Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelka - vodný kolový mlyn
Lokalita
obec Jelka, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Vodný kolový mlyn v Jelke svojou architektúrou a vnútorným zariadením predstavuje posledný príklad kedysi početnej skupiny objektov technických zariadení s vodným pohonom na tokoch Podunajskej nížiny. V roku 1866 bolo na Malom Dunaji asi 37 mlynov, z čoho v Jelke štyri. Na topografickej mape z roku 1872 možno na tomto toku napočítať 25 lodných mlynov. V roku 1902 bolo v Jelke sedem lodných mlynov, v poradí smerom zhora nadol sa podľa majiteľov nazývali Németh József, Csatajszky János, Nagy Sándor, ml. Török János (2 mlyny), Görföl Lajos, Hakszer Imre. [1]
 

Dodnes zachovaný mlyn v Jelke patril Jozefovi Némethovi, po ňom jeho synovi Vincentovi a do roku 1973 Ernestovi Némethovi. Najstarší doklad o mlyne pochádza z roku 1894. Je to plán využitia vody mlyna Jozefa Németha, ktorý vyhotovil diplomovaný merník a stavebný podnikateľ z Budapešti A. Visnovszky. Dokumentácia obsahuje technický popis, polohopisný plán úseku Malého Dunaja v chotári Jelka a podrobné kresby konštrukcie lodného mlyna. Vtedajší mlyn sa skladal z dvoch stavaných lodí, ktoré v strede spájalo mohutné mlynské koleso. Osud lodných mlynov definitívne zavŕšil ich archaický charakter pracovného postupu mletia a ohrozovanie bezpečnosti vodnej dopravy, ktorá sa koncom 19. storočia zintenzívnila. Na základe tzv. vodného zákona z roku 1885 boli zrušené všetky vodné mlyny, ktoré nevyhovovali policajným predpisom o bezpečnosti vodnej plavby. [2]
 

Povolenie na prestavbu svojho lodného mlyna na kolový dostal Jozef Németh dňa 30. augusta 1899. V roku 1900 sa začala prestavba pri ľavom brehu Malého Dunaja v chotárnej časti Podlesie. V prestavanou mlyne sa začalo mlieť v auguste roku 1906. [3]
 

Dominantnú časť kolového mlyna tvorí drevená mlynica, ktorá leží na 54 pilótach z agátového dreva, zatlčených do dna rieky. Má sedlovú strechu krokvovej hambálkovej konštrukcie, ktorá je krytá šindľom. Prestavba jednopodlažnej budovy na viacpodlažnú sa uskutočnila pravdepodobne do roku 1916, keď v mlyne inštalovali namiesto pôvodných mlecích kameňov valcovú stolicu, výťahy a iné novšie stroje a vymoženosti. Technologické zariadenie mlyna pozostáva z hnacej prevodovej a pracovnej, t.j. mlecej sústavy. Hnaciu sústavu tvorí lopatkové vodné koleso na spodný pohon. Usmerňovanie vody na koleso zabezpečovala vzdúvacia hať, ktorá smerovala od protiľahlého brehu šikmo po prúde. Od nábrežnej strany mlyna smerovala ku kolesu podobná, ale kratšia hať. Pod kolesom visela na štyroch reťaziach doštená plošina, ktorá zabezpečovala prívod vody na lopaty kolesa. K pracovnému zariadeniu mlyna patril šrotovník. Podľa podmienok bývalého majiteľa sa v mlyne mlela prevažne raž, a to vynikajúco. Mlyn pracoval do apríla 1951. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Mlyn patrí od roku 1973 do zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Galante. V 80. rokoch 20. storočia bola vypracovaná technická dokumentácia a projekt obnovy mlyna, ale neskôr v dôsledku havarijného stavu objekt demontovali. Rekonštrukčné práce na mlyne sa uskutočňovali iniciovaním Obecného úradu v Jelke pod metodickým vedením skupiny odborníkov. Obecný úrad investoval na obnovu stavby v období od novembra 1992 do augusta 1994 finančné prostriedky vo výške 800 000 Sk. Dňa 27. augusta 1994 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie mlyna pre verejnosť. V blízkosti mlyna je vybudovaný skanzen, ktorý sa zameriava na poľnohospodársku minulosť obce Jelka. [5]

Súčasný stav a využitie
Slúži ako vysunutá expozícia Vlastivedného múzea v Galante.
 

www.pamiatkynaslovensku.sk/galanta-vlastivedne-muzeum

Prístup
Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku. Stojí v prekrásnom zákutí na brehu Malého Dunaja, ktorý vytvára meandrovité koryto v katastri obce v dĺžke asi 23 kilometrov. Prístupný je prašnou poľnou cestou (1 km) z výpadovej cesty z obce smerom na Dunajskú Stredu. [6]
Fotogaléria
Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn (areál) foto © Hana Farkašová 4/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Jana Lacková 7/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Jana Lacková 7/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Jana Lacková 7/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Jana Lacková 7/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Jana Lacková 7/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Jana Lacková 7/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Jana Lacková 7/2015Jelka - vodný kolový mlyn foto © Jana Lacková 7/2015
Poznámky
[1] DANTEROVÁ, Izabela: Vodný kolový mlyn v Jelke. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 3, s. 69.
[2] DANTEROVÁ, Izabela: Vodný kolový mlyn v Jelke. s. 69 - 70.
[3 - 4] DANTEROVÁ, Izabela: Vodný kolový mlyn v Jelke. s. 70.
[5 - 6] DANTEROVÁ, Izabela: Vodný kolový mlyn v Jelke. s. 69.
Bibliografia
DANTEROVÁ, Izabela: Vodný kolový mlyn v Jelke. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 3, s. 69 - 70.
Kolektív autorov: Vodné mlyny Malého Dunaja. Geodetické zameranie Némethovho mlyna v Jelke a mlyna Jána Maticzu v Tomášikove. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 72 – 77.
SZIJJARTO, Daniel: Návrhy na vyhlásenie ochranných pásiem vodných kolových mlynov v Tomášikove a v Jelke. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 15. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2004, s. 210- 213. ISBN 80-89175-08-2
www.jelka.sk
GPS
48.124684, 17.504891
48°07'28.9"N 17°30'17.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk