Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sampor (Sliač) - Kostol sv. Michala archanjela
Lokalita
obec Sliač, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V blízkosti drevenej zvonice z roku 1885 boli viditeľné nepatrné náznaky ruiny murovanej stavby. V roku 2011 Pamiatkový úrad SR uskutočnil v priestore zrúcaniny archeologický výskum, ktorým sa potvrdilo, že ide o zvyšky stredovekého Kostola sv. Michala archanjela. [1]
 

Bol to pomerne malý sakrálny objekt s pravouhlou loďou a pravouhlým presbytériom. Kostol bol postavený z miestneho kameňa. Murivá sú zo sopečného tufu a riečnych okruhliakov, klenby boli postavené z travertínových platní. Najviac architektonických detailov bolo zistených v presbytériu., ktoré presvetľovali vysoké štrbinové okná v južnej východnej stene. Priestor bol zaklenutý jedným poľom gotickej krížovej klenby s jednoducho profilovanými rebrami. V južnej stene sa nachádzal malý výklenok v tvare lomeného oblúka vytesaný do jedného kusu kameňa. Podlaha v svätyni bola pôvodne upravená maltovým náterom. V novoveku, po vybudovaní objektu krypty pod hlavným oltárom, maltová podlaha bola nahradená tehlovou dlažbou. Podzemná krypta je zaklenutá kamennou valenou klenbou. [2]
 

O lodi kostola sú okrem pôdorysu minimálne informácie. Podľa novovekých prameňov mal byť kostol trojloďový. Výskum ukázal, že je to možné chápať len tak, že v kostole boli tri oltáre. Náznak jedného z bočných oltárov bol zistený na južnej strane objektu. [3]
 

Loď rovnako ako presbytérium bola v poslednej etape existencie omietnutá interiérovou omietkou s bielym náterom, v presbytériu boli však na fragmentoch staršej omietky a rebrách zistené aj pigmenty červeného okra, čo môže naznačovať farebnú úpravu interiéru kostola. [4]
 

Otázka datovania sakrálnej stavby zatiaľ nie je úplne uzatvorená. Kostol by mohol chronologicky súvisieť s výstavbou okolitých gotických kostolov na stredovekej obchodnej ceste Via magna (najmä Čerín a Poníky), teda jeho počiatky sa môžu snáď aj vzhľadom na prítomnosť miestnej šľachty (v písomných prameňoch sa medzi rokmi 1300 – 1336 vyskytuje šľachtic Heinz zo Sampora a jeho syn Mikuláš) predbežne datovať približne do začiatku 14. storočia. Jeho zánik sa predpokladá niekedy v závere 18. storočia, prípadne prvej polovice 19. storočia, keďže na mapových prameňoch z roku 1860 sa v jeho mieste nachádza už iba cintorín. [5]

Fotogaléria
Sampor (Sliač) - Kostol sv. Michala archanjela (a zvonica) foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - Kostol sv. Michala archanjela (a zvonica) foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - Kostol sv. Michala archanjela (a zvonica) foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 5/2018Sampor (Sliač) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 5/2018
Poznámky
[1 - 5] Informačná tabuľa v teréne. (5/2018)
Bibliografia
www.sliac.sk
GPS
48.627586, 19.198458
48°37'39.3"N 19°11'54.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk