Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Buková - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Buková, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v rokoch 1788 – 1790 [1] na mieste staršieho sakrálneho objektu. Neskôr prešiel úpravami. V roku 1905 bol renovovaný. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý štyrmi poľami pruskej klenby s medzipásmi, dosadajúcimi na vstavaneé piliere. Fasády lode sú hladké členené segmentovo zakončenými oknami. Veža je zakončená ihlancovou strechou. [2]
 

Vnútorné zariadenie je sčasti novorománske z roku 1905. [3]
 

Kostol bol postavený najmä z dvoch finančných zdrojov - štedrým prispením Imricha Perényiho, kanonika a titbiskupa a sčasti z cirkevnej základiny. Pôvodný kostol bol menší a jeho pôdorys sa takmer úplne stotožňuje s dnešnou západnou polovicou. Starý (filiálny) kostol mal hlavný oltár a jeden bočný oltár. Strop bol rovný, povalovitý. Na severnej strane bol vchod pre kňaza. Novostavba nadviazala východným smerom na staršiu stavbu asi z konca 17. storočia s takmer štvorcovým pôdorysom. Vznikla tak obdĺžniková neskorobaroková jednoloďová stavba.. Pôvodná veža, nadstavaná a upravená súčasne s dostavbou kostola mala vchod zo západnej strany, ako je tomu podnes. Od južnej strany bolo drevené schodište na prvú vežovú etáž, ktorým sa vchádzalo cez vežu na menší chór. Na veži bol zvon, uliaty v roku 1744 s nápisom: FUNDIT ME ERNEST CHRISTELI – POSONII 1744. Novší zvon z roku 1802 mal nápis: FUSA PER CAROLUM FIIGRADER TIRNAViAE 1802. Najmenší zvon, tzv. umieráčik mal nápis: S. IOSEPHE ORA PRO NOBIS. Na severnej fasáde je výstupkovitý bočný vchod ešte do pôvodného kostola, na východnej stene menšia sakristia obdĺžnikového pôdorysu. [4]
 

Po oboch stranách chrámovej lode sú 4 – 4 piliere, z ktorých prvé dva na východnej strane oddeľujú svätyňu od lode, ktorej podlaha je o stupeň nižšia. [5]
 

Hlavný oltár s drevenými ozdobami a plastikami, ako aj s novogotickými prvkami mal maľbu Navštívenia Panny Márie z roku 1780 – v roku 1930 ho zhotovil Ambróz Škrabák (miestny občan – stolár a sklár). Po stenách kostola sú rozmiestnené stanice krížovej cesty. Steny lode sú ozdobené: na severnej strane menšou Pietou Šaštínskej Madonny. Na južnej stene pod druhým oknom je stará krstiteľnica pochádzajúca z neznámeho kostola. Pri prvom južnom pilieri je oltár ku cti Božského Srdca Ježišovho s novšou sochou. Maľba chrámu je jednoduchá, zhotovená v roku 1956 maliarom Jabenákom. Strop nad svätyňou má maľbu Poslednej večere, v prvom poli stropu lode Narodenia Pána Ježiša, v ďalšom Snímanie z kríža a v poslednom Svätá rodina v Nazarete. Povedľa malieb sú oválne rámované medailóny. [6]
 

Na západnej časti je chór, ktorý podopierajú dva stĺpy. Organ je jednomanuálový, zhotovený Melzerom v Kutnej Hore. [7]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
 

Obnova kostola sa uskutočnila v roku 1972 - 1974. Prevádzala sa úprava okolitého terénu odkopom svahov, zrovnaním priestranstva i zhotovením novej peknej ohrady. Týmito úpravami sa položili základy k odstráneniu premokania vlhkých základov i muriva kostola. Zrenovovala sa úplne sakristia. Priečelia chrámu boli očistené a dostali nový pevný postrek. Boli zhotovené chodníky. Odkopom okolo základov sa zastavil prílev nežiadúcej vody a vlhkosti, ohrozujúcej základy i kostolné murivo. Zhotovila sa izolácia základov i muriva s vetrákmi. Opravila sa strecha a tak kostol v novom prostredí, s novou ohradou – železným zábradlím i novou bránou, dostal novú tvár navonok, dostatok svetla a voľnosti. [8]
 

Postupne sa prevádzali aj vnútorné opravy farského kostola. Po novej elektrifikácii sa pristúpilo k úpravám. V júni 1974 sa začala stavba nového hlavného oltára kostola: tri vertikálne postavené masívne kvádre nerovnakej výšky, posunuté vľavo. Povedľa nich je veľký, drevený masívny kríž, symbolizujúci Spasenie sveta. Svätostánok je umiestnený na ľavom kvádri, kým stará oltárna maľba je priamo na stene viacej vpravo. Nový oltár podľa návrhu miestneho farára p. Pavla Dubca, renovátora kostola, veľmi výstižne a pritom moderne vedie k sústredeniu, k pohľadu na kríž – symbol vykúpenia. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na jednom z najvyšších miest obce Buková. Nachádza sa v strednej časti obce.
Fotogaléria
Buková - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Buková - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017
Poznámky
[1] www.bukova.sk/obcan/farnost/ (3.9.2023)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 236.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 236.
[4 - 9] www.bukova.sk/obcan/farnost/ (3.9.2023)
Bibliografia
www.bukova.sk
GPS
48.541398, 17.396833
48°32'29.0"N 17°23'48.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk