Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Vozokany - Kaplnka (Kostol) sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malé Vozokany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne baroková kaplnka postavená v roku 1752. Prestavali ju v 19. a 20. storočí. Je to jednoloďová stavba bez veže s polkruhovým oltárnym uzáverom a pristavanou sakristiou. Uzáver je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Ostatný priestor má pruskú klenbu, dosadajúcu na vtiahnuté piliere. Fasády sú členené pilastrami. Na vstupnom priečelí je volútový štít. [1]
 

Hlavný oltár ambitového typu je rokokový z polovice 18. storočia, s bohatými rokajmi a mriežkovaním, uprostred ktorých je obraz sv. Anny. Po bokoch a v nadstavci sa nachádza sedem plastík svätcov. Bočné oltáre – sv. Jána Nepomuckého a Jakuba apoštola sú pendanty, rokokové z polovice 18. storočia, a bohato rámovanými obrazmi, na základných volútach s postrannými sochami malých anjelikov. Kazateľnica je neskorobaroková z 18. storočia, bez baldachýnu, na polychrómovanom parapete so sochami evanjelistov a Salvatora mundi. [2]
 

Vedľa hlavného oltára sa nachádza kópia starého obrazu Pax Vobis (Kristus Vykupiteľ), ktorý gróf Liechtenstein v roku 1580 priniesol z Jeruzalema. [3] Premaľovaný bol v 17. storočí. Na dolnom okraji má nápis. [4]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína barokovú monštranciu z čias okolo roku 1700, slncového typu, v lúčoch s akantom a okrídlenými hlavami anjelikov, nad lunulou je kniežacia koruna a barokový kalich z prvej polovice 18. storočia, na kupe je kôš s tepanou ornamentikou, vykladanou drahokamami (noha kalicha novšia). [5]
 

Pod kostolom sa nachádza rodinná krypta, kde je pochovaných päť členov rodiny Bacskády. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol rekonštruovaný v rokoch 1939 a 1987. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 285.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 285.
[3] www.malevozokany.sk/-historia (12.5.2018)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 285.
[6 - 7] www.malevozokany.sk/-historia (12.5.2018)
GPS
48.309740, 18.403295
48°18'35.1"N 18°24'11.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk