Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čabradský Vrbovok - Kaplnka sv. Štefana kráľa
Lokalita
obec Čabradský Vrbovok, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka z roku 1813. Ranoklasicistická centrála na pôdoryse gréckeho kríža. Priestor je krytý českými plackami a pruskými klenbami. Pod klenbou okolo celého priestoru prebieha široká, zuborezom doplnená rímsa. V parapete okien sú geometrické obrazce a štukové festóny. Vonkajšia architektúra s klasicistickou úpravou má na štítovom priečelí predstavaný stĺpový portikus s tympanónom. Vchod a okno nad vchodom majú profilovanú šambránu. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza opis interiérové zariadenia, ktoré odvtedy už vykradli a zničili:
 

Hlavný oltár bol súčasťou interiérovej architektúry a jeho stred tvoril obraz oblácie sv. Štefana kráľa zo začiatku 19. storočia. Kazateľnica bola ranoklasicistická zo začiatku 19. storočia. V kaplnke sa nachádzali štyri bočné oltáre so závesnými obrazmi sv. Jozefa, Antona, Panny Márie a sv. Joachima od J. Strammera z roku 1835, tri z nich reštauroval v roku 1865 B. Zörnl. Voľný obraz sv. Mikuláša bol barokový z polovice 18. storočia, prenesený z hradnej kaplnky. Bol tu aj malý prenosný barokový oltárik z 18. storočia so zatváracími krídlami a reliéfmi Nesenia kríža a Zmŕtvychvstania. Ďalej malé barokové súsošie Immaculaty, figurálna kompozícia, ktorá mala na konkávno-konvexnej pätke v medailóne olejomaľbu sv. Jána Nepomuckého z polovice 18. storočia. Súpis pamiatok spomína aj kamenné sväteničky z polovice 19. storočia a kostolné zástavy z prvej polovice 19. storočia. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je katastrofálny! Nevyhnutná je okamžitá rekonštrukcia.
Prístup
Stojí priamo pod hradom Čabraď.
Fotogaléria
Čabradský Vrbovok - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 10/2011Čabradský Vrbovok - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 10/2011Čabradský Vrbovok - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 10/2011Čabradský Vrbovok - Kaplnka sv. Štefana kráľa foto © Patrik Kunec 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 253.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 253.
GPS
48.24236, 19.107408
48.24236,19.107408www.pamiatkynaslovensku.sk