Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrakúň - ľudový dom
Lokalita
obec Vrakúň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Parcela má tvar päťuholníka a jednopodlažná hmota domu je umiestnená smerom do ulice v jej zadnej časti. Z dvoch strán je pozemok ohraničený dreveným vypletaným plotom s drevenou dvojkrídlovou bránou situovanou od ulice Dvojrad, ktorá zároveň tvorí hlavný vstup do dvora. V súčasnosti sa na dvore nachádza aj drevená hospodárska stavba, vedľa nej je osadený drevený prístrešok, pod ktorým sú umiestnené poľnohospodárske náradia a predmety ako súčasť expozície ľudového bývania. [1]
 

Dom obdĺžnikového pôdorysu má trojpriestorovú dispozíciu s dispozičným usporiadaním priestorov predná izba – pitvor – zadná izba. Hlavný vstup do domu – pitvora je situovaný v strede pozdĺžnej dvorovej fasády, odkiaľ sa vstupuje po obidvoch stranách pitvora do izieb obytnej časti domu. V južnom rohu pitvora sa nachádza murovaná chlebová pec. Vo všetkých miestnostiach sú hlinené dlážky a drevené trámové stropy. Hmota domu je postavená z nepálenej tehly spájanej hlinenou maltou, zastrešená sedlovou strechou s nožnicovou konštrukciou krovu a trstinovou krytinou. Obidva trojuholníkové štíty sú doskové, v ploche zadného štítu sú situované dvierka vedúce do podstrešia. Čelná a zadná fasáda sú jednoosové, s asymetricky umiestneným oknom prednej izby, okienko čelnej fasády je štvortabuľkové a zadnej fasády šesťtabuľkové. Dvorová fasáda s podstenou je veľmi jednoduchá s troma otvormi, s oknom prednej izby, s okienkom a so vstupnými dverami do pitvora s plnou dvernou výplňou a letnými dvierkami. [2]
 

K pôvodnej dvojpriestorovej skladbe domu pochádzajúcej z druhej polovice 19. storočia bol podľa dostupného archívneho materiálu v roku 1933 pristavaný priestor – zadná izba, ktorého výšková úroveň podlahy je o niečo vyššia oproti pôvodnej výškovej úrovni domu. Uvedený materiál ďalej uvádza realizovanú úpravu komína v roku 1971. Na účely bývania dom slúžil až do jeho odkúpenia obcou Vrakúň v roku 1983 od poslednej majiteľky Heleny Bothovej. Účelom odkúpenia bolo zriadenie múzejnej expozície, ktorá mala dokumentovať tradičný spôsob života a bývania v obci. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Ľudový dom sa stal kultúrnou pamiatkou až v roku 1986 a bol obnovený pre expozičné účely. Na zachovanej fotodokumentácii z roku 1986 vidno, že objekt bol v zlom stavebno-technickom stave, najmä jeho strešná hmota. V rámci úprav domu sa preto realizovala výmena trstinovej krytiny a nožnicovej konštrukcie krovu za rovnaký typ krovu, ďalej sa uskutočnila okrem výmeny letných dvierok výmena fasádnych výplní otvorov za tvarové a materiálové repliky a obnovili sa vápenné nátery stien. Charakteristický pôvodný mierne zasunutý štít čelnej fasády domu, vypletaný z prútia, omazaný hlinenou mazaninou a natretý bielym vápenným náterom bol nahradený doskovým štítom. Z dostupného materiálu je známe, že dom mal v tom čase zachovaný len pôvodný trámový strop prednej izby, trámové stropy pitvora a zadnej izby pochádzajú z roku 1933. [4]
 

Vzhľadom na zanedbávanie základnej údržby vlastníka v posledných rokoch si dom vyžiadal väčšiu obnovu, ktorá začala v roku 2015. Realizovala sa výmena trstinovej strešnej krytiny a následne sa v roku 2016 pokračovalo v obnove ostatných narušených súčasti domu. Aj keď každodenný život obyvateľov domu odišiel, génius loci tu stále zostáva. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav domu je veľmi dobrý. Slúži ako expozícia ľudového bývania a je typickým príkladom žitnoostrovských sedliackych usadlostí, ktorý prezentuje ľudové staviteľstvo podunajskej oblasti južného Slovenska. [6]
Prístup
Ľudový dom vo Vrakúni s orientačným číslom 25 a so súpisným číslom 458 sa nachádza v severnej okrajovej časti obce, pri zákrute ulice Dvojrad. [7]
Poznámky
[1 - 3] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry v okrese Dunajská Streda. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 22.
[4] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry... s. 22 - 23.
[5 - 6] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry... s. 23.
[7] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry... s. 22.
Bibliografia
www.vrakun.skwww.pamiatkynaslovensku.sk