Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonov - Kostol sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jablonov, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1827. Veža bola zvýšená v roku 1896. Je to sieňový kostol s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a nadstavanou vežou. Priestor je zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Hlavná fasáda je členená pilastrami, zakončená tympanónom s nadstavanou vežou. Bočné fasády majú lizénové rámovanie. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Kazateľnica je luisézna z prvej polovice 19. storočia, polkruhové rečnište má v strede reliéf Rozsievača, vo vrchole baldachýnu sochy anjelov, kríž a Desatoro. Organ je klasicistický z prvej polovice 19. storočia. Voľný obraz sv. Márie Magdalény, empírová kópia barokovej kompozície, je v klasicistickom ráme zo začiatku 19. storočia. V kostole je aj gotický kalich pochádzajúci zo 14. storočia. [2] V roku 1899 boli do kostola zadovážené tri nové zvony, ktoré však boli počas prvej svetovej vojny použité na výrobu munície. V súčasnosti má kostol tri zvony - Mária Magdaléna, Mikuláš a Cyril a Metod. [3]
 

Zásluhou správcu farnosti Ignáca Paňáka bol v roku 1927 postavený nový oltár z dielne rezbára Františka Repčíka zo Spišskej Novej Vsi, ktorý sa v kostole nachádza dodnes. Na jeho stavbu venovala rok predtým svoj majetok Mária Parobečková, rod. Baluchová z Jablonova. Pochovaná je na miestnom cintoríne a v roku 2010 miestne ružencové spoločenstvo zabezpečilo obnovu jej hrobu. V minulosti bola z vďačnosti Jablonovčanov každý Veľkonočný utorok odslúžená za nebohú svätá omša. Starý oltár bol prevezený do kostola v Lúčke. [4]
 

Obec Jablonov až do roku 1827 nemala vlastný kostol, podliehala neďalekému kostolu sv. Martina. V roku 1761 sa spomína Kaplnka sv. Márie Magdalény, ktorá však bola veľmi malá a značne poškodená. V roku 1769 bola zväčšená, a potom už slúžila nielen na súkromné pobožnosti, ale trikrát do roka sa v nej konali aj spievané omše, a to na sviatok sv. Márie Magdalény s plnomocnými odpustkami udelenými 30. marca 1798 pápežom Piom VI. prostredníctvom biskupa Jána Révaya, na sviatok sv. Vendelína a na sviatok sv. Mikuláša. [5]
 

Existenciu sakrálnej stavby (kaplnky) pred súčasnou stavbou kostola potvrdzujú aj historické vojenské mapy z rokoch 1782 - 1784 a z roku 1821, v ktorých je zaznačená ako murovaná stavba, dokonca aj s cintorínom a murovanou ohradou. Nepriamym dôkazom existencie kaplnky je obraz sv. Márie Magdalény na pečatnom poli obecného typária z roku 1788. Spomínaná kaplnka však bola časom poškodená, a preto v roku 1827 dal spišský biskup Jozef Bélik postaviť súčasný kostol, ktorý je taktiež zasvätený sv. Márii Magdaléne. [6] Kostol bol postavený na mieste, príp. v jej blízkosti. Nie je však známe, či súčasný kostol zahŕňa aj časť pôvodnej kaplnky, alebo bola kaplnka predtým zbúraná. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce. Okolo kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 500.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 500.
[3] www.jablonov.sk (20.5.2017)
[4] V pamätnej knihe Jablonova možno nájsť informácie o postupnom dozariaďovaní kostola. V roku 1930 Spolok chovateľov ošípaných zakúpil do kostola večnú lampu, v roku 1932 bola z peňazí z divadelného predstavenia a zo zbierky veriacich zakúpená socha sv. Antona a v roku 1933 bol na kostole postavený prvý hromozvod v obci. Ďalej sa v knihe uvádza, že v roku 1939 bola z milodarov veriacich zakúpená socha sv. Terezky Ježišovej, v roku 1944 dal ružencový spolok zaviesť osvetlenie okolo obrazu Ružencovej Panny Márie a neznámy darca daroval finančné prostriedky na nasvietenie sochy Božského srdca Ježišovho a sochy Panny Márie. www.jablonov.sk (20.5.2017)
[5] www.jablonov.sk (20.5.2017)
[6] Biskup Jozef Bélik dal postaviť niekoľko kostolov, ale pri výbere pohrebného miesta dal prednosť Jablonovu, kvôli symbolickému umiestneniu kostola na cintoríne, kde pod dlažbou nechal vybudovať kryptu, do ktorej bol po smrti v roku 1847 na základe poslednej vôle pochovaný. www.jablonov.sk (20.5.2017)
[7] www.jablonov.sk (20.5.2017)
Bibliografia
www.jablonov.sk
GPS
49.016688, 20.724632
49°01'00.1"N 20°43'28.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk