Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ľudová kultúra
typ kultúry, ktorá obsahuje základné znaky etnickej osobitosti kultúry jednotlivých národov. Na jej tvorbe sa zúčastňovali v rámci spoločenstva rôzne sociálne skupiny a vrstvy obyvateľstva. Vo všeobecnosti sú za tvorcov a nositeľov ľudovej kultúry a teda aj folklóru ako jej špecifickej súčasti považované nižšie vrstvy obyvateľstva – roľníci, remeselníci, študenti, mestskí sluhovia… Základ ľudovej kultúry u nás aj v okolitých krajinách v minulosti vytvoril roľnícko – pastiersky a čiastočne aj remeselnícky element.www.pamiatkynaslovensku.sk