Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronský Beňadik - Morová kaplnka sv. Krvi
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kaplnka Božieho hrobu
Lokalita
obec Hronský Beňadik, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v rokoch 1713 - 1715 na pamiatku morovej epidémie, zúriacej v rokoch 1709 – 1712. Vysvätená bola v roku 1716. Opravili ju v roku 1912 a po druhej svetovej vojne. Je to centrálny objekt na oktogonálnom pôdoryse, zaklenutý kupolou. Pred vstupom je predstavaný stĺpový portikus s tympanónom. [1] Nad vchodom je pamätná tabuľa datujúca výstavbu a renováciu kaplnky s erbom Hunyadyovcov. Fasádu stavby členia na zlomeniach pilastre, medzi nimi sú okná s polkruhovým zakončením. Na korunnej rímse je zasadená zvonová strecha zakončená laternou krytou cibuľovou strechou. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína hlavný oltár, stĺpovú architektúru s ústredným obrazom Ukrižovania od K. Jakobeyho z roku 1876. Drevený barokový krucifix z polovice 18. storočia. [3] Kaplnku vymaľoval Imrich Kürtössy. [4]
 

Na mieste kaplnky bolo v roku 1972 objavené poveľkomoravské hradisko. Tvorilo spolu s ďalšími hradiskami ochranu cesty Pohroním. Hradisko na Beňadickej skale bolo obohnané asi 90 m dlhým, do pravého uhla zalomeným valovým opevnením. Z východnej strany nebolo potrebné budovať múr, ten totiž končil pri strmom, takmer kolmom zráze nad Hronom. Sídlisko malo tvar oválu s dĺžkou 300 metrov a šírkou maximálne 80 metrov. Jeho vek sa datuje do konca 9. alebo do 10. storočia. Toto a iné blízke hradiská nemali významnejšiu hospodársko-politickú či kultúrnu funkciu, ich úloha bola skôr strategická a ochranná. Mali chrániť obyvateľov pred nájazdmi cudzích (staromaďarských) kmeňov. [5]
 

Dnes v mieste nálezu hradiska stojí morová kaplnka. Mor v roku 1710 zhoršil už aj tak nepokojné obdobie Rákócziho povstania. Nákaza značne zdecimovala obyvateľstvo obce, ale to bolo dostatočne húževnaté na to, aby sa pozviechalo. Pred murovanou kaplnkou stála na jej mieste drevená kaplnka sv. Heleny postavená župným zemianstvom Tekova za podžupana Andreja Hunyadyho. [6]
 

V minulosti stála na sto krokov od murovanej kaplnky drevená zvonica z 18. storočia. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1230/0. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci medzi Hronským Beňadikom a Psiarmi.
Fotogaléria
Hronský Beňadik - Morová kaplnka sv. Krvi foto © Patrik Kunec 10/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 461.
[2] https://regiongron.sk/morova-zupna-kaplnka-na-haji/ (7.9.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 461.
[4 - 7] https://regiongron.sk/morova-zupna-kaplnka-na-haji/ (7.9.2023)
[8] www.pamiatky.sk (7.9.2023)
GPS
48.337204, 18.557315
48°20'13.9"N 18°33'26.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk