Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gočovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Gočovo, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1780 – 1790. Začiatkom 19. storočia ho doplnili vežou. Je to pozdĺžna sieňová stavba s rovným oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Drevená protestantská empora obieha priestor z troch strán a stojí na vyrezávaných točitých stĺpoch. Jej parapet má maľované kazety. Fasády sú členené lizénami. Veža zakončená barokovou baňou má v hornej časti nárožné pilastre. Strecha veže dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. V nadpraží kamenného ostenia vstupného portálu je banícky odznak s letopočtom 1790. [1]
 

Barokový oltár datovaný rokom 1761 je drevený, uprostred reliéf sv. Trojice, po stranách sú točité stĺpiky a plastika Mojžiša i Árona. Oltár je zovretý a pokrytý rozvinutou akantovou ornamentikou s pásikom. Drevená polychrómovaná kazateľnica je baroková z polovice 18. storočia, na parapete sú maľované postavy štyroch evanjelistov. Lavice z polovice 18. storočia majú na poprsniciach a bočniciach maľovanú rastlinnú ornamentiku. Nad sakristiou sa nachádza pamätná tabuľa z konca 18. storočia s nečitateľným nápisom. [2]
 

Vo veži kostola sa nachádzajú štyri zvony, z nich najstarší pochádza z roku 1797.
 


 

Správa v Rožňavských listoch dňa 24. októbra 1909 uvádza:
 

"24. októbra 1909 sa konala v ev.a.v. kostole v Gočove slávnostná posviacka nového, moderného organu. Jeho zakúpenie umožnil finančný dar v sume dvetisíc uhorských korún, ktorý vyzbierali a cirkevnému zboru v obci odoslali verní a obetaví gočovskí občania, ktorí sa pred pár rokmi vysťahovali za prácou do Ameriky.
 

Cirkevný obrad posviacky organu vykonal dobšinský ev.a.v. kňaz Poputh Viktor a slávnostnú kázeň v kostole predniesol mladý gočovský ev.a.v. pastor Vojtech Vrablica. Po obradoch v kostole pokračovala slávnosť spoločným obedom, na ktorom sa viacerými prípitkami a vzletnými pozdravnými prejavmi vyzdvihli zásluhy najmä ev.a.v. cirkevného dozorcu Dr. Jána Adriányho, zaslúžilého dušpastiera." [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 379.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 379.
[3] www.gocovo.sk/-historia-obce (20.3.2018)
Bibliografia
www.gocovo.sk
GPS
48.758862, 20.417850
48°45'31.9"N 20°25'04.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk