Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pozdišovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Pozdišovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavili ako gotický katolícky sakrálny objekt. [1] Spomína sa už v roku 1334 a neskôr, ako katolícky farský kostol s patrocíniom sv. Juraja. Od konca 16. storočia tu pôsobili kalvínski kazatelia, v polovici 17. storočia tu Sirmajovci založili evanjelický cirkevný zbor. [2] Kostol bol v 18. storočí zbarokizovaný. [3] Značnou prestavbou prešiel po veľkom požiari v roku 1762. [4] Koncom 18. storočia stavbu rozšírili z oboch strán, s poschodovými emporami na silných pilieroch. Z prvej stavby sa zachovalo pôvodné gotické presbytérium s polygonálnym uzáverom, ktoré je však značne prestavané a má dve polia pruských klenieb s pásmi. Loď bola rozšírená emporami, ktorých piliere členia dnešný priestor na spôsob trojlodia. Na západnom priečelí stojí predstavaná veža a pri presbytériu je dvojitá sakristia. Loď je krytá pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na nástenné pilastre a na piliere obiehajúcej empory. [5]
 

Oltár je rokokový s obrazom Kalvárie. Kazateľnica s rokajovou ornamentikou je z druhej polovice 18. storočia. Krstiteľnica je luisézna s festónmi. Organ [6] a patronátne lavice sú klasicistické z konca 18. storočia (1794). V interiéri je osem obrazov apoštolov, pravdepodobne zo starého dreveného chóru. Náhrobné dosky a epitafy sú z rokov 1723, 1733 a 1776. Bohoslužobné nádoby sú z konca 17. storočia. [7]
 

Začiatkom 21. storočia bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia veže. Jej súčasná výška je 34,4 metra. [8]
 

V guli pod krížom na streche kostola objavili robotníci začiatkom septembra 2015 odkaz vo fľaši, ktorí zanechali miestnym farníkom veriaci pred 70 rokmi. Boli v ňom mená ľudí, ktorí sa v tom čase pričinili o jeho opravu. V Pozdišovciach tradíciu neporušili. Do novej gule pod novým krížom kópiu pôvodného odkazu vrátili a pridali aj vlastný. K menám cirkevného zboru pridali biblický citát: "Kto vďaku obetuje, ten ma ctí. Tomu kto správnou cestou kráča, tomu ukážem božiu pomoc."

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pozdišovce – evanjelický kostol (č. ÚZPF 10277/1) - architektonicko-historický výskum fasád - rok 2016. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 531.
[2] www.pozdisovce.sk (24.9.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 531.
[4] www.pozdisovce.sk (24.9.2015)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 531.
[6] Organ v Pozdišovciach je jednomanuálový, 14 registrový. Biely podklad zdobí pozlátená výzdoba. Vysoký je 5 metrov a 4,5 metra široký. Má 72 píšťal v dĺžke od 70 centimetrov do 3 metrov. Kostol tento nástroj získal ako dar od grófa Adama Sirmaja a jeho manželky barónky Terézie Podmanieckej. Výrobcom je hudobná dielňa Jana Tučeka v Kutnej Hore. Nástroj je vzácny aj tým, že vyše 30 rokov na ňom komponoval a hrával známy národný buditeľ a učiteľ Karol Samuel Benjamín Seredaj. www.terraincognita.sk (24.9.2015)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 531.
[8] www.pozdisovce.sk (24.9.2015)
[9] www.pamiatky.sk (19.11.2017)
Bibliografia
JANOVSKÁ, Magdaléna – OLEJNÍK, Vladimír: Nepoznaná stredoveká etapa vývoja evanjelického kostola v Pozdišovciach. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. s. 176 - 191.
www.pozdisovce.sk
GPS
48.726778, 21.854028
48.726778, 21.854028www.pamiatkynaslovensku.sk