Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pečovská Nová Ves
Lokalita
obec Pečovská Nová Ves, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia. Ide o jednopodlažnú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom, dvoma nárožnými plochými rizalitmi a stredným vysunutým stĺpovým portikom, zakončeným trojhranným frontónom. Nárožné rizality majú trojhranné štíty, lemované profilovanými rímsami a dvojité združené okno. Na bočných fasádach okná spája nadokenná priebežná rímsa, ktorá sa nad oknami polkruhovo vydúva. [1]
 

Posledným majiteľom kúrie bol Elemír Péchy. [2]
 

Objekt bol postavený v tvare písmena L, ako dokladuje stav zakreslený v historickej katastrálnej mape z roku 1869. Kúriu začal stavať Benjamín Péchy pre svojho syna, no keď vo Viedni syn náhle umrel, tak sa výstavba zastavila. Kúriu dokončila až jeho dcéra (manželka Dénesa Pongrácza). Po rozhodnutí odsťahovať sa na Liptov kúriu predali Lajosovi Bornemiszovi, ktorý ju neskôr predal Elemérovi Péchymu za 10 tisíc florénov. [3]
 

Sídlo si veľmi dlho držalo pôvodný vzhľad, vrátane sadovníckej úpravy a hospodárskeho dvora. Kúria slúžila majiteľom na bývanie až do roku 1945. Po druhej svetovej vojne bola skonfiškovaná. [4]
 

Historický objekt je v severnom krídle dvojpodlažný a podpivničený je iba pod severným krídlom. Po oboch stranách centrálnej, stredovej vstupnej sály sú zrkadlovo riešené štvorpriestorové dispozície, ktoré komunikačne spája chodbový severovýchodný trakt. Krídlo je vzhľadom na ulicu priečne dvojtraktové. Priestor vstupnej haly je zastropený nízkou stlačenou plackovou klenbou. Ďalšie miestnosti majú plackové klenby, prípadne modifikované pruské klenby alebo rovné stropy. Pri rozsiahlej obnove na začiatku 21. storočia bola realizovaná prístavba vstupného portika na pôvodnom mieste, v pôvodnom tvare a veľkosti, čím sa obnovil pôvodný krytý vstup. Nosné murivo – piliere portika sú murované z plných tehál, klenbové pásy medzi piliermi sú železobetónové, vodorovná nosná konštrukcia je tvorená železobetónovou platňou. Balustráda je tvorená pieskovcovými balustrami, v spodnej časti profilovanou doskou a profilovaným parapetom. V nábehoch arkádových otvorov sú piliere portika zdobené jednoduchými, profilovanými nábehovými rímsami. Piliere portika sú v soklovej časti obložené pieskovcovými doskami s horným ukončením soklovou rímsou. Nad okennými otvormi fasád je situovaná nadokenná priama profilovaná rímsa a nad ňou dvojica obdĺžnikových vetracích okenných otvorov. Strecha je valbová. [5]
 

Západnej od kúrie je plocha pôvodného parku s novou sadovníckou úpravou. [6] V minulosti bol vstup do areálu kúrie a parku riešený krásnou a mohutnou murovanou klasicistickou bránou.
 

Architektonicky a dispozične podobné kaštiele z rovnakého obdobia sa nachádzajú v blízkom Uzovskom Šalgove a Hermanovciach. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1945 – 1950 slúžila budova pre účely skladu, po roku 1950 bola adaptovaná na materskú školu. V rokoch 1961 – 1962 bola upravená pre potreby základnej deväťročnej školy, knižnice a kina. Pre kino bolo adaptované severné krídlo, v ktorom boli odstránené všetky vnútorné priečky a došlo k prístavbe ďalšieho priestoru k severnej časti krídla (vzniklo pódium). Bola zrealizovaná kompletná výmena okenných výplní, čiastočne dverných výplní, obnovená strecha a podlahy. V rokoch 1979 – 1980 bol objekt rekonštruovaný pre účely Plety VD Prešov. Od roku 2002 prebiehala komplexná obnova a dostavba objektu pre účely zriadenia obecného úradu. [8]
 

Kúria je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 335/0. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako sídlo obecného úradu.
Prístup
Kúria s parkom je situovaná v juhovýchodnej časti intravilánu obce, severovýchodnej od hlavnej cesty. [10]
Fotogaléria
Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012Pečovská Nová Ves foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 459.
[2] www.pecovska.sk (8.5.2013)
[3] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. Prešov: UNIVERSUM-EU, s. r. o., 2018. s. 139.
[4] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. s. 139 - 140.
[5] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. s. 140 - 141.
[6 - 7] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. s. 139.
[8] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. s. 140.
[9] www.pamiatky.sk (18.7.2023)
[10] KARABINOŠ, Slavomír et al.: Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami. s. 139.
Bibliografia
www.pecovska.sk
GPS
49.124472, 21.046690
49°0 7' 28.10", 21°0 2' 48.08"www.pamiatkynaslovensku.sk