Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry
Lokalita
obec Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj
História
Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, najstaršie národnostné špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, sa venuje dokumentácii základných etáp kultúrno-historického a sociálno-ekonomického vývoja Ukrajincov na Slovensku. Múzeum má tri expozície: Hlavná kultúrno-historická expozícia, Národopisná expozícia v prírode – skanzen a Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho. [1]
 

Múzeum vzniklo v roku 1956 v Prešove. Od roku 1958 bolo súčasťou Krajského múzea v Prešove ako jeho ukrajinské oddelenie. O dva roky neskôr, po teritoriálno-administratívnej reforme a v súvislosti so zmenou charakteru Krajského múzea v Prešove, bolo rozhodnuté zriadiť Východoslovenské ukrajinské múzeum v Krásnom Brode, kde sa začína pomerne úspešne rozvíjať zberateľská a kultúrno-výchovná činnosť. [2]
 

V roku 1964 sa Múzeum ukrajinskej kultúry v zmysle rozhodnutia Krajského národného výboru v Košiciach presťahovalo do Svidníka, a to v súvislosti s jeho celoštátnou pôsobnosťou v oblasti výskumu, dokumentácie a kultúrno-výchovného využitia pamiatok materiálnej a duchovnej kultúry ukrajinskej minority. [3]
 

Múzeum vo Svidníku sa systematicky podieľa na organizovaní a realizácii rôznych vedeckovýskumných úloh, ale aj konferencií a iných podujatí. Odborní pracovníci múzea sú autormi mnohých hodnotných štúdií a samostatných knižných publikácií. Mnohé ich práce sú publikované vo Vedeckom zborníku Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktorý vychádza od roku 1965. Doteraz vyšlo 24 ročníkov v 26 zväzkoch. [4]
 

Múzeum spolupracuje na riešení syntetizujúcich prác a mnohých medzinárodných projektov, predovšetkým v oblasti bádania tradičnej ľudovej kultúry v Karpatoch a priľahlých oblastiach. [5]
 

Súčasťou zbierkového fondu Múzea ukrajinskej kultúry sú rozsiahle historické, národopisné, literárnovedné, umelecko-historické a iné zbierky, ktoré sa systematicky dopĺňajú. V ostatných rokoch bol zbierkový fond značne rozšírený o ďalšie prírastky. Počas svojej dlhej histórie získalo SNM-MUK množstvo pozoruhodných a jedinečných zbierkových predmetov. V súčasnosti eviduje okolo 70 000 zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré sa elektronicky spracovávajú a digitalizujú. [6]

Expozície
Hlavná KULTÚRNO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza v rekonštruovanej pamiatkovo chránenej budove z druhej polovice 19. storočia a jej účelovej prístavbe na pešej zóne v centre mesta. [7]
 

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú charakteristiku prírodno-klimatických pomerov regiónu, ako aj prehľad dejín osídlenia, hospodárstva, štátnej správy, sociálneho, národnostného a kultúrneho vývoja príslušného etnika od najstarších čias až po súčasnosť. V časovom horizonte od neolitu po osemdesiate roky 20. storočia predstavuje oblasť severovýchodného Slovenska s dôrazom na vývoj interetnických vzťahov. [8]
 


 

Jej tematické členenie je nasledujúce: [9]
 

1. Úvod (základné informácie o regióne, múzeu a obsahu expozície vo forme grafiky, textov a rozmerných exponátov).
 

2. Človek a príroda (stručná charakteristika prírodno-klimatických podmienok z hľadiska ich vplyvu na formovanie a spôsob života ľudu).
 

3. Po stopách predkov (náčrt historického vývoja od začiatkov osídlenia až do roku 1918).
 

4. Tradičná ľudová kultúra (hlavné formy zamestnania, remeslá, odev, prejavy ľudového umenia).
 

5. Česko-Slovenské obdobie (od roku 1918).
 


 

UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA – Galéria Dezidera Millyho SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je umiestnená v barokovom kaštieli z konca 18. storočia (ul. Partizánska). Výstavné priestory pozostávajú z deviatich miestností. [10]
 

Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia po súčasnosť. Dominantou expozície je vzácny súbor ikon, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Expozícia pozostáva z exponátov chronologicky prezentujúcich vývoj ikonopisného umenia 16. – 18. storočia. Okrem toho sú v expozícii prezentované diela predstaviteľov staršej a mladšej generácie: I. Kulec, P. Hromnyckyj, E. Bissová, O. Dubay, Š. Hapák, M. Rogovský, I. Šafranko, J. Kresila, A. Gaj, M. Čabala, M. Feďkovič, P. Michalič, P. Koisnyk, B. Hostiňák a iných. [11]
 

Zakladateľmi súčasnej zakarpatskej maliarskej školy boli Adalbert Erdélyi a Jozef Bokšaj. Svojou ranou tvorbou sú s ňou nerozlučne spätí aj viacerí výtvarníci na Slovensku, ktorí u Erdélyiho a Bokšaja získali základné poznatky a orientáciu na ďalšiu tvorbu. Diela týchto zakladateľov zakarpatskej maľby, ako aj takých významných osobností umeleckého života Zakarpatska, ako V. Boreckého, F. Manaila a A. Kocku, sú vystavené v Galérii Dezidera Millyho SNM-MUK. [12]
 

Centrálne miesto v expozícii majú diela národného umelca Dezidera Millyho (1906 – 1971), príslušníka Generácie 1909, ktorý vošiel do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku ako jeden z jeho zakladateľov. Charakteristickými črtami tvorby D. Millyho, ktorý sa hrdo hlásil k svojmu ukrajinskému pôvodu, sú námetová pestrosť a bohatosť, technická rozmanitosť, majstrovské stvárnenie dedinského človeka a preniknutie do jeho vnútorného sveta, poetickosť a baladickosť. [13]
 

Svidník - neskorobarokový kaštieľ
 


 

NÁRODOPISNÁ EXPOZÍCIA V PRÍRODE SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza nad svidníckym amfiteátrom na ploche 11 ha a je v nej umiestnených okolo 50 objektov ľudovej architektúry. [14]

Kontakt
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258
089 01 Svidník

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
Kultúrno-historická expozícia
Centrálna 258
089 01 Svidník

Kultúrno-historická expozícia SNM-MUK
Utorok – piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota – nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK
Utorok – piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota – nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) SNM-MUK
Máj – Október:
pondelok – piatok od 8.30 do 18.00 h.
sobota – nedeľa od 10.00 do 18.00 h.
November – Apríl: len vopred ohlásené návštevy

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do múzea bezplatný!
Fotogaléria
Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Múzeum ukrajinskej kultúry (drevený včelí úľ v expozícii) foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1 - 14] www.snm.sk (25.1.2016)
GPS
49.306002, 21.570770
49°18'21.6"N 21°34'14.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk