvyšky múrov a hranolová veža. [3] Horné podlažie veže pôvodne slúžilo ako zvonica, pričom pôvodné zvony zo 17. a 18. storočia s reliéfmi Panny Márie a reliéfmi sv. Michala archanjela boli nahradené v roku 1926 novými. Spodné podlažie sa využívalo ako kaplnka zasvätená trpiacemu Spasiteľovi a neskôr Jánovi Nepomuckému. Kaplnka už neslúži svojmu pôvodnému účelu, rovnako ako menší objekt vedľa veže, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou kostnicou. [4]
 

Súčasný kostol s neskororenesančnou úpravou z polovice 17. storočia (okolo roku 1670) bol v rokoch 1723 – 1733 rozšírený transeptom. Ide o jednoloďový priestor s transeptom na pôdoryse gréckeho kríža. Presbytérium s polygonálnym uzáverom je spolu s loďou zaklenuté valenou lunetovou klenbou, na ktorej sú plastické ornamenty a renesančné obrazce s freskovou ornamentálnou výmaľbou. Transept má podobnú klenbu s retardujúcou renesančnou zjednodušenou ornamentikou, ktorá imituje renesančné originály v hlavnej lodi. Veža postavená po roku 1720 do opevnenia z polovice 16. storočia, má združené okná. Fasády veže sú hladké. [5] Do kostola sa vstupuje cez dva portály, ktoré sa nachádzajú v južnej stene hlavnej lode a transeptu. Pôvodný portál bol však umiestnený v západnej časti. Dnes tento priestor slúži ako Kaplnka Božieho hrobu. [6]
 

Vnútorné zariadenie kostola je barokové z konca 17. a začiatku 19. storočia. Hlavný barokový oltár je stĺpová architektúra so sochami sv. Michala archanjela, sv. Štefana kráľa, sv. Ladislava, sv. Jozefa a sv. Anny. V nadstavci je socha Boha-Otca, Immaculaty a ďalších svätcov a anjelov. Bočný oltár Panny Márie je stĺpová architektúra komponovaná do konkávy s nadstavcom. Točené stĺpy nesú úseky architrávu. V strede je socha Madony, v interkolumniách sú sochy sv. Alžbety a sv. Uršule a na akantových konzolách ďalšie dve svätice. V nadstavci sa nachádza socha Boha-Otca, štyria anjeli a socha sv. Michala archanjela. Rokoková kazateľnica z druhej polovice 18. storočia má sochy Nádeje, Lásky a pápeža na rečništi s rokajovou ornamentikou. Drevená Kalvária so sochami sv. Jána evanjelistu a Panny Márie je neskorobaroková z polovice 18. storočia. Lavice sú tiež barokové z 18. storočia. Organ s dreveným chórom a pomaľovaným parapetom pochádza z 18. storočia. Zvon vo veži je od B. Herolda z roku 1682?! [7]
 

Súčasťou areálu je renesančné protiturecké opevnenie zo 17. storočia, ktoré bolo postavené na mieste pravekého valu z mladšej doby železnej. Podobné boli postavené pri kostoloch v Šenkviciach a v Chtelnici, ktoré sa však nezachovali. Obranný charakter opevnenia potvrdzuje prítomnosť strieľní, ktoré sa nachádzajú v prednej časti pri vstupnej bráne. Po roku 1720 pribudla brána v južnej časti opevnenia. [8]
 

Podobný kostol s takýmto dispozičným riešením sa na západnom Slovensku nenachádza. Význam kostola v dnešnej dobe spočíva predovšetkým v jeho unikátnej maliarskej výzdobe z obdobia renesancie, baroka a rokoka. Nástenné maľby v Kostole sv. Michala archanjela sa považujú za najkrajšie barokové maľby na našom území. [9]
 

Pri kostole boli natáčané slovenské filmy - Na baňu klopajú, Kuruci do zbrane!, Súdim ťa láskou a iné. Z nádvoria kostola je pekný výhľad na okolité obce okresu Piešťany, Hlohovec a Trnava. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 924/1, opevnenie pod číslom 924/2 , zvonica s kaplnkou 924/3 a brána 924/4. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol sv. Michala archanjela v Lančári sa svojím monumentálnym zjavom týči na návrší prírodnej rezervácie Chríb a je najvýraznejšou dominantou širokého okolia. [12]
 

Prístup k historickej pamiatke je z časti Lančár obce Kočín-Lančár, asi 400 m po ceste vedúcej od dolného Kostola sv. Jozefa okolo budovy bývalých potravín. Parkovanie je možné v dolnej časti obce, alebo vyššie pri budove bývalých potravín. [13]

Fotogaléria
Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela a zvonica foto © https://commons.wikimedia.org/ 7/2017Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela a zvonica foto © https://commons.wikimedia.org/ 7/2017Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela a zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - vstup do zvonice foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela (vstup do areálu) foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - zvonica (pohľad z areálu kostola) foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela (opevnenie) foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela (opevnenie) foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela (opevnenie) foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - Kostol sv. Michala archanjela (opevnenie) foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 172.
[2] www.kocinlancar.sk/obec/historicka-pamiatka-kostol-sv-michala-archanjela/ (17.8.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 172.
[4] www.kocinlancar.sk/obec/historicka-pamiatka-kostol-sv-michala-archanjela/ (17.8.2023)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 172.
[6] www.kocinlancar.sk/obec/historicka-pamiatka-kostol-sv-michala-archanjela/ (17.8.2023)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 172.
[8 - 10] www.kocinlancar.sk/obec/historicka-pamiatka-kostol-sv-michala-archanjela/ (17.8.2023)
[11] www.pamiatky.sk (17.8.2023)
[12 - 13] www.kocinlancar.sk/obec/historicka-pamiatka-kostol-sv-michala-archanjela/ (17.8.2023)
GPS
48.599933, 17.648017
48°35'59.8"N 17°38'52.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk