Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
etnológia
(etnos = národ, logos = veda) - porovnávacia spoločensko-vedná historická disciplína zameraná na štúdium dejín kultúr, dejín ľudskej civilizácie a etnokultúrnych vzťahov v minulosti i súčasnosti. Počiatky tohto vedného odboru siahajú do konca 18. storočia, od 30. rokov 19. storočia sa sformovala ako špeciálna vedná disciplína. Do začiatku 90. rokov 20. storočia na Slovensku fungovala táto veda pod starším názvom národopis. Národopis je ponímaný aj ako popisná veda, aj ako porovnávacia veda smerujúca k všeobecným vedným poznatkom. To čo etnografia popíše, etnológia dáva do širších súvislostí. Etnografia sa zaoberá vlastným zberom a popisom sociálnych a kultúrnych javov a dát. Etnológia vystupuje ako ich teoretická interpretácia.www.pamiatkynaslovensku.sk