Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Svätý Kríž nad Hronom, Hronský Svätý Kríž
Lokalita
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický dvojvežový kostol postavený v rokoch 1806 – 1813 podľa plánu Floriána Doma, na mieste zbúraného gotického sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1527. Obnovovaný bol v 20. storočí. Ide o halový priestor s rovným uzáverom presbytéria. Loď a presbytérium sú zaklenuté českou plackou. Po oboch stranách presbytéria sú bočné kaplnky s kláštornou klenbou. Všetky klenby spočívajú na širokej priebežnej rímse, podoprenej vtiahnutými piliermi. Fasáda má predstavaný portikus so štyrmi mohutnými stĺpmi nesúcimi široký horizontálny architráv. Nad portikom je trojuholníkový tympanón. Bočné fasády sú členené podstrešnou rímsou a lizénovým orámovaním. [1] Veže sú zastrešené zvonovitými prilbami, ktoré dosadajú na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár so stĺpovou architektúrou a segmentovým tympanónom má stredný obraz Povýšenia sv. Kríža od Františka Schöna z roku 1809. Štyri bočné oltáre rovnakého vybavenia, pilastrová architektúra so segmentovým tympanónom, majú uprostred obrazy so scénami zo života Panny Márie. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri uvádza kazateľnicu a krstiteľnicu z červeného mramora, ktoré sú klasicistické zo začiatku 19. storočia, ďalej barokový voľný obraz sv. Jána Nepomuckého z polovice 18. storočia a v inventári spomína gotický kalich je z 15. storočia. [3]
 

Pod chórom je pamätná tabuľa z roku 1876 s menami cirkevných hodnostárov, pochovaných v kostole. [4]
 

V kostole je krypta, v ktorej je pochovaný Štefan Moyses (1797 - 1869), prvý predseda Matice slovenskej a banskobystrický biskup. Nad kryptou z vonkajšej strany kostola textová tabuľa zo šedého mramoru. [5]
 

Kostol bol postavený približne na miestach starého kostola, ktorý v roku 1806 dal zbúrať banskobystrický biskup Gabriel Zerdahelyi. Sakrálny objekt bol veľmi poškodený vojnovými udalosťami a požiarmi, ktoré postihli mestečko Najstaršia písomná zmienka o starom kostole je z roku 1527, kedy sa spomína ako starý, pravdepodobne išlo o stavbu románskeho pôvodu existujúcu už v roku 1237. Plány terajšieho jednoloďového, dvojvežového kostola vypracoval kňaz rehole piaristov Florián Dom. Vchod do chrámu je riešený predstavaným portikusom, súčasťou ktorého je tympanón v tvare trojuholníkového štítu. V jeho strede sa nachádza erb biskupa Gabriela.Zerdahelyiho od Leopolda Forstra. Medzi vežami je osadený medený kríž a pod ním latinský nápis: ECCE CRUCEM DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAE, ktorý po preložení do slovenčiny znie: „Hľa, kríž pánov, utekajte protivníci.“ [6]
 

Náklady na postavenie kostola dosiahli takmer 60.000 florénov. V roku 1812 bol hotový natoľko, že mohol slúžiť svojmu poslaniu. Dňa 14. septembra 1812 na sviatok Povýšenia svätého Kríža biskup Gabriel Zerdahelyi, zakladateľ a mecén kostola, ho konsekroval a do hlavného oltára uložil relikvie svätých: Fulgencia, Jukundína a Severína. Na pamiatku významnej udalosti bola v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie (pred rokom 1988 Lurdskej) zabudovaná pamätná tabuľa. V kaplnke sa nachádza i obraz biskupa Gabriel Zerdahelyiho a na oltári socha piety. 12 krížov po obvode interiéru kostola svedčí o udalosti. [7]
 

Vo svätyni nad hlavným oltárom je obraz – olejomaľba Povýšenia svätého Kríža od viedenského maliara Františka Schöna z roku 1809. Znázorňuje udalosť opätovného postavenia svätého Kríža na Golgote. V chrámovej lodi sú štyri bočné oltáre zasvätené: svätej Anne, svätému Štefanovi, prvému mučeníkovi, Anjelovi strážcovi a Panne Márii Karmelskej – Škapuliarskej. Nad každým oltárom je olejomaľba s vyobrazením príslušného svätca. Najnovší je obraz Panny Márie Karmelskej – Škapuliarskej z roku 1949 od Edmunda Messányiho z Nitry. Známy maliar okrem obrazu namaľoval v rokoch 1948 - 1949 obrazy na klenbách, zreštaurované v roku 1987. [8]
 

Okrem kaplnky Panny Márie Sedembolestnej je v kostole kaplnka Panny Márie Lurdskej. Svätyňa kostola je štvorcového tvaru a kostolná loď obdĺžniková. K vonkajšej pravej strane svätyne je pristavená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a k vonkajšej ľavej strane sakristia, čím kostol v pôdoryse dostáva tvar kríža a vytvára jednoliaty celok. [9]
 

V severnej veži je veľký zvon (1660kg), odliaty v roku 1948 a venovaný k úcte svätých: Michala archanjela., Floriána a Jána Nepomuckého. Vo veži sa nachádza i umieráčik (58kg) z roku 1924. V južnej veži sú tiež dva zvony. Jeden 750 kg (medián-stredný) z roku 1924 k úcte Nepoškvrneného počatia Panny Márie a tzv. malý zvon (430kg) z roku 1924 k úcte svätého Kríža. Veža spolu s krížom sa vypína do výšky 30 m. [10]
 

Pod severnou vežou kostola je krypta banskobystrických biskupov. V nej sú pochovaní biskupi s uvedením rokov spravovania diecézy: František Berchtold (1776 - 1793), Gabriel Zerdahelyi (1800 - 1813), Jozef Belánsky (1823 - 1843), Štefan Moyses (1851 - 1869), Karol Rimely (1893 - 1904), Marián Blaha (1920 - 1943). [11]
 

Svätokrížska farnosť je veľmi stará. Prvý známy farár bol Gerard z Parmy (1254 - 1264). [12]
 

Pri kostole sa nachádza pohrebná kaplnka rodiny Anderleovcov z roku 1867. Pred hrobkou stojí na kamennom podstavci socha sv. Rócha, neskorobaroková z roku 1788. [13]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Žiar nad Hronom – organ v Kostole Povýšenia sv. Kríža (č. ÚZPF 1993/0) – umelecko-historický a organologický výskum - rok 2020. Autori: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD.. [14]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti mesta.
Fotogaléria
Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Patrik Kunec 6/2018Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža (krypta) foto © Patrik Kunec 6/2018Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža (v pozadí vodojem) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža (v pozadí vodojem) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža (krypta) foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020Žiar nad Hronom - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jana Lacková 12/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 496.
[2 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 496.
[6 - 12] http://ziar.fara.sk/content/historia-farnosti (22.1.2021)
[13] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 496.
[14] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
www.ziar.sk
GPS
48.584744, 18.861280
48°35'05.1"N 18°51'40.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk