Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľuboreč - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ľuboreč, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Upravený bol v polovici 17. storočia. Obnovili ho v roku 1889. Jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Pristavanú sakristiu v druhej polovici 20. storočia zbúrali. Interiér je krytý doskovým stropom. Do sakristie vedie gotický lomený portál. V presbytériu sa nachádza gotické výklenkové pastofórium s lomeným oblúkom a kružbou. Na južnej strane presbytéria sú sedílie s kružbou v lomenom oblúku. Fasády sú hladké, členené opornými piliermi. Veža je zakončená polygonálnym ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. [1] Sakrálny objekt má rozmery 22 x 7 m. [2]
 

V presbytériu a na východnej strane lode sú gotické nástenné maľby z konca 14. storočia (1385?). Objavené boli v roku 1899 a reštaurované v roku 1900. Predstavujú scény zo života Panny Márie, Zvestovanie, Klaňanie troch kráľov, Pietu, Korunovanie Panny Márie, postavy apoštolov, Krista na Olivovej hore a donátora s manželkou. [3]
 

Hlavný oltár je barokový z roku 1722. Je to typ jednoetážového nadstavcového oltára s novším obrazom Krista na kríži od Ľ. Kubányho z roku 1902. V nadstavci je starší obraz Vzkriesenia a v predele obraz Poslednej večere zo začiatku 18. storočia. Oltár bol renovovaný v roku 1789. Kazateľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia, bez rezonančnej striešky. [4]
 

V blízkosti kostola sú vraj viditeľné stopy niekdajšieho kláštora, ktorý bol zničený v 15. storočí. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Renovácia sa uskutočnila v roku 1960. [6]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 451/0. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernej vyvýšenine vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Ľuboreč - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 2/2014Ľuboreč - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 4/2013Ľuboreč - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2023Ľuboreč - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 255.
[2] www.luborec.sk/obec-2/historia/ (19.6.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 255.
V nástenných maľbách možno jasne spoznať nasledujúcich apoštolov: na strane okolo oltára je vyobrazený Ondrej, Matej, Bartolomej a neznáma postava. Na strane južnej Tomáš, Matúš, Filip a opäť neznáma postava, ďalej Ján a Peter. Na východnej strane je vyobrazené "Navštívenie Panny Márie". Panna Mária kľačí na podstavci, na ktorom je otvorená kniha s latinským nápisom "fiat mihi secundum verbum tuum". Pri malom úzkom oblôčku proti obrazu je zobrazený anjel nesúci kríž v ruke s nadpisom "Ave Maria". Na západnej strane je zobrazené narodenie Ježišovo, Traja králi a korunovanie Márie za kráľovnú nebies. Pri schodoch vedúcich na kazateľnicu sú zobrazené dve postavy - mužská a ženská. Nad ich hlavami je zobrazený závitok s nejasným textom. Pri kazateľnici je opäť zobrazená Mária s mŕtvym Ježišom sňatým z kríža. Pri obraze sú ešte dve postavy: jedna pri hlave Ježišovej (Mária Magdaléna?) a postava mužská pri nohách - možno Ján. Ďalej sú zobrazené rôzne postavy, mnísi, kňazi a biskup. www.luborec.sk/obec-2/historia/ (19.6.2023)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 255.
[5] www.luborec.sk/obec-2/historia/ (19.6.2023)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 255.
[7] www.pamiatky.sk (19.6.2023)
Bibliografia
www.luborec.sk
GPS
48.311745, 19.518931
48°18'42.3"N 19°31'08.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk